ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន | 1គក
ផ្លែត្របែកស្រស់ៗថ្មីៗស្រួញឆ្ងាញ់ | 1គក
ផ្លែបរ័ថ្មីៗ អ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក
Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 3

ចំនួននៅសល់៖ 300

...

Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 3

ចំនួននៅសល់៖ 300

...

Sweet Potato | 1kg

ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន | 1គក

Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

<p>Sweet potatoes are a delicious and nutritious root vegetable that is packed with vitamins, minerals, and antioxidants. They are a good source of fiber, vitamin A, vitamin C, potassium, and manganese.</p>

<p>ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន ដែលល្បីថាឆ្ងាញ់ដែលមាននៅលើទឹកដីមណ្ឌលគិរី ឥលូវនេះបានប្រមូលផលទៀតហើយ ដំឡូងមើមធំៗល្អ អត់មានសរសៃ សាច់លឿង ផ្អែមល្មួត ដាំដោយធម្មជាតិ ញាំបានគ្រប់វៃ ជាពិសេសខែជាក់ៗចឹង យកទៅដុតឬអាំង កាន់តែឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តហ្មង</p>

<p>...</p>

<p>...</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន | 1គក

Atetyany Meas លក់ផ្ល...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fresh Guava Fruit | 1kg

ផ្លែត្របែកស្រស់ៗថ្មីៗស្រួញឆ្ងាញ់ | 1គក

Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

<p><strong>Guava: A Tropical Treasure Beyond Just Sweetness</strong></p><p>Imagine sunshine squeezed into fruit form, that's guava! This tropical gem boasts vibrant green or yellow skin, hiding a sweet, tangy flesh teeming with vitamin C and antioxidants. It's like a flavor explosion, with hints of pear, strawberry, and citrus dancing on your tongue. But guava's magic goes beyond deliciousness:</p><ul><li><strong>Nutritional Powerhouse:</strong> Packed with vitamin C, fiber, and potassium, guava supports your immune system, digestion, and heart health.</li><li><strong>Versatility Unbound:</strong> Enjoy guava fresh, in juices and smoothies, jams and chutneys, or even savory dishes like salsas and curries.</li><li><strong>Tropical Treat, Global Reach:</strong> Native to Central America, guava grows in tropical and subtropical regions, bringing a taste of sunshine wherever it goes.</li></ul><p>So, go ahead, slice into a guava and unlock its vibrant secrets. Your taste buds and your body will thank you!</p>

<p>ត្របែកខ្មែរអត់គ្រាប់ ត្របែកអត់គ្រាប់រសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ សាច់ស្រួយ កម្ម៉ង់បានទើបបេះថ្មីពីចំការ&nbsp;</p>

<p>...</p>

<p>...</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្លែត្របែកស្រស់ៗថ្មីៗស្រួញឆ្ងាញ់ | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ផ្លែត្របែកស្រស់ៗថ្មីៗស្រួញឆ្ងាញ់ | 1គក

Atetyany Meas លក់ផ្ល...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Avocado from Mondulkiri Province | 1kg

ផ្លែបរ័ថ្មីៗ អ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក

Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

Atetyany Meas លក់ផ្លែឈើនិងចំណីខ្មែរ

<p>The avocado, a creamy green gem disguised as a fruit, is a nutritional powerhouse packed with flavor. Its velvety flesh offers a buttery richness that elevates any dish, while its hidden depths hold a wealth of health benefits.</p><p><strong>Taste sensation:</strong> From guacamole's vibrant zip to sushi's smooth counterpoint, avocado's versatility shines. Its mild, nutty flavor adapts to savory and sweet, blending seamlessly with spices, citrus, or simply a sprinkle of salt.</p><p><strong>Healthy hero:</strong> Lurking beneath its rough exterior, avocado hides a treasure trove of good fats, fiber, and vitamins. It lowers bad cholesterol, boosts eye health, and keeps you feeling full and satisfied.</p><p><strong>From forest to table:</strong> Born on leafy trees in subtropical climes, avocados take their time to ripen, rewarding patient palates with their creamy reward. Whether sliced, mashed, or blended, their buttery goodness adds a touch of luxury to every bite.</p><p>So, next time you crave a taste of sunshine and health, reach for an avocado. Its delightful surprise awaits.</p>

<p>ផ្លែបរ័មណ្ឌលគីរីទើបបេះថ្មីៗ បរ័សាច់ស្អិតល្មួតខ្ទិះឈ្ងុយទឹកដោះគោ សាច់ស្អិតរល្មួតគ្មានសរសៃ បេះបានរាល់ថ្ងៃផ្លែចាស់ៗល្អ</p>

<p>...</p>

<p>...</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្លែបរ័ថ្មីៗ អ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ផ្លែបរ័ថ្មីៗ អ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក

Atetyany Meas លក់ផ្ល...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!