Art of Living Yoga & Meditation Studio

Art of Living Yoga & Meditation Studio

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

Sri Sri Yogaជារបៀបមួ...
អានការពិពណ៌នា

Sri Sri Yogaជារបៀបមួយមានភាពទន់ភ្លន់់និងរឹងមាំក្នុងពេលតែមួយ ដែលរួមបញ្ចូលធាតុផ្សេងៗពីគន្លងជាច្រើ​ននៃយូហ្គា ជាពិសេសគឹយូហ្គាហត្ថា (Hatha Yoga) ដែលសង្រួមផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវដង្ហើមក្នុងពេលតែមួយ។ នៅទីនេះចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសនៃយូហ្កាត្រូវបាននាំមកជូនលោកអ្នកជាមួយភាពរីករាយនិងហ្មត់ចត់ ហើយផ្តោតសំខាន់ពីបច្ចេកទេសដកដង្ហើមរហូតដល់ទីតាំងផ្សេងៗនៃរាងកាយ (asanas)ថែមទាំងការធ្វើសមាធិផងដែរ។ Sri Sri Yoga មានប្រសិទ្ធភាពសព្វរាងកាយនិងជួយបង្កើនភាពររហ័សរហួន ឆ្ពោះទៅរកកម្រិតនៃអត្ថិភាពដែលនាំឱ្យមានការរីកលូតលាស់ពេញលេញនៃសក្តានុពលរបស់មនុស្ស។

កម្មវិធីSri Sri Yodaកម្រិតដំបូងនេះ គឺមានភាពខុសប្លែកពីកម្មវិធីសិល្បៈនៃការរស់នៅ (Art of Living Happiness Program)ដែលអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីគោលការណ៍សាមញ្ញៗ ក្នុងជីវិត និងបច្ចេកទេសដង្ហើមតាមបែបសាដាន់សានគី្រយ៉ា (Sudarshan Kriya)ផងដែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Art of Living Yoga & Meditation Studio

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

Sri Sri Yogaជារបៀបមួ...
អានការពិពណ៌នា

Sri Sri Yogaជារបៀបមួយមានភាពទន់ភ្លន់់និងរឹងមាំក្នុងពេលតែមួយ ដែលរួមបញ្ចូលធាតុផ្សេងៗពីគន្លងជាច្រើ​ននៃយូហ្គា ជាពិសេសគឹយូហ្គាហត្ថា (Hatha Yoga) ដែលសង្រួមផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវដង្ហើមក្នុងពេលតែមួយ។ នៅទីនេះចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសនៃយូហ្កាត្រូវបាននាំមកជូនលោកអ្នកជាមួយភាពរីករាយនិងហ្មត់ចត់ ហើយផ្តោតសំខាន់ពីបច្ចេកទេសដកដង្ហើមរហូតដល់ទីតាំងផ្សេងៗនៃរាងកាយ (asanas)ថែមទាំងការធ្វើសមាធិផងដែរ។ Sri Sri Yoga មានប្រសិទ្ធភាពសព្វរាងកាយនិងជួយបង្កើនភាពររហ័សរហួន ឆ្ពោះទៅរកកម្រិតនៃអត្ថិភាពដែលនាំឱ្យមានការរីកលូតលាស់ពេញលេញនៃសក្តានុពលរបស់មនុស្ស។

កម្មវិធីSri Sri Yodaកម្រិតដំបូងនេះ គឺមានភាពខុសប្លែកពីកម្មវិធីសិល្បៈនៃការរស់នៅ (Art of Living Happiness Program)ដែលអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីគោលការណ៍សាមញ្ញៗ ក្នុងជីវិត និងបច្ចេកទេសដង្ហើមតាមបែបសាដាន់សានគី្រយ៉ា (Sudarshan Kriya)ផងដែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Yoga For Kids & Teens

យូហ្កាសម្រាប់កុមារ និងក្មេងវ័យជំទង់

Art of Living Yoga & Meditation Studio

Art of Living Yoga & Meditation Studio

<p>Kids spend most of their time shunting between homework and school related extra-curricular activities. There’s little time for free play. They face over stimulation; distractions; academic and peer pressure too early in life. And they are plagued by their own insecurities and fears. Yoga can help children deal with this pressure-cooker environment. And infuse energy and confidence into their personalities. &nbsp;</p><p>5 Benefits Of Kids Yoga 🧘🧘 :</p><ol><li>Yoga develops awareness of body, mind, and breath.</li><li>Builds attention span &amp; concentration power.</li><li>Increases flexibility.</li><li>Augments imagination and creativity.</li><li>Relieves mental and physical fatigue.</li></ol>

<p>ក្មេងៗ និងក្មេងវ័យជំទង់ ចំណាយពេលវេលាភាគច្រើនរបស់ពួកគេនៅចន្លោះសកម្មភាពផ្ទះនិងសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងសាលា។ មានពេលតិចតួចសម្រាប់ដែលទំនេរសម្រាប់ពួកគេ។ ពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹង ការរំខាន សម្ពាធការសិក្សានិងមិត្តភក្ដិក្នុងជីវិត។ ពួកគេត្រូវបានញាំញីដោយភាពមិនស្រណុកក្នុងខ្លួននិងការភ័យខ្លាច។ យូហ្គាអាចជួយឱ្យកុមារ កំចាត់នូវបញ្ហាទាំងនោះបានជាមួយនឹងបរិយាកាសថ្មីនេះ។ ពួកគេនឹងទទួលបានថាមពល និងទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅក្នុងជីវិត និងសតិអារម្មណ៍របស់គេ។ &nbsp;</p><p>សារៈប្រយោជន៍៥​យ៉ាងសំខាន់ៗរបស់របស់យូហ្កាកុមារ ៖</p><ol><li>ជួយអភិវឌ្ឍក្នុងការយល់ដឹងអំពីផ្នែករាងកាយ អារម្មណ៍ស្មារតី និងការដកដង្ហើម</li><li>ពង្រឹងថាមពលក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ចង់អារម្មណ៍</li><li>បង្កើនភាពចេះបត់បែនបានល្អ</li><li>បង្កើននូវភាពស្រមើស្រមៃនិងការច្នៃប្រឌិត</li><li>ជួយបន្ធូរបន្ថយនូវអារម្មណ៍តានតឹងទាំងផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត។</li></ol>

<p>Sri Sri Yoga is a discipline, both gentle and powerful, that integrates elements from the different paths of yoga, especially Hatha yoga, uniting the body, mind and breath in awareness. Here the wisdom and techniques of yoga are brought to you in a joyful and thorough manner, and covers a vast range from breathing techniques to various body postures (asanas) to knowledge and guided meditations. Sri Sri Yoga goes beyond the physical body and helps you sharpen your sensitivity towards more subtle levels of existence, leading to a full blossoming of the human potential.</p><p>Sri Sri Yoga Level 1 program is different from Art of Living Happiness Program where you learn simple principles in life and Sudarshan Kriya breathing technique.&nbsp;</p>

<p>Sri Sri Yogaជារបៀបមួយមានភាពទន់ភ្លន់់និងរឹងមាំក្នុងពេលតែមួយ ដែលរួមបញ្ចូលធាតុផ្សេងៗពីគន្លងជាច្រើ​ននៃយូហ្គា ជាពិសេសគឹយូហ្គាហត្ថា (Hatha Yoga) ដែលសង្រួមផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវដង្ហើមក្នុងពេលតែមួយ។ នៅទីនេះចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសនៃយូហ្កាត្រូវបាននាំមកជូនលោកអ្នកជាមួយភាពរីករាយនិងហ្មត់ចត់ ហើយផ្តោតសំខាន់ពីបច្ចេកទេសដកដង្ហើមរហូតដល់ទីតាំងផ្សេងៗនៃរាងកាយ (asanas)ថែមទាំងការធ្វើសមាធិផងដែរ។ Sri Sri Yoga មានប្រសិទ្ធភាពសព្វរាងកាយនិងជួយបង្កើនភាពររហ័សរហួន ឆ្ពោះទៅរកកម្រិតនៃអត្ថិភាពដែលនាំឱ្យមានការរីកលូតលាស់ពេញលេញនៃសក្តានុពលរបស់មនុស្ស។</p><p>កម្មវិធីSri Sri Yodaកម្រិតដំបូងនេះ គឺមានភាពខុសប្លែកពីកម្មវិធីសិល្បៈនៃការរស់នៅ (Art of Living Happiness Program)ដែលអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីគោលការណ៍សាមញ្ញៗ ក្នុងជីវិត និងបច្ចេកទេសដង្ហើមតាមបែបសាដាន់សានគី្រយ៉ា (Sudarshan Kriya)ផងដែរ។</p>

<ol><li>Chat to Kokopon for booking</li><li>Choose your convinent payment on messenger</li><li>Book with your phone number</li><li>Visit Art of Living Yoga &amp; Meditation</li><li>Enjoy the service</li></ol>

<ol><li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li><li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li><li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li><li>សូមអញ្ជើញទៅកាន់ Art of Living Yoga &amp; Meditation ដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ</li><li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li></ol>

យូហ្កាសម្រាប់កុមារ និងក្មេងវ័យជំទង់
លក់អស់
ផុតកំណត់

យូហ្កាសម្រាប់កុមារ និងក្មេងវ័យជំទង់

Art of Living Yoga & Meditation Studio

$50.00/ឯកតា
10.00% Off

Sri Sri Yoga Level 1

Sri Sri Yoga កម្រិតដំបូង

Art of Living Yoga & Meditation Studio

Art of Living Yoga & Meditation Studio

<p>This 10-hours workshop provides an experience of all aspects of yoga, including:</p> <p>   * Combination of gentle and vigorous postures as well as dynamic exercises<br />    * Powerful breathing techniques<br />    * Application of yogic Knowledge<br />    * Simple tools for relaxation<br />    * Guided meditations<br />    * Yogic perspective on attaining a balanced diet<br />    * Introduction to Ayurveda, the science of life</p> <p>Clasess are: Monday - Friday, 7-9am & 4-6pm </p>

<p>សិក្ខាសាលា (Workshop)រយៈពេល ១០ ម៉ោងនេះផ្តល់នូវបទពិសោធន៍នៃគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃយូហ្គា (Yoga) រួមមាន៖</p> <p>    * ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃភាពទន់ភ្លន់និងរស់រវើករបស់ចលនារាងកាយ ដូចទៅនឹងលំហាត់ប្រាណផ្សេងៗដែរ<br />    * បច្ចេកទេសដកដង្ហើមដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ<br />     * ការប្រើចំណេះដឹង yogic<br />     * វិធីសាមញ្ញៗសម្រាប់ការសំរាក<br />     * សមាធិដែលមានការដឹកនាំ<br />     * ទស្សនវិស័យ Yogic លើការទទួលទានរបបអាហារមានតុល្យភាព<br />     * សេចក្តីផ្តើមអំពីអាយរីយូវេដា (Ayurveda) ដែលជាវិទ្យាសាស្ត្រនៃជីវិត</p> <p>ថ្នាក់បង្រៀនគឺបើកពី ច័ន្ទ - សុក្រ ៧-៩ ព្រឹកនិង ៤-៦ ល្ងាច</p>

<p>Sri Sri Yoga is a discipline, both gentle and powerful, that integrates elements from the different paths of yoga, especially Hatha yoga, uniting the body, mind and breath in awareness. Here the wisdom and techniques of yoga are brought to you in a joyful and thorough manner, and covers a vast range from breathing techniques to various body postures (asanas) to knowledge and guided meditations. Sri Sri Yoga goes beyond the physical body and helps you sharpen your sensitivity towards more subtle levels of existence, leading to a full blossoming of the human potential.</p><p>Sri Sri Yoga Level 1 program is different from Art of Living Happiness Program where you learn simple principles in life and Sudarshan Kriya breathing technique.&nbsp;</p>

<p>Sri Sri Yogaជារបៀបមួយមានភាពទន់ភ្លន់់និងរឹងមាំក្នុងពេលតែមួយ ដែលរួមបញ្ចូលធាតុផ្សេងៗពីគន្លងជាច្រើ​ននៃយូហ្គា ជាពិសេសគឹយូហ្គាហត្ថា (Hatha Yoga) ដែលសង្រួមផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវដង្ហើមក្នុងពេលតែមួយ។ នៅទីនេះចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសនៃយូហ្កាត្រូវបាននាំមកជូនលោកអ្នកជាមួយភាពរីករាយនិងហ្មត់ចត់ ហើយផ្តោតសំខាន់ពីបច្ចេកទេសដកដង្ហើមរហូតដល់ទីតាំងផ្សេងៗនៃរាងកាយ (asanas)ថែមទាំងការធ្វើសមាធិផងដែរ។ Sri Sri Yoga មានប្រសិទ្ធភាពសព្វរាងកាយនិងជួយបង្កើនភាពររហ័សរហួន ឆ្ពោះទៅរកកម្រិតនៃអត្ថិភាពដែលនាំឱ្យមានការរីកលូតលាស់ពេញលេញនៃសក្តានុពលរបស់មនុស្ស។</p><p>កម្មវិធីSri Sri Yodaកម្រិតដំបូងនេះ គឺមានភាពខុសប្លែកពីកម្មវិធីសិល្បៈនៃការរស់នៅ (Art of Living Happiness Program)ដែលអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីគោលការណ៍សាមញ្ញៗ ក្នុងជីវិត និងបច្ចេកទេសដង្ហើមតាមបែបសាដាន់សានគី្រយ៉ា (Sudarshan Kriya)ផងដែរ។</p>

<p>1) Chat to Kokopon for booking<br /> 2) Choose your convinent payment on messenger<br /> 3) Book with your phone number<br /> 4) Visit The Art of Living Yoga Studio<br /> 5) Enjoy the service</p>

<ol> <li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li> <li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li> <li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li> <li>សូមអញ្ជើញទៅកាន់The Art of Living Yoga Studioដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ</li> <li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li> </ol>

Sri Sri Yoga កម្រិតដំបូង
លក់អស់
ផុតកំណត់

Sri Sri Yoga កម្រិតដំបូង

Art of Living Yoga & Meditation Studio

$30.00/ឯកតា
33.00% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!