ម៉ាស់ក្រម៉ា
ម៉ាស់ធ្វើពីសូត្រ
Color Silk Cambodia

Color Silk Cambodia

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 2

ចំនួននៅសល់៖ 71

Color Silk Cambodia ធ្វើក...
អានការពិពណ៌នា

Color Silk Cambodia ធ្វើការដើម្បីអភិរក្សប្រពៃណីតម្បាញសូត្រនៅកម្ពុជា ផ្តល់ការងារដល់ស្ត្រីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។

Color Silk Cambodia ជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ យើងមានគោលបំណងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់គឺតម្បាញសូត្រ។ ទន្ទឹមនឹងការអភិរក្ស យើងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកតម្បាញសូត្រនៅតាមតំបន់ជនបទខេត្តតាកែវដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ដើមទុនផលិតកម្ម និងវត្ថុធាតុដើម។

Color Silk Cambodia ក៏ជាការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកតម្បាញនឹងអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយនៅភ្នំពេញ ជួយសម្រួលដល់ពួកគេក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាព។

ដោយសារតែដំណើរការដ៏ធំនេះផលិតផលដែលផលិតគឺមានតែមួយគត់ដែលត្រូវបានផលិតតែបន្ទាប់ពីការជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរ។ អ្នកតម្បាញមានលក់ក្រណាត់មានលំនាំស្រស់ស្អាតនិងមានពណ៌ចម្រុះសារុងនិងក្រម៉ាដែលមានលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់និងផលិតក្នុងលក្ខណៈល្អ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Color Silk Cambodia

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 2

ចំនួននៅសល់៖ 71

Color Silk Cambodia ធ្វើក...
អានការពិពណ៌នា

Color Silk Cambodia ធ្វើការដើម្បីអភិរក្សប្រពៃណីតម្បាញសូត្រនៅកម្ពុជា ផ្តល់ការងារដល់ស្ត្រីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។

Color Silk Cambodia ជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ យើងមានគោលបំណងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់គឺតម្បាញសូត្រ។ ទន្ទឹមនឹងការអភិរក្ស យើងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកតម្បាញសូត្រនៅតាមតំបន់ជនបទខេត្តតាកែវដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ដើមទុនផលិតកម្ម និងវត្ថុធាតុដើម។

Color Silk Cambodia ក៏ជាការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកតម្បាញនឹងអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយនៅភ្នំពេញ ជួយសម្រួលដល់ពួកគេក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាព។

ដោយសារតែដំណើរការដ៏ធំនេះផលិតផលដែលផលិតគឺមានតែមួយគត់ដែលត្រូវបានផលិតតែបន្ទាប់ពីការជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរ។ អ្នកតម្បាញមានលក់ក្រណាត់មានលំនាំស្រស់ស្អាតនិងមានពណ៌ចម្រុះសារុងនិងក្រម៉ាដែលមានលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់និងផលិតក្នុងលក្ខណៈល្អ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Krama Mask

ម៉ាស់ក្រម៉ា

Color Silk Cambodia

Color Silk Cambodia

<p>The outbreak of Coronavirus around the globe has led to a shortage of protective face masks. Because of that, we try to help organize people to make masks for the general public, in hopes of freeing more medical supplies for medical professionals. We have studied and applied the accurate method to produce the most effective masks. Our handmade face masks are woven pure cotton and silk from our community in Takeo province. &nbsp;</p>

<p>ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅជុំវិញពិភពលោកបាននាំឱ្យមានការខ្វះខាតម៉ាស់។ ដោយសារបញ្ហានេះយើងព្យាយាមជួយរៀបចំឱ្យប្រជាជនធ្វើការផលិតម៉ាស់សម្រាប់មនុស្សទូទៅដោយសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នា។ យើងបានសិក្សានិងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវដើម្បីផលិតរបាំម៉ាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ម៉ាស់ធ្វើដោយដៃរបស់យើងគឺត្បាញពីកប្បាសនិងសូត្រសុទ្ធពីសហគមន៍របស់យើងក្នុងខេត្តតាកែវ។</p>

<p>Color Silk works to protect the ancient tradition of silk weaving in Cambodia while empowering women and reducing poverty in more isolated areas. Color Silk is a social enterprise launched in 2009. We aim to preserve the cultural heritage at risk of vanishing: silk weaving. Along with the preservation, we help to improve the living conditions of silk weavers in the rural areas of Takeo province by providing training, production assets and raw material. Color Silk is also a valuable mediation between the weavers and the wholesalers and retailers in Phnom Penh, facilitate them to generate a stable income. Due to this large process, the products made are unique, only made after naturally dyed Khmer silk. The weavers sell beautiful patterned and colour-mixed fabrics, sarong and scarves that are eco friendly and produced in good conditions.</p>

<p>Color Silk Cambodia ធ្វើការដើម្បីអភិរក្សប្រពៃណីតម្បាញសូត្រនៅកម្ពុជា ផ្តល់ការងារដល់ស្ត្រីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។</p><p>Color Silk Cambodia ជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ យើងមានគោលបំណងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់គឺតម្បាញសូត្រ។ ទន្ទឹមនឹងការអភិរក្ស យើងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកតម្បាញសូត្រនៅតាមតំបន់ជនបទខេត្តតាកែវដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ដើមទុនផលិតកម្ម និងវត្ថុធាតុដើម។</p><p>Color Silk Cambodia ក៏ជាការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកតម្បាញនឹងអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយនៅភ្នំពេញ ជួយសម្រួលដល់ពួកគេក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាព។</p><p>ដោយសារតែដំណើរការដ៏ធំនេះផលិតផលដែលផលិតគឺមានតែមួយគត់ដែលត្រូវបានផលិតតែបន្ទាប់ពីការជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរ។ អ្នកតម្បាញមានលក់ក្រណាត់មានលំនាំស្រស់ស្អាតនិងមានពណ៌ចម្រុះសារុងនិងក្រម៉ាដែលមានលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់និងផលិតក្នុងលក្ខណៈល្អ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol>

ម៉ាស់ក្រម៉ា
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម៉ាស់ក្រម៉ា

Color Silk Cambodia

Silk Mask

ម៉ាស់ធ្វើពីសូត្រ

Color Silk Cambodia

Color Silk Cambodia

<p>Masks made from khmer yarn fabric are 100% silk. A mask can absorb moisture up to 30% of its own weight and remains dry to the touch. At the same time, silk thread simply increases in size, and good air circulation promotes rapid evaporation of excessive moisture. So silk fabric absorbs perspiration while letting the skin breathe. A plus for these masks is that they are reusable.</p>

<p>ម៉ាស់ធ្វើពីក្រណាត់អំបោះខ្មែរ - សូត្រ ១០០% ។ ម៉ាស់នេះអាចរក្សាសំណើមរហូតដល់ ៣០% នៃទំងន់របស់វាហើយនៅតែស្ងួតពេលប៉ះ។ ទន្ទឹមនឹងក្រណាត់សូត្រនឹងរីកមាឌហើយខ្យល់ចេញចូលល្អជំរុញឱ្យញើស និងសំណើមផ្សេងៗឆាប់ស្ងួត។ ដូច្នេះក្រណាត់សូត្រស្រូបយកញើសខណៈពេលដែលធ្វើឱ្យស្បែកមានខ្យល់ចេញចូល។ អ្វីដែលពិសេសនោះ វាគឺអាចបោកទឹកបាន។</p>

<p>Color Silk works to protect the ancient tradition of silk weaving in Cambodia while empowering women and reducing poverty in more isolated areas. Color Silk is a social enterprise launched in 2009. We aim to preserve the cultural heritage at risk of vanishing: silk weaving. Along with the preservation, we help to improve the living conditions of silk weavers in the rural areas of Takeo province by providing training, production assets and raw material. Color Silk is also a valuable mediation between the weavers and the wholesalers and retailers in Phnom Penh, facilitate them to generate a stable income. Due to this large process, the products made are unique, only made after naturally dyed Khmer silk. The weavers sell beautiful patterned and colour-mixed fabrics, sarong and scarves that are eco friendly and produced in good conditions.</p>

<p>Color Silk Cambodia ធ្វើការដើម្បីអភិរក្សប្រពៃណីតម្បាញសូត្រនៅកម្ពុជា ផ្តល់ការងារដល់ស្ត្រីនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។</p><p>Color Silk Cambodia ជាសហគ្រាសសង្គមមួយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។ យើងមានគោលបំណងថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់គឺតម្បាញសូត្រ។ ទន្ទឹមនឹងការអភិរក្ស យើងជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកតម្បាញសូត្រនៅតាមតំបន់ជនបទខេត្តតាកែវដោយផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល ដើមទុនផលិតកម្ម និងវត្ថុធាតុដើម។</p><p>Color Silk Cambodia ក៏ជាការសម្របសម្រួលរវាងអ្នកតម្បាញនឹងអ្នកលក់ដុំនិងអ្នកលក់រាយនៅភ្នំពេញ ជួយសម្រួលដល់ពួកគេក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាព។</p><p>ដោយសារតែដំណើរការដ៏ធំនេះផលិតផលដែលផលិតគឺមានតែមួយគត់ដែលត្រូវបានផលិតតែបន្ទាប់ពីការជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិរបស់ខ្មែរ។ អ្នកតម្បាញមានលក់ក្រណាត់មានលំនាំស្រស់ស្អាតនិងមានពណ៌ចម្រុះសារុងនិងក្រម៉ាដែលមានលក្ខណៈរួសរាយរាក់ទាក់និងផលិតក្នុងលក្ខណៈល្អ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><ul><li>Delivery Service : $1-$2</li></ul>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><ul><li>សេវាដឹក : $1-$2</li></ul>

ម៉ាស់ធ្វើពីសូត្រ 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម៉ាស់ធ្វើពីសូត្រ

Color Silk Cambodia

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!