Cam Smile Dental Clinic

Cam Smile Dental Clinic

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

Cam Smile Dental Clinic ជាគ្...
អានការពិពណ៌នា

Cam Smile Dental Clinic ជាគ្លីនិកធ្មេញដ៏ទំនើបមួយដែលមានឯកទេសខាងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលជម្ងឺមាត់ធ្មេញ ។ យើងធានារាល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺមានប្រសិទ្ធិភាព ព្រមទាំងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទៀតដូចជា ការថែទាំធ្មេញ, ការវះកាត់ និងសេវាកម្មលាងសម្អាតមាត់ធ្មេញផងដែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Cam Smile Dental Clinic

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

Cam Smile Dental Clinic ជាគ្...
អានការពិពណ៌នា

Cam Smile Dental Clinic ជាគ្លីនិកធ្មេញដ៏ទំនើបមួយដែលមានឯកទេសខាងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលជម្ងឺមាត់ធ្មេញ ។ យើងធានារាល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺមានប្រសិទ្ធិភាព ព្រមទាំងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទៀតដូចជា ការថែទាំធ្មេញ, ការវះកាត់ និងសេវាកម្មលាងសម្អាតមាត់ធ្មេញផងដែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Take care yourself from inside out by Scaling and Polishing (teeth cleaning)

ថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញដោយការព្យាបាលអញ្ចាញ និងការសម្អាតធ្មេញ

Cam Smile Dental Clinic

Cam Smile Dental Clinic

<p>Our hygienist will use hand and electric scrapers to get all around your mouth to those hard to reach places and make sure your teeth are completely clean.</p> <p>For polishing, our hygienist will use a rotating brush or rubber polisher with a special toothpaste.<br /> Scaling cleans above and below the gum line. If you have gum disease, you may also need deeper scaling, around the roots of the teeth, this is called ‘root planing’. You may require a local anaesthetic for this.</p> <p>Your dentist or dental hygienist will also tell you about the best way to clean your teeth and gums thoroughly at home.</p> <p>Benefits:<br /> If your gums bleed when you brush you may have early gum disease. Regular scaling helps to stop the disease getting worse; and it helps to eliminate the disease by thorough cleaning at home.</p> <p>Bad breath is often caused by gum disease. Regular scaling, and cleaning your teeth thoroughly at homes, can prevent this.</p> <p>Our hygienist will use hand and electric scrapers to get all around your mouth to those hard to reach places and make sure your teeth are completely clean.</p> <p>For polishing, our hygienist will use a rotating brush or rubber polisher with a special toothpaste.<br /> Scaling cleans above and below the gum line. If you have gum disease, you may also need deeper scaling, around the roots of the teeth, this is called ‘root planing’. You may require a local anaesthetic for this.</p> <p>Your dentist or dental hygienist will also tell you about the best way to clean your teeth and gums thoroughly at home.</p>

<p>ក្រុមទន្តពេទ្យយើងនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដុសខាត់ធ្មេញ ដើម្បីសម្អាតនៅផ្ទៃខាងក្នុងមាត់ធ្មេញ ថែមទាំងចូលសម្អាតដល់កន្លែងដែលពិបាកនឹងទៅដល់ ដើម្បីធានាឲ្យបានថាធ្មេញរបស់អ្នកគឺ ស្អាត ។<br /> ទន្តពេទ្យយើងប្រើប្រាស់ច្រាស់សម្អាតរង្វិលជំុ ឬ ជ័រខាត់ជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញដ៏ពិសេស សម្រាប់ការដុសសម្អាតធ្មេញ ។<br /> យើងសម្អាតពីជួរអញ្ចាញធ្មេញខាងលើ ដល់អញ្ចាញធ្មេញខាងក្រោម ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាអញ្ចាញធ្មេញ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើការសម្អាតកាន់ជ្រៅ នៅជុំវិញជើងធ្មេញរបស់អ្នក ដែលឱ្យឈ្មោះថា "root planing"។ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានចាក់ថ្នាំស្ពឹក ដើម្បីកុំឱ្យមានការឈឺចាប់។</p> <p>ក្រុមការងារយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីវិធីសាស្រ្ដល្អបំផុតក្នុងការសម្អាតមាត់ធ្មេញ និងអញ្ចាញធ្មេញរបស់អ្នកឲ្យបានស្អាត ទុកសម្រាប់សម្អាតដោយខ្លួនឯងនៅគេហដ្ឋាន ។</p> <p>អត្ថប្រយោជន៍៖<br /> ប្រសិនបើអញ្ចាញធ្មេញរបស់អ្នកហូរឈាមនៅពេលដុសធ្មេញ នោះអ្នកអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចាញធ្មេញ ។ ការធ្វើព្យាបាលទាន់ពេល អាចជួយបញ្ឈប់បញ្ហានេះកុំឱ្យវិវត្ដកាន់តែខ្លាំងជាងមុន ហើយវាជួយលុបបំបាត់បញ្ហានេះដោយការសម្អាតរបស់អ្នកដោយប្រើវិធិសាស្រ្ដដ៏ត្រឹមត្រូវ។</p> <p>ក្លិនមាត់មិនល្អបណ្ដាលមកពីបញ្ហាជម្ងឺអញ្ចាញធ្មេញ ។ មកទទួលការព្យាបាល និងសម្អាតធ្មេញដោយវិធីសាស្រ្ដត្រឹមត្រូវ នោះវានឹងការពារអ្នកពីបញ្ហានេះបាន។</p>

<p>A modern dental clinic, specialised in advanced diagnostics and treatment of dental disorders. We guarantee comprehensive diagnostics and offer various forms of dental care, surgical procedures, and cosmetic dental services.</p>

<p>Cam Smile Dental Clinic ជាគ្លីនិកធ្មេញដ៏ទំនើបមួយដែលមានឯកទេសខាងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលជម្ងឺមាត់ធ្មេញ ។ យើងធានារាល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺមានប្រសិទ្ធិភាព ព្រមទាំងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនទៀតដូចជា ការថែទាំធ្មេញ, ការវះកាត់ និងសេវាកម្មលាងសម្អាតមាត់ធ្មេញផងដែរ។</p>

<p>*Not recommence for child under 6 months old<br /> *Not recommence for pregnant women</p> <p>-Chat Kokopon for booking<br /> -Choose your convinent payment on messenger<br /> -Book with your phone number<br /> -Visit Cam smile dental clinic<br /> -Enjoy the service</p>

<p>*មិនល្អសម្រាប់ក្មេងអាយុក្រោម6ខែទេ<br /> *មិនល្អសម្រាប់ស្រ្ដីមានផ្ទៃពោះទេ</p> <p>-ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់<br /> -ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក<br /> -ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់<br /> -សូមអញ្ជើញទៅកាន់ Cam smile dental clinic ដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ<br /> -រីករាយទទួលយកសេវាកម្មសេវាកម្ម</p>

ថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញដោយការព្យាបាលអញ្ចាញ និងការសម្អាតធ្មេញ
លក់អស់
ផុតកំណត់

ថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញដោយការព្យាបាលអញ្ចាញ និងការសម្អាតធ្មេញ

Cam Smile Dental Clinic

$15.00/ឯកតា
25.00% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!