បញ្ឈប់មេរោគកូរ៉ូណា!

កសិកម្មថ្មី
លើទឹកដីអច្ឆរិយៈ

Crossbody Bags (handwoven cotton)

កាបូបស្ពាយចំហៀង - ធ្វើដោយដៃ

VillagesWorks

VillagesWorks

<p>Our crossbody bags are made from handwoven materials by women and people with disabilities. With screen printed cotton and medium size, our bags are suitable for school or hanging out with friends. &nbsp;</p><p>We have two colors available: Blue checkered and light blue pattern.<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Size: 26x19x6x145cm</p><p>Net Weight: 0.22kg</p>

<p>កាបូបស្ពាយចំហៀងរបស់យើងត្រូវបានផលិតចេញពីសំភារៈត្បាញដោយដៃរបស់ស្ត្រីដែលនៅតាមទីជនបទ និងជនពិការ។ កាបូបស្ពាយចំហៀងនេះវាមានជាមួយនឹងការរំលេចពណ៌ ក្បាច់ផ្សេងៗ និងទំហំធំល្មមសមរម្យសម្រាប់សាលារៀន ឬដើរកំសាន្តជាមួយមិត្តភក្តិ។</p><p>យើងច្រើនពណ៌សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើស:</p><ul><li>ក្រឡាការ៉ូខៀវ</li><li>ក្បាច់ផ្កាខៀវ</li></ul><p>ទំហំ: 26x19x6x145cm</p><p>ទម្ងន់កាបូប: 0.22kg</p>

<p>VillageWorks is more than handicrafts. The essence is really building the lives of the villagers. Behind every piece of work, you get the whole person and his family, more than what you see, more than the hands that made the product. Here, we invite our supporters to join us and be engaged in building lives. Your support helps the villagers break free from their poverty cycle, and find hope in life.&nbsp;</p>

<p>VillageWorks មានអ្វីដែលលើសពីសិប្បកម្មធម្មតា។ អត្ថន័យរបស់សិប្បកម្មគឺជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិតាមទីជនបទ។ នៅពីក្រោយនៃការងារទាំងអស់នេះ គឺមានការចូលរួមចំណែកពួកគាត់ផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរ ដែលមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ លើសពីអ្វីដែលដៃពួកគាត៉បានធ្វើ។ នៅទីនេះ យើងបានអញ្ជើញអ្នកគាំទ្រផលិតផលប្រភេទនេះមកចូលរួមកសាងជីវភាព។ ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកគឺបានជួយទៅដល់អ្នកស្រុក អ្នកភូមិនៅទៅនោះឲ្យចាកឆ្ងាយពីជីវភាពលំបាក និងរកឃើញនូវក្តិសង្ឃឹមថ្មី។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កាបូបស្ពាយចំហៀង - ធ្វើដោយដៃ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Name card holder (Hand printed)

កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ

VillagesWorks

VillagesWorks

<p>Small, light-weight, and very unique designs. Our name card holders are made from cotton silk. Screen printing has been applied with various designs which are durable and very long-lasting.&nbsp;</p>

<p>រចនាឡើងខ្នាតតូច ទំងន់ស្រាល និងប្លែកភ្នែក។ កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ យើងត្រូវបានដេរដោយដៃស្ត្រីដែលនៅតាមជនបទ ដោយក្រណាត់ដែលមានគុណភាព។ មានការរចនាម៉ូតផ្សេងៗគ្នាដែលអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាន និងប្រើប្រាស់បានយូរ។​</p>

<p>VillageWorks is more than handicrafts. The essence is really building the lives of the villagers. Behind every piece of work, you get the whole person and his family, more than what you see, more than the hands that made the product. Here, we invite our supporters to join us and be engaged in building lives. Your support helps the villagers break free from their poverty cycle, and find hope in life.&nbsp;</p>

<p>VillageWorks មានអ្វីដែលលើសពីសិប្បកម្មធម្មតា។ អត្ថន័យរបស់សិប្បកម្មគឺជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិតាមទីជនបទ។ នៅពីក្រោយនៃការងារទាំងអស់នេះ គឺមានការចូលរួមចំណែកពួកគាត់ផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរ ដែលមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ លើសពីអ្វីដែលដៃពួកគាត៉បានធ្វើ។ នៅទីនេះ យើងបានអញ្ជើញអ្នកគាំទ្រផលិតផលប្រភេទនេះមកចូលរួមកសាងជីវភាព។ ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកគឺបានជួយទៅដល់អ្នកស្រុក អ្នកភូមិនៅទៅនោះឲ្យចាកឆ្ងាយពីជីវភាពលំបាក និងរកឃើញនូវក្តិសង្ឃឹមថ្មី។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!