ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ស៊ុតក្ងាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ផ្លែស្ពឺមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គក
១លាន ចំណីខ្មែរ

១លាន ចំណីខ្មែរ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 12

ចំនួននៅសល់៖ 6470+

[We are working on it]

១លាន ចំណីខ្មែរ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 12

ចំនួននៅសល់៖ 6470+

[We are working on it]

Siem Reap: Smoked Catfish | 500g

សៀមរាប: ត្រីអណ្តែងឆ្អើរ | 500ក្រាម

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>The product is from Siem Reap province.</p>

<p>ជាផលិតផលដែលយកមកពីខេត្តសៀមរាប</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀមរាប: ត្រីអណ្តែងឆ្អើរ | 500ក្រាម
មានការដឹកជូន
4 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

សៀមរាប: ត្រីអណ្តែងឆ្អើរ | 500ក្រាម

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Small Shrimp Paste | 1kg

ផ្អកកំពឹស | 1គីឡូ

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្អកកំពឹស | 1គីឡូ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ផ្អកកំពឹស | 1គីឡូ

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Small Fish Paste | 1kg

ផ្អកត្រីប្រៃ | 1គីឡូ

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្អកត្រីប្រៃ | 1គីឡូ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ផ្អកត្រីប្រៃ | 1គីឡូ

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried Lizard Fish (No Bone) | 1kg

ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Dried Lizard Fish from Kampot, come withោុត bone.&nbsp;</p>

<p>ត្រីងៀតក្តចិន មកពីខេត្តកំពត ព្រលះឆ្អឹងចេញរួចស្រេច</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried Lizard Fish | 1kg

ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Dried Lizard Fish from Kampot, come with bone.&nbsp;</p>

<p>ត្រីងៀតក្តចិន មកពីខេត្តកំពត មិនទាន់ព្រលះឆ្អឹងចេញ</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pork Sausage (10% fat) from Banteay Meanchey | 1kg

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់10%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Pork Sausage coming from Banteay Meanchey province</p>

<p>សាច់ក្រកឆ្ងាញ់ពីបន្ទាយមានជ័យ។ សាច់ក្រក សាច់សុទ្ធគឺប្រើសាច់សុទ្ធច្រើនជាងហើយខ្លាញ់ត្រឹមតែ10%ប៉ុណ្ណោះ</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់10%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់10%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pork Sausage (40% fat) from Banteay Meanchey | 1kg

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់ 40%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Pork Sausage coming from Banteay Meanchey province</p>

<p>សាច់ក្រកឆ្ងាញ់ពីបន្ទាយមានជ័យ សាច់ខ្លាញ់គឺយើងប្រើ 40%</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់ 40%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់ 40%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Battambang Turmeric Powder Drink | 250g

តែម្សៅរមៀត មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<ul><li>Helps neutralize toxins in the body</li><li>Reduce cold symptoms</li><li>Protect and help keep the heart healthy</li><li>Supports healthy intestinal cell layer, facilitates the digestive system</li></ul><p><strong>How to use:</strong> Add 20 grams of Turmeric powder or 4 teaspoons with 400 ml or half a glass of hot water.</p>

<ul><li>ជួយបន្សាបជាតិពុលដែលមានក្នុងរាង្គកាយ</li><li>កាត់បន្ថយអាការះផ្តាសាយ</li><li>ការពានិងជួយឲ្យបេះដូងមានសុខភាពល្អ</li><li>ជួយទ្រទ្រង់ស្រទាប់កោសិកាពោះវៀនឲ្យមានសុខភាពល្អ សំរួលប្រពន្ធ័រំលាយអាហារ</li></ul><p><strong>របៀបប្រើ:</strong> ដាក់ម្សៅរមៀតចំនួន20ក្រាម ឬ 4ស្លាព្រាកាហ្វេ ជាមួយទឹកក្តៅ400មីលីលីត្រ ឬ កន្លះកែវ។</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែម្សៅរមៀត មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែម្សៅរមៀត មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Battambang Ginger Powder Drink | 250g

តែម្សៅខ្ញី មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<ul><li>Helps neutralize toxins in the body</li><li>Reduce cold symptoms</li><li>Protect and help keep the heart healthy</li><li>Supports healthy intestinal cell layer, facilitates the digestive system</li></ul><p><strong>How to use:</strong> Add 20 grams of ginger powder or 4 teaspoons with 400 ml or half a glass of hot water.</p>

<ul><li>ជួយបន្សាបជាតិពុលដែលមានក្នុងរាង្គកាយ</li><li>កាត់បន្ថយអាការះផ្តាសាយ</li><li>ការពានិងជួយឲ្យបេះដូងមានសុខភាពល្អ</li><li>ជួយទ្រទ្រង់ស្រទាប់កោសិកាពោះវៀនឲ្យមានសុខភាពល្អ សំរួលប្រពន្ធ័រំលាយអាហារ</li></ul><p><strong>របៀបប្រើ:</strong> ដាក់ម្សៅខ្ញីចំនួន20ក្រាម ឬ 4ស្លាព្រាកាហ្វេ ជាមួយទឹកក្តៅ400មីលីលីត្រ ឬ កន្លះកែវ។</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែម្សៅខ្ញី មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែម្សៅខ្ញី មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Koh Kong Dried Sterculia Lychnophora

គ្រាប់សំរងខ្មែរ ខេត្តកោះកុង

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p><strong>Benefits of Dried Sterculia Lychnophora:</strong></p><ul><li>Helps cool the body and treat respiratory diseases</li><li>Treat inflammation-related diseases and detoxify the body</li><li>Helps to lose weight</li></ul><p><strong>How to use:</strong></p><ul><li>Soak the seeds in warm water for 2 hours Once the seeds are softened</li><li>Remove the kernel and fiber by hand. Take only the pulp inside of the seed.</li><li>Put the rice pulp in 1 glass of water with a little sugar and stir well.</li><li>Then drink all the water and eat the whole portion.</li></ul><p><strong>Dosage:</strong> Drink 3 times per day and drink continuously for 2 weeks will see the effect. Spinal pain symptoms are reduced significantly.</p>

<ul><li>ជួយឱ្យត្រជាក់រាងកាយ និងព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម</li><li>ព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងការរលាក និងសម្អាតជាតិពុលចេញពីរាងកាយ</li><li>ជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់</li></ul><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់សំរងខ្មែរ ខេត្តកោះកុង
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គ្រាប់សំរងខ្មែរ ខេត្តកោះកុង

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!