ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន អ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក
ខ្នុរក្លែបល្អ ផ្អែម អ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 1គក
ស្វាយខុសរដូវខាងកៀនស្វាយ | 1គក
ផ្លែឪឡឹកក្រហម សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ញាញ់ | 1គក
Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 400

...

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 400

...

Sweet Potato from Mondulkiri Province | 1kg

ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន អ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

<p>Don't be fooled by the name - sweet potatoes are a nutritional wonder, packing a sweet punch of health benefits! Here's a peek:</p><ul><li><strong>Visionary powerhouse:</strong> Bursting with beta-carotene, sweet potatoes convert it into vitamin A, crucial for healthy eyes and a strong immune system.</li><li><strong>Gut-friendly superhero:</strong> High in fiber, they keep things moving smoothly, promote digestion, and feed your good gut bacteria.</li><li><strong>Inflammation fighter:</strong> Antioxidants galore, they combat free radicals and may reduce inflammation linked to chronic diseases.</li><li><strong>Brain booster:</strong> Vitamins B6 and C, along with manganese, support brain function and cognitive health.</li><li><strong>Blood sugar balancer:</strong> They release sugars slowly, helping manage blood sugar levels and promoting satiety.</li></ul><p>So, embrace the sweet spud! It's a versatile, delicious way to fuel your body with goodness. Bonus: they're naturally sweet and satisfying, making healthy eating a treat!</p>

<p>ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន ដាំនៅមណ្ឌលគិរី សាច់ល្មួតផ្អែមឆ្ងាញ់</p>

<p>...</p>

<p>...</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន អ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ដំឡូងជ្វាពូជជប៉ុន អ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Jackfruit from Tboung Khmum Province | 1kg

ខ្នុរក្លែបល្អ ផ្អែម អ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 1គក

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

<p>Jackfruit, the spiky behemoth of the fruit world, isn't just a conversation starter – it's a nutritional powerhouse in disguise! Here's a peek at its hidden benefits:</p><ul><li><strong>Disease-fighting dynamo:</strong> Packed with antioxidants like vitamin C and carotenoids, jackfruit shields your cells from damage, potentially lowering your risk of chronic diseases like heart disease and cancer.</li><li><strong>Blood sugar buddy:</strong> Jackfruit releases its sugars slowly, preventing blood sugar spikes and making it a friend to diabetics.</li><li><strong>Heart health hero:</strong> The potassium and fiber combo in jackfruit helps regulate blood pressure and cholesterol, keeping your heart happy.</li><li><strong>Digestive delight:</strong> Jackfruit's high fiber content keeps things moving smoothly, promoting good gut health.</li><li><strong>Immunity booster:</strong> Vitamins A and C, along with other immune-boosting compounds, help your body fight off infections and stay healthy.</li></ul><p>So, ditch the jackfruit fear and embrace its surprising goodness! Your body (and taste buds) will be better for it.</p>

<p>ខ្នុរដែនសូរិយា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ សាច់ក្រាស់ ក្លែបល្អ ច្រាំងតិច ផ្អែមមុត</p>

<p>...</p>

<p>...</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ខ្នុរក្លែបល្អ ផ្អែម អ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ខ្នុរក្លែបល្អ ផ្អែម អ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំ | 1គក

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Mango from Kean Svay | 1kg

ស្វាយខុសរដូវខាងកៀនស្វាយ | 1គក

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

<p>Bite into a mango and get a blast of sunshine - not just flavor, but health benefits too! This tropical treat is packed with vitamins, minerals, and antioxidants, making it a delicious way to boost your well-being.</p><p>Here's a glimpse of what mangoes offer:</p><ul><li><strong>Immune system cheerleader:</strong> Rich in vitamin C, mangoes help fight off infections and keep your body strong.</li><li><strong>Digestive friend:</strong> Fiber keeps things moving smoothly, while prebiotics in mangoes nourish your gut bacteria for happy digestion.</li><li><strong>Visionary ally:</strong> Vitamin A and antioxidants protect your eyes and maintain healthy vision.</li><li><strong>Heart hero:</strong> Potassium and magnesium help regulate blood pressure, while mangiferin, a unique antioxidant, guards against heart inflammation.</li><li><strong>Skin and hair glow-up:</strong> Vitamins A and C promote collagen production, leading to radiant skin and strong, healthy hair.</li></ul><p>So, go ahead, indulge in a slice of sweetness - your body will thank you!</p>

<p>ស្វាយខុសរដូវខាងកៀនស្វាយ</p>

<p>...</p>

<p>...</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្វាយខុសរដូវខាងកៀនស្វាយ | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ស្វាយខុសរដូវខាងកៀនស្វាយ | 1គក

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ...

$5.00/គក 10% Off
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Fresh Watermelon | 1kg

ផ្លែឪឡឹកក្រហម សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ញាញ់ | 1គក

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើខ្មែរតាមរដូវ

<p>The watermelon is a large, round fruit with a green rind and a sweet, juicy red flesh. It is a member of the gourd family, which also includes pumpkins, squash, and cucumbers. Watermelons are native to tropical Africa, but they are now grown in many parts of the world.&nbsp;</p>

<p>ផ្លែឪឡឹកក្រហម សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ញាញ់ ធម្មជាតិស្រស់ៗ.</p>

<p>...</p>

<p>...</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្លែឪឡឹកក្រហម សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ញាញ់ | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ផ្លែឪឡឹកក្រហម សាច់ស្រួយ ផ្អែមឆ្ញាញ់ | 1គក

Chakrya លក់ដំឡូងនិងផ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!