ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

សៀមរាប: ត្រីអណ្តែងឆ្អើរ | 500ក្រាម
ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg
ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg
សាច់ក្រក (ខ្លាញ់10%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ
សាច់ក្រក (ខ្លាញ់ 40%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ
តែម្សៅរមៀត មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម
តែម្សៅខ្ញី មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម
គ្រាប់សំរងខ្មែរ ខេត្តកោះកុង
ស៊ុតក្ងាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
១លាន ចំណីខ្មែរ

១លាន ចំណីខ្មែរ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 9

ចំនួននៅសល់៖ 6270+

[We are working on it]

១លាន ចំណីខ្មែរ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 9

ចំនួននៅសល់៖ 6270+

[We are working on it]

Siem Reap: Smoked Catfish | 500g

សៀមរាប: ត្រីអណ្តែងឆ្អើរ | 500ក្រាម

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>The product is from Siem Reap province.</p>

<p>ជាផលិតផលដែលយកមកពីខេត្តសៀមរាប</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀមរាប: ត្រីអណ្តែងឆ្អើរ | 500ក្រាម
4 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

សៀមរាប: ត្រីអណ្តែងឆ្អើរ | 500ក្រាម

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried Lizard Fish (No Bone) | 1kg

ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Dried Lizard Fish from Kampot, come withោុត bone.&nbsp;</p>

<p>ត្រីងៀតក្តចិន មកពីខេត្តកំពត ព្រលះឆ្អឹងចេញរួចស្រេច</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

ត្រីងៀតក្តចិន (អត់ឆ្អឹង) | 1kg

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried Lizard Fish | 1kg

ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Dried Lizard Fish from Kampot, come with bone.&nbsp;</p>

<p>ត្រីងៀតក្តចិន មកពីខេត្តកំពត មិនទាន់ព្រលះឆ្អឹងចេញ</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

ត្រីងៀតក្តចិន | 1kg

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pork Sausage (10% fat) from Banteay Meanchey | 1kg

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់10%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Pork Sausage coming from Banteay Meanchey province</p>

<p>សាច់ក្រកឆ្ងាញ់ពីបន្ទាយមានជ័យ។ សាច់ក្រក សាច់សុទ្ធគឺប្រើសាច់សុទ្ធច្រើនជាងហើយខ្លាញ់ត្រឹមតែ10%ប៉ុណ្ណោះ</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់10%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់10%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pork Sausage (40% fat) from Banteay Meanchey | 1kg

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់ 40%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Pork Sausage coming from Banteay Meanchey province</p>

<p>សាច់ក្រកឆ្ងាញ់ពីបន្ទាយមានជ័យ សាច់ខ្លាញ់គឺយើងប្រើ 40%</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់ 40%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

សាច់ក្រក (ខ្លាញ់ 40%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | 1គីឡូ

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Battambang Turmeric Powder Drink | 250g

តែម្សៅរមៀត មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<ul><li>Helps neutralize toxins in the body</li><li>Reduce cold symptoms</li><li>Protect and help keep the heart healthy</li><li>Supports healthy intestinal cell layer, facilitates the digestive system</li></ul><p><strong>How to use:</strong> Add 20 grams of Turmeric powder or 4 teaspoons with 400 ml or half a glass of hot water.</p>

<ul><li>ជួយបន្សាបជាតិពុលដែលមានក្នុងរាង្គកាយ</li><li>កាត់បន្ថយអាការះផ្តាសាយ</li><li>ការពានិងជួយឲ្យបេះដូងមានសុខភាពល្អ</li><li>ជួយទ្រទ្រង់ស្រទាប់កោសិកាពោះវៀនឲ្យមានសុខភាពល្អ សំរួលប្រពន្ធ័រំលាយអាហារ</li></ul><p><strong>របៀបប្រើ:</strong> ដាក់ម្សៅរមៀតចំនួន20ក្រាម ឬ 4ស្លាព្រាកាហ្វេ ជាមួយទឹកក្តៅ400មីលីលីត្រ ឬ កន្លះកែវ។</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែម្សៅរមៀត មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

តែម្សៅរមៀត មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Battambang Ginger Powder Drink | 250g

តែម្សៅខ្ញី មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<ul><li>Helps neutralize toxins in the body</li><li>Reduce cold symptoms</li><li>Protect and help keep the heart healthy</li><li>Supports healthy intestinal cell layer, facilitates the digestive system</li></ul><p><strong>How to use:</strong> Add 20 grams of ginger powder or 4 teaspoons with 400 ml or half a glass of hot water.</p>

<ul><li>ជួយបន្សាបជាតិពុលដែលមានក្នុងរាង្គកាយ</li><li>កាត់បន្ថយអាការះផ្តាសាយ</li><li>ការពានិងជួយឲ្យបេះដូងមានសុខភាពល្អ</li><li>ជួយទ្រទ្រង់ស្រទាប់កោសិកាពោះវៀនឲ្យមានសុខភាពល្អ សំរួលប្រពន្ធ័រំលាយអាហារ</li></ul><p><strong>របៀបប្រើ:</strong> ដាក់ម្សៅខ្ញីចំនួន20ក្រាម ឬ 4ស្លាព្រាកាហ្វេ ជាមួយទឹកក្តៅ400មីលីលីត្រ ឬ កន្លះកែវ។</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែម្សៅខ្ញី មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

តែម្សៅខ្ញី មកពីខេត្តបាត់ដំបង | 250ក្រាម

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Koh Kong Dried Sterculia Lychnophora

គ្រាប់សំរងខ្មែរ ខេត្តកោះកុង

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p><strong>Benefits of Dried Sterculia Lychnophora:</strong></p><ul><li>Helps cool the body and treat respiratory diseases</li><li>Treat inflammation-related diseases and detoxify the body</li><li>Helps to lose weight</li></ul><p><strong>How to use:</strong></p><ul><li>Soak the seeds in warm water for 2 hours Once the seeds are softened</li><li>Remove the kernel and fiber by hand. Take only the pulp inside of the seed.</li><li>Put the rice pulp in 1 glass of water with a little sugar and stir well.</li><li>Then drink all the water and eat the whole portion.</li></ul><p><strong>Dosage:</strong> Drink 3 times per day and drink continuously for 2 weeks will see the effect. Spinal pain symptoms are reduced significantly.</p>

<ul><li>ជួយឱ្យត្រជាក់រាងកាយ និងព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើម</li><li>ព្យាបាលជំងឺទាក់ទងនឹងការរលាក និងសម្អាតជាតិពុលចេញពីរាងកាយ</li><li>ជួយដល់ការសម្រកទម្ងន់</li></ul><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់សំរងខ្មែរ ខេត្តកោះកុង
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

គ្រាប់សំរងខ្មែរ ខេត្តកោះកុង

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Kampong Chhnang Goose Eggs

ស៊ុតក្ងាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>We grow our geese in a family farm in Kampong Chhnang province. Everyday, we feed them rice, bran and grass to make sure they produce good quality goose eggs for us. Recognizing the nutrition facts of goose eggs:</p><ol><li>Goose eggs are rich in nutrients such as protein, fat, vitamins and minerals.&nbsp;</li><li>Goose eggs contain vitamins A, D, E, Viblavin, thiamine, iron, phosphorus and calcium.</li><li>Choline: One goose egg contains about 379 mg of choline (choline plays an important role in cell growth). </li><li>Goose eggs help the growth of brain and nerve cells.</li></ol>

<p>មកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដាំបែបគ្រួសារ ចំណីក្ងានគឺចុងអង្ករ កន្ទក់និងស្មៅ</p><p>សារៈប្រយោជន៍ នៃ​ពង​ក្ងាន​</p><ol><li>ពង​ក្ងាន សម្បូរ​សារធាតុចិញ្ចឹម ដូចជា ប្រូតេអ៊ីន ខ្លាញ់ វីតាមីន និង​សារធាតុ​រ៉ែ​</li><li>ពង​ក្ងាន មាន​ផ្ទុក​វីតាមីន A, D, E វី​បូ​ហ្លា​វីន ថ្យា​មីន ជាតិ​ដែក ផូស្វ័រ និង​កាល់ស្យូម​</li><li>កូ​លីន (Choline) ៖ ពង​ក្ងាន​មួយ មាន​ជាតិ​កូ​លីន​ប្រហែល ៣៧៩ មី​លី​ក្រាម (​កូ​លីន មាន​តួនាទី​យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការ​លូតលាស់​នៃ​កោសិកា​)</li><li>ពង​ក្ងាន ជួយ​ដល់​ការលូតលាស់ របស់​ខួរក្បាល និង​កោសិកា​សរសៃប្រសាទ​។​</li></ol><p>​វីតាមីន និង​សារធាតុចិញ្ចឹម​ល្អៗ​ទាំងនេះហើយ ដែលជា​មូលហេតុ អាច​នាំ​ឲ្យ​កូន​របស់​អ្នក មាន​សុខ​ភាពល្អ និង​ឆ្លាត​វៃ​។</p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស៊ុតក្ងាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

ស៊ុតក្ងាន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

១លាន ចំណីខ្មែរ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Kampong Cham-Thick and Fresh Longan | 1kg

ផ្លែមៀនសាច់ក្រាស់ ក្លិនក្រអូប មកពីខេត្តកំពង់ចាម | 1គក

1Million Khmer Foods

១លាន ចំណីខ្មែរ

<p>Fresh Longan from Kampong Cham Province - $6.25/kg<br><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>ផ្លែមៀនសាច់ក្រាស់ ក្លិនក្រអូប ផ្អែមឆ្ញាញ់ មកពីខាងស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម - ២៥០០០៛/១គីឡូ</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<p><i>[We are working on it]</i></p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្លែមៀនសាច់ក្រាស់ ក្លិនក្រអូប មកពីខេត្តកំពង់ចាម | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ផ្លែមៀនសាច់ក្រាស់ ក្លិនក្រអូប មកពីខេត្តកំពង់ចាម | 1គក

១លាន ចំណីខ្មែរ

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!