ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

សៀមរាប: ប្រហុកអង្រ្កង
សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក
ប្រហុកខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg
ប្រហុកខ្ទិះខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg
Categories
ផលិតផលដែលបានស្វែងរក

ផលិតផលដែលដក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអតិថិជនជាច្រើនរបស់យើង

Siem Reap: Weaver Ant Prahok

សៀមរាប: ប្រហុកអង្រ្កង

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>ប្រហុកអង្រ្កងសៀមរាបរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងដាក់បាយកកបាយក្តៅបានបន្លែស្រស់ៗត្រជាក់ៗមាន មាន់ដុត មានសាច់គោអាំងអីទៀតមកជាតិណាស់បងៗអេីយ😋😋សំខាន់ធម្មជាតិ💯💯 មានអនាម័យល្អ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀមរាប: ប្រហុកអង្រ្កង
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

សៀមរាប: ប្រហុកអង្រ្កង

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Siem Reap: Chopped Prahok with Ferroniella lucida | 1kg

សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>New recipes of Prahok from locals in Siem Reap. Yummy Yummy!</p>

<p>រូមមន្តពិសេសប្រចាំខេត្តសៀមរាម ទើបតែធ្វើហើយថ្មីៗ រស់ជាតិចាប់មាត់ ខ្លិនឈ្ងុយពី​ជីនាងវង លាយរស់ជាតិជូរតិចៗពីក្រសាំង</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Delicous Prahok from Phnum Kravanh | 1kg

ប្រហុកខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Delicious Prahok in Phnom Kravanh District, Pursat Province.&nbsp;<br><br>Store for 15 days in the refrigerator&nbsp;</p>

<p>ប្រហុករសជាតិឆ្ញាញ់ខាងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ ដាក់ម្ទេសឆ្អើរឲ្យឡើងក្រហមដាក់គ្រឿងបុកឱ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិច ដាក់ប្រហុកនិងសាច់ជ្រូករំងាស់ឱ្យឆ្អិនហើយបន្ថែមគ្រឿងយ៉ាងឆ្ងាញ់<br><br>រក្សាទុកបាន ១៥ថ្ងៃ រក្សាទុកបាន ១៥ថ្ងៃ ក្នុងទូរទឹកកក</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រហុកខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រហុកខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Delicous Coconut Milk Prahok from Phnum Kravanh | 1kg

ប្រហុកខ្ទិះខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Delicious Coconut Milk Prahok in Phnom Kravanh District, Pursat Province.&nbsp;<br><br>Store for 15 days in the refrigerator</p>

<p>ប្រហុកខ្ទិះខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ ខាងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ រំងាស់ខ្ទិះដូងឱ្យឡើងប្រេងបន្តិច ដាក់ម្ទេសឆ្អើរឲ្យឡើងក្រហមដាក់គ្រឿងបុកឱ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិច ដាក់ប្រហុកនិងសាច់ជ្រូករំងាស់ឱ្យឆ្អិនហើយបន្ថែមគ្រឿងយ៉ាងឆ្ងាញ់<br><br>រក្សាទុកបាន ១៥ថ្ងៃ ក្នុងទូរទឹកកក</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រហុកខ្ទិះខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រហុកខ្ទិះខ្មែរឆ្ងាញ់លេខ១ អនាម័យខ្ពស់អ្នកស្រុកភ្នំក្រវាញ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!