ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

បុកកទ្ទុយហេសត្រីឆ្អើរ  | 1kg
សៀមរាប: កន្ទុយហេស​ត្រីឆ្អើរ | 1គក
ផ្អកជូត្រីរៀល | 1គក
ត្រីកន្ធរពងប្រឡាក់ងៀត រសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា | 1kg
ត្រីប្រម៉ាងៀត រសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា | 1kg
Categories
ផលិតផលដែលបានស្វែងរក

ផលិតផលដែលដក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអតិថិជនជាច្រើនរបស់យើង

Dried Lizard Fish | 1kg

ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Dried Lizard Fish from Kampot, come with bone.&nbsp;</p>

<p>ត្រីងៀតក្តចិន មកពីខេត្តកំពត មិនទាន់ព្រលះឆ្អឹងចេញ</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried Lizard Fish (No Bone) | 1kg

ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Dried Lizard Fish from Kampot, come withោុត bone.&nbsp;</p>

<p>ត្រីងៀតក្តចិន មកពីខេត្តកំពត ព្រលះឆ្អឹងចេញរួចស្រេច</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried salted Fish "Chrokeang" | 1kg

ត្រីច្រកែងប្រឡាក់ | 1គីឡូ

Sna Dai Me

ស្នាដៃម៉ែ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Support community agriculture, preserve natural food, organic, safe, hygienic, delicious</p>

<p>គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីច្រកែងប្រឡាក់ | 1គីឡូ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Small Fish Paste | 1kg

ផ្អកត្រីប្រៃ | 1គីឡូ

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្អកត្រីប្រៃ | 1គីឡូ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!