កាបូបស្ពាយចំហៀង - ធ្វើដោយដៃ
កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ
កាបូបដៃ ដ៏ស្រស់ស្អាត - ធ្វើដោយដៃ
ម៉ាស់ក្រម៉ា
ម៉ាស់ធ្វើពីសូត្រ
កាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗ

Crossbody Bags (handwoven cotton)

កាបូបស្ពាយចំហៀង - ធ្វើដោយដៃ

VillagesWorks

VillagesWorks

<p>Our crossbody bags are made from handwoven materials by women and people with disabilities. With screen printed cotton and medium size, our bags are suitable for school or hanging out with friends. &nbsp;</p><p>We have two colors available: Blue checkered and light blue pattern.<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Size: 26x19x6x145cm</p><p>Net Weight: 0.22kg</p>

<p>កាបូបស្ពាយចំហៀងរបស់យើងត្រូវបានផលិតចេញពីសំភារៈត្បាញដោយដៃរបស់ស្ត្រីដែលនៅតាមទីជនបទ និងជនពិការ។ កាបូបស្ពាយចំហៀងនេះវាមានជាមួយនឹងការរំលេចពណ៌ ក្បាច់ផ្សេងៗ និងទំហំធំល្មមសមរម្យសម្រាប់សាលារៀន ឬដើរកំសាន្តជាមួយមិត្តភក្តិ។</p><p>យើងច្រើនពណ៌សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើស:</p><ul><li>ក្រឡាការ៉ូខៀវ</li><li>ក្បាច់ផ្កាខៀវ</li></ul><p>ទំហំ: 26x19x6x145cm</p><p>ទម្ងន់កាបូប: 0.22kg</p>

<p>VillageWorks is more than handicrafts. The essence is really building the lives of the villagers. Behind every piece of work, you get the whole person and his family, more than what you see, more than the hands that made the product. Here, we invite our supporters to join us and be engaged in building lives. Your support helps the villagers break free from their poverty cycle, and find hope in life.&nbsp;</p>

<p>VillageWorks មានអ្វីដែលលើសពីសិប្បកម្មធម្មតា។ អត្ថន័យរបស់សិប្បកម្មគឺជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិតាមទីជនបទ។ នៅពីក្រោយនៃការងារទាំងអស់នេះ គឺមានការចូលរួមចំណែកពួកគាត់ផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរ ដែលមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ លើសពីអ្វីដែលដៃពួកគាត៉បានធ្វើ។ នៅទីនេះ យើងបានអញ្ជើញអ្នកគាំទ្រផលិតផលប្រភេទនេះមកចូលរួមកសាងជីវភាព។ ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកគឺបានជួយទៅដល់អ្នកស្រុក អ្នកភូមិនៅទៅនោះឲ្យចាកឆ្ងាយពីជីវភាពលំបាក និងរកឃើញនូវក្តិសង្ឃឹមថ្មី។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កាបូបស្ពាយចំហៀង - ធ្វើដោយដៃ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Name card holder (Hand printed)

កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ

VillagesWorks

VillagesWorks

<p>Small, light-weight, and very unique designs. Our name card holders are made from cotton silk. Screen printing has been applied with various designs which are durable and very long-lasting.&nbsp;</p>

<p>រចនាឡើងខ្នាតតូច ទំងន់ស្រាល និងប្លែកភ្នែក។ កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ យើងត្រូវបានដេរដោយដៃស្ត្រីដែលនៅតាមជនបទ ដោយក្រណាត់ដែលមានគុណភាព។ មានការរចនាម៉ូតផ្សេងៗគ្នាដែលអាចធ្វើការជ្រើសរើសបាន និងប្រើប្រាស់បានយូរ។​</p>

<p>VillageWorks is more than handicrafts. The essence is really building the lives of the villagers. Behind every piece of work, you get the whole person and his family, more than what you see, more than the hands that made the product. Here, we invite our supporters to join us and be engaged in building lives. Your support helps the villagers break free from their poverty cycle, and find hope in life.&nbsp;</p>

<p>VillageWorks មានអ្វីដែលលើសពីសិប្បកម្មធម្មតា។ អត្ថន័យរបស់សិប្បកម្មគឺជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិតាមទីជនបទ។ នៅពីក្រោយនៃការងារទាំងអស់នេះ គឺមានការចូលរួមចំណែកពួកគាត់ផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរ ដែលមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ លើសពីអ្វីដែលដៃពួកគាត៉បានធ្វើ។ នៅទីនេះ យើងបានអញ្ជើញអ្នកគាំទ្រផលិតផលប្រភេទនេះមកចូលរួមកសាងជីវភាព។ ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកគឺបានជួយទៅដល់អ្នកស្រុក អ្នកភូមិនៅទៅនោះឲ្យចាកឆ្ងាយពីជីវភាពលំបាក និងរកឃើញនូវក្តិសង្ឃឹមថ្មី។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កូនកាបូបដាក់នាមប័ណ្ណ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Cambodian Handmade Wallet

កាបូបដៃ ដ៏ស្រស់ស្អាត - ធ្វើដោយដៃ

VillagesWorks

VillagesWorks

<p>Beautiful and unique. The outside of the wallet is made from seagrass material while the inside is made from cotton silk and sarong. This beautiful handmade wallet can be used for your personal use or as a cool idea for a special gift. &nbsp;</p>

<p>មកជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាត និងប្លែក។ ផ្នែកខាងក្រៅនៃកាបូបត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុសមុទ្រ ចំណែកឯផ្នែកខាងក្នុងធ្វើពីសូត្រកប្បាសដ៏ស្រស់ស្អាត។ កាបូបធ្វើដោយដៃដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ អាចត្រូវប្រើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តប្រើផលិតផលធ្វើដោយដៃ ឬជាអំណោយពិសេសសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់។</p>

<p>VillageWorks is more than handicrafts. The essence is really building the lives of the villagers. Behind every piece of work, you get the whole person and his family, more than what you see, more than the hands that made the product. Here, we invite our supporters to join us and be engaged in building lives. Your support helps the villagers break free from their poverty cycle, and find hope in life.&nbsp;</p>

<p>VillageWorks មានអ្វីដែលលើសពីសិប្បកម្មធម្មតា។ អត្ថន័យរបស់សិប្បកម្មគឺជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិតាមទីជនបទ។ នៅពីក្រោយនៃការងារទាំងអស់នេះ គឺមានការចូលរួមចំណែកពួកគាត់ផ្ទាល់ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរ ដែលមានតម្លៃលើសពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ លើសពីអ្វីដែលដៃពួកគាត៉បានធ្វើ។ នៅទីនេះ យើងបានអញ្ជើញអ្នកគាំទ្រផលិតផលប្រភេទនេះមកចូលរួមកសាងជីវភាព។ ការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកគឺបានជួយទៅដល់អ្នកស្រុក អ្នកភូមិនៅទៅនោះឲ្យចាកឆ្ងាយពីជីវភាពលំបាក និងរកឃើញនូវក្តិសង្ឃឹមថ្មី។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កាបូបដៃ ដ៏ស្រស់ស្អាត - ធ្វើដោយដៃ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Krama Mask

ម៉ាស់ក្រម៉ា

Color Silk Cambodia

Color Silk Cambodia

<p>The outbreak of Coronavirus around the globe has led to a shortage of protective face masks. Because of that, we try to help organize people to make masks for the general public, in hopes of freeing more medical supplies for medical professionals. We have studied and applied the accurate method to produce the most effective masks. Our handmade face masks are woven pure cotton and silk from our community in Takeo province. &nbsp;</p>

<p>ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅជុំវិញពិភពលោកបាននាំឱ្យមានការខ្វះខាតម៉ាស់។ ដោយសារបញ្ហានេះយើងព្យាយាមជួយរៀបចំឱ្យប្រជាជនធ្វើការផលិតម៉ាស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅដោយសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នា។ យើងបានសិក្សានិងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវដើម្បីផលិតរបាំម៉ាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ម៉ាស់ធ្វើដោយដៃរបស់យើងគឺត្បាញពីកប្បាសនិងសូត្រសុទ្ធពីសហគមន៍របស់យើងក្នុងខេត្តតាកែវ។</p>

<p>Color Silk works to protect the ancient tradition of silk weaving in Cambodia while empowering women and reducing poverty in more isolated areas. Color Silk is a social enterprise launched in 2009. We aim to preserve the cultural heritage at risk of vanishing: silk weaving. Along with the preservation, we help to improve the living conditions of silk weavers in the rural areas of Takeo province by providing training, production assets and raw material. Color Silk is also a valuable mediation between the weavers and the wholesalers and retailers in Phnom Penh, facilitate them to generate a stable income. Due to this large process, the products made are unique, only made after naturally dyed Khmer silk. The weavers sell beautiful patterned and colour-mixed fabrics, sarong and scarves that are eco friendly and produced in good conditions.</p>

<p>Color Silk Cambodia ធ្វើការដើម្បីអភិរក្សប្រពៃណីតម្បាញសូត្រនៅកម្ពុជា ផ្តល់ការងារដល់ស្ត្រីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។</p><p>Color Silk Cambodia ជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ យើងមានគោលបំណងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់គឺតម្បាញសូត្រ។ ទន្ទឹមនឹងការអភិរក្ស យើងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកតម្បាញសូត្រនៅតាមតំបន់ជនបទខេត្តតាកែវដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ដើមទុនផលិតកម្ម និងវត្ថុធាតុដើម។</p><p>Color Silk Cambodia ក៏ជាការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកតម្បាញនឹងអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយនៅភ្នំពេញ ជួយសម្រួលដល់ពួកគេក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាព។</p><p>ដោយសារតែដំណើរការដ៏ធំនេះផលិតផលដែលផលិតគឺមានតែមួយគត់ដែលត្រូវបានផលិតតែបន្ទាប់ពីការជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរ។ អ្នកតម្បាញមានលក់ក្រណាត់មានលំនាំស្រស់ស្អាតនិងមានពណ៌ចម្រុះសារុងនិងក្រម៉ាដែលមានលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់និងផលិតក្នុងលក្ខណៈល្អ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol>

ម៉ាស់ក្រម៉ា
លក់អស់
ផុតកំណត់

Silk Mask

ម៉ាស់ធ្វើពីសូត្រ

Color Silk Cambodia

Color Silk Cambodia

<p>Masks made from khmer yarn fabric are 100% silk. A mask can absorb moisture up to 30% of its own weight and remains dry to the touch. At the same time, silk thread simply increases in size, and good air circulation promotes rapid evaporation of excessive moisture. So silk fabric absorbs perspiration while letting the skin breathe. A plus for these masks is that they are reusable.</p>

<p>ម៉ាស់ធ្វើពីក្រណាត់អំបោះខ្មែរ - សូត្រ ១០០% ។ ម៉ាស់នេះអាចរក្សាសំណើមរហូតដល់ ៣០% នៃទំងន់របស់វាហើយនៅតែស្ងួតពេលប៉ះ។ ទន្ទឹមនឹងក្រណាត់សូត្រនឹងរីកមាឌហើយខ្យល់ចេញចូលល្អជំរុញឱ្យញើស និងសំណើមផ្សេងៗឆាប់ស្ងួត។ ដូច្នេះក្រណាត់សូត្រស្រូបយកញើសខណៈពេលដែលធ្វើឱ្យស្បែកមានខ្យល់ចេញចូល។ អ្វីដែលពិសេសនោះ វាគឺអាចបោកទឹកបាន។</p>

<p>Color Silk works to protect the ancient tradition of silk weaving in Cambodia while empowering women and reducing poverty in more isolated areas. Color Silk is a social enterprise launched in 2009. We aim to preserve the cultural heritage at risk of vanishing: silk weaving. Along with the preservation, we help to improve the living conditions of silk weavers in the rural areas of Takeo province by providing training, production assets and raw material. Color Silk is also a valuable mediation between the weavers and the wholesalers and retailers in Phnom Penh, facilitate them to generate a stable income. Due to this large process, the products made are unique, only made after naturally dyed Khmer silk. The weavers sell beautiful patterned and colour-mixed fabrics, sarong and scarves that are eco friendly and produced in good conditions.</p>

<p>Color Silk Cambodia ធ្វើការដើម្បីអភិរក្សប្រពៃណីតម្បាញសូត្រនៅកម្ពុជា ផ្តល់ការងារដល់ស្ត្រីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។</p><p>Color Silk Cambodia ជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ យើងមានគោលបំណងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់គឺតម្បាញសូត្រ។ ទន្ទឹមនឹងការអភិរក្ស យើងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកតម្បាញសូត្រនៅតាមតំបន់ជនបទខេត្តតាកែវដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ដើមទុនផលិតកម្ម និងវត្ថុធាតុដើម។</p><p>Color Silk Cambodia ក៏ជាការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកតម្បាញនឹងអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយនៅភ្នំពេញ ជួយសម្រួលដល់ពួកគេក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាព។</p><p>ដោយសារតែដំណើរការដ៏ធំនេះផលិតផលដែលផលិតគឺមានតែមួយគត់ដែលត្រូវបានផលិតតែបន្ទាប់ពីការជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរ។ អ្នកតម្បាញមានលក់ក្រណាត់មានលំនាំស្រស់ស្អាតនិងមានពណ៌ចម្រុះសារុងនិងក្រម៉ាដែលមានលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់និងផលិតក្នុងលក្ខណៈល្អ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><ul><li>Delivery Service : $1-$2</li></ul>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><ul><li>សេវាដឹក : $1-$2</li></ul>

ម៉ាស់ធ្វើពីសូត្រ 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Sloek Chak Hand Bag

កាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗ

Madam Chnai

Madam Chnai

<p>Sloek Chak handbags are local products made by Cambodian women, and they are colorful and can be washed.<br>We have a wide range of options to choose from at the same price. As the new one model comes with luggage and zipper that will protect our stuff. And one of the models comes with small luggage inside the handbag. Make your own choices now.<br>This package is suitable for any girlfriends we can use to go out, to the beach, or to participate in other events. With $ 20 or 80,000 riels, there is also delivery in Phnom Penh.</p>

<p>កន្ត្រកស្លឹកចាក គឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកច្នៃដោយស្រ្តីខ្មែរ កន្ត្រកនេះមានពណ៌ធម្មជាតិដ៏សែនស្អាត ពិសេសប្រើអាចបោកទឹកបានទៀតផង។<br>យើងមានច្រើនជម្រើសច្រើនម៉ូតសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់។ ជាមួយម៉ូតថ្មីនេះ វាមានទ្រនាប់និងរ៉ូតបិទជិតដែលអាចការពារមិនអោយធ្លាក់អីវ៉ាន់របស់យើងបាន និងមួយម៉ូតគឺប្រើប្រាស់កូនកាបូបមួយនៅខាងក្នុងយ៉ាងពិសេស អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់<br>កន្រ្តកនេះពិតជាសាកសមសម្រាប់មិត្តនារីយើងអាចប្រើដើរលេង ទៅសមុទ្រ ឬចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗក៏បាន។ ជាមួយតម្លៃ ២០$ ឬ ៨ម៉ឺនរៀល មានការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អ្នកទីក្រុងភ្នំពេញ។</p>

<p>Madam Chnai is found 2018 for Encouraging local consumers epxerience local products with offordable tailoring and maternal wear.</p>

<p>Madam Chnai បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតដោយប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយទំនុកចិត្តនៃគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កាបូបយួរដៃស្លឹកចាក ស្អាតៗ មានការដឹកជូន 9 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Polo fashion T-shirt for men

អាវយឺតPoloទាន់សម័យសម្រាប់បុរស

ZOOMA Men's Clothes Outlet

ZOOMA Men's Clothes Outlet

<p>Zooma offers colorful summer polo shirts with gorgeous floral patterns.<br /> Sizes: S, M, L, XL</p>

<p>នៅ Zooma មានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេស លើអាវផ្កា ម៉ាកប៉ូឡូ (Polo) ដែលមានជម្រើស និងទំហំ(S,M,L,XL)ជាច្រើន អាចឲ្យអតិថិជនរើសបានតាមការស្រឡាញ់ចូលចិត្ត។</p>

<p>Searching for affordable men's clothes can be tricky, but look no further. Zooma's goal is to provide you with fashion and quality at the best price, while making sure you get the best service.</p>

<p>ចង់ស្វែងរកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសមែនទេ? មិនបាច់ទៅរកឆ្ងាយទេ! Zooma​ គឺជាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសទាន់សម័យ និងមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ គួបផ្សំនឹងសេវាកម្មល្អ នៅរង់ចាំបម្រើអតិថិជនជានិច្ច&nbsp;។</p>

<ol> <li>Chat Kokopon for booking</li> <li>Choose your convinent payment on messenger</li> <li>Book with your phone number</li> <li>Visit Zooma  Outlet</li> <li>Enjoy your Deal!</li> </ol>

<ol> <li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li> <li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li> <li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li> <li>សូមអញ្ជើញទៅកាន់ Zooma Outlet ដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ</li> <li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li> </ol>

អាវយឺតPoloទាន់សម័យសម្រាប់បុរស
លក់អស់
ផុតកំណត់
$13.50/ឯកតា
50.00% Off

Smart Casual Long Sleeve Shirt for men

អាវដៃវែងសម្រាប់បុរស

ZOOMA Men's Clothes Outlet

ZOOMA Men's Clothes Outlet

<p>Zooma offers stylish long sleeve shirts with floral pattern. Sizes: S, M, L, XL</p>

<p>Zooma ធ្វើការបញ្ចុះពិសេសលើអាវដៃវែងម៉ូតផ្កា ដែលជាម៉ូតទាន់សម័យ និងពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះតែម្តង ។ ហាងយើងមានអាវនេះច្រើនម៉ូត ច្រើនពណ៌ និងមានគ្រប់ទំហំ (S,M,L,XL) សម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនគ្រប់រូប ។</p>

<p>Searching for affordable men's clothes can be tricky, but look no further. Zooma's goal is to provide you with fashion and quality at the best price, while making sure you get the best service.</p>

<p>ចង់ស្វែងរកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសមែនទេ? មិនបាច់ទៅរកឆ្ងាយទេ! Zooma​ គឺជាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសទាន់សម័យ និងមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ គួបផ្សំនឹងសេវាកម្មល្អ នៅរង់ចាំបម្រើអតិថិជនជានិច្ច&nbsp;។</p>

<ol> <li>Chat Kokopon for booking</li> <li>Choose your convinent payment on messenger</li> <li>Book with your phone number</li> <li>Visit Zooma  Outlet</li> <li>Enjoy your Deal!</li> </ol>

<ol> <li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li> <li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li> <li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li> <li>សូមអញ្ជើញទៅកាន់ Zooma Outlet ដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ</li> <li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li> </ol>

អាវដៃវែងសម្រាប់បុរស
លក់អស់
ផុតកំណត់
$15.25/ឯកតា
50.00% Off

Polo shirt

អាវយឺតផ្កា ម៉ាកប៉ូឡូ (Polo)

ZOOMA Men's Clothes Outlet

ZOOMA Men's Clothes Outlet

<p>Zooma offers colorful summer polo shirts with gorgeous floral patterns.<br /> Sizes: S, M, L, XL</p>

<p>នៅ Zooma មានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេស លើអាវផ្កា ម៉ាកប៉ូឡូ (Polo)  ដែលមានជម្រើស និងទំហំ(S,M,L,XL)ជាច្រើន អាចឲ្យអតិថិជនរើសបានតាមការស្រឡាញ់ចូលចិត្ត។</p>

<p>Searching for affordable men's clothes can be tricky, but look no further. Zooma's goal is to provide you with fashion and quality at the best price, while making sure you get the best service.</p>

<p>ចង់ស្វែងរកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសមែនទេ? មិនបាច់ទៅរកឆ្ងាយទេ! Zooma​ គឺជាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសទាន់សម័យ និងមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ គួបផ្សំនឹងសេវាកម្មល្អ នៅរង់ចាំបម្រើអតិថិជនជានិច្ច&nbsp;។</p>

<p>Chat to Kokopon Facebook Page and drop your Phone Number with us.</p>

<p>ធ្វើការឆាតទៅកាន់ Kokoponហ្វេសប៊ុកផេក រួចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមកយើង ។ រីករាយការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយKokopon!</p>

អាវយឺតផ្កា ម៉ាកប៉ូឡូ (Polo)
លក់អស់
ផុតកំណត់
$13.50/ឯកតា
70.00% Off

Long Sleeve Shirt

អាវដៃវែង ម៉ូតផ្កា

ZOOMA Men's Clothes Outlet

ZOOMA Men's Clothes Outlet

<p>Zooma offers stylish long sleeve shirts with floral pattern. Sizes: S, M, L, XL</p>

<p>Zooma ធ្វើការបញ្ចុះពិសេសលើអាវដៃវែងម៉ូតផ្កា ដែលជាម៉ូតទាន់សម័យ និងពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះតែម្តង ។ ហាងយើងមានអាវនេះច្រើនម៉ូត ច្រើនពណ៌ និងមានគ្រប់ទំហំ (S,M,L,XL) សម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនគ្រប់រូប ។ </p>

<p>Searching for affordable men's clothes can be tricky, but look no further. Zooma's goal is to provide you with fashion and quality at the best price, while making sure you get the best service.</p>

<p>ចង់ស្វែងរកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសមែនទេ? មិនបាច់ទៅរកឆ្ងាយទេ! Zooma​ គឺជាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់បុរសទាន់សម័យ និងមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ គួបផ្សំនឹងសេវាកម្មល្អ នៅរង់ចាំបម្រើអតិថិជនជានិច្ច&nbsp;។</p>

<p>Chat to Kokopon Facebook Page and drop your Phone Number with us.</p>

<p>ធ្វើការឆាតទៅកាន់ Kokoponហ្វេសប៊ុកផេក រួចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកមកយើង និងរីករាយការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយ Kokopon ។</p>

អាវដៃវែង ម៉ូតផ្កា
លក់អស់
ផុតកំណត់
$15.25/ឯកតា
70.00% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!