ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ទិញ 3 ថែម 1 ពីផ្ទះចង្រិត
ស្រ្កាប់អំពិល | 500g
ស្រ្កាប់ពន្លៃ | 500g
ប្រេងដុតក្លិនស្លឹកគ្រៃគ្រឿង | 1000ml

កសិកម្មថ្មី
លើទឹកដីអច្ឆរិយៈ

Organic Moringa Oil | 300ml

ប្រេងម្រុំសរីរាង្គ | 300ml

Moringa Cambodia

Moringa Cambodia

<p><strong>Ingredients: </strong>(100%) Organic Moringa Oleifera Seed Oil</p><p><strong>Health Benefits:</strong></p><ol><li>Excellent Moisturizer: it is very high content of omega- 9 fatty acid (oleic acid ). It makes the skin quite smooth because of behenic acid.</li><li>Fights Acne: Antioxidants and nutrients help fight free-radical damage that can cause skin tissue damage and lead to the formation of wrinkle.</li><li>Promote hair growth: Moringa oil also strengthens hair roots by delivering the important vitamins and mineral to the hair follicle.</li><li>Antiseptic Properties: It is one of the few oils with strong antiseptic properties. That makes it good for treating wounds, bug bites, skin rashes, and other skin conditions.</li><li>Treats stomach disorders: The antioxidant compounds found in moringa extract and oil help to relieve inflammation, optimize digestive health and balance the gut’s bacteria.</li><li>Inflammatory Conditions: Because of its anti-inflammatory effects and ability to improve blood circulation, it may also be useful for treating sore or aching muscles.</li><li>Heart Health: Moringa oil contains oleic acid that can help reduce blood pressure. It may also help stimulate blood circulation around the body further reducing risk of heart disease or stroke</li></ol>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p><i>[We are working on the content]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងធ្វើការលើខ្លឹមសារ]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងម្រុំសរីរាង្គ | 300ml
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Organic Moringa Soap | 80g

សាប៊ូដុំម្រុំ | 80g

Moringa Cambodia

Moringa Cambodia

<p><strong>Ingredients:</strong></p><ul><li>Organic Moringa Oleifera Powder</li><li>Organic Moringa Oil</li><li>Natural Oil</li><li>Coconut Oil</li><li>Pure Honey</li><li>Purified water</li><li>Essential Lemongrass Oil</li></ul><p><strong>Benefits of Moringa Soap:</strong></p><ul><li>The antiseptic and antibacterial properties of the soap work to remove built-up oils and dirt.</li><li>Natural anti-bacterial agent, Vitamin E to moisturize and revitalize skin cells</li><li>When used regularly, is effective in the treatment of acne</li><li>Help to improve Skin health, heal skin, removes dark spots, prevents acne, Anti-aging.</li></ul>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p><i>[We are working on the content]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងធ្វើការលើខ្លឹមសារ]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូដុំម្រុំ | 80g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!