ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

មីដាម រសជាតិត្រាវ | 500ក្រាម
ដាម

ដាម

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 1

ចំនួននៅសល់៖ 100+

សិប្បកម្មផលិតអាហារសំរន់ កែច្នៃពីចេញពីបន្លែរបស់កសិករខ្មែរ ដែលផ្ដោតលើស្ដង់ដារ សុខភាព និង អនាម័យ សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ជាពិសេស មនុស្សចាស់ និង ក្មេងៗ។ បច្ចុប្បន្នមានមីបន្លែ ៣ប្រភេទ ដែលផលិតពី ដំឡូង ត្រាវ និង ល្ពៅ។ លក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងរបស់សិប្បកម្មដាមគឺ៖

ទី១.ប្រើគ្រឿងផ្សំ៖

• សម្រិតសម្រាំងយកតែផលិតផលដែលមាន សុខភាពល្អៗ

• មានអនាម័យ និងគុណភាពស្រស់ៗ

• មានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់

• ផលិតតាមស្តង់ដារសុវត្ថភាពកសិកម្មដែលមានសុវត្ថភាពល្អគួរឱ្យជឿជាក់

• គ្មានស្នាមជំងឺ ឬ សត្វល្អិតបំផ្លាញ។

ទី២.មិនប្រើ៖

• សារធាតុគីមីពណ៌(ល័ក្ខ)

• សារធាតុគីមីក្លិន

• សារធាតុធ្វើឱ្យខាប់

• សារធាតុធ្វើឱ្យស្វិត

• សារធាតុគីមីជំនួយរសជាតិ (ប៊ីចេង)

• សារធាតុគីមីទុកឱ្យបានយូរ

• សារធាតុដែលប៉ះពាល់សុខភាពដទៃទៀតឡើយ។

លើសពីនេះ សិប្បកម្មមីដាមបានឆ្លងកាត់ធ្វើការពិសោធន៍ទេសគុណភាពចំនីអាហាររួចរាល់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពិសោធន៍ឧស្សហកម្មកម្ពុជា និងអ្នកបរិភោគសាកល្បងជាច្រើនករណីទទួលស្គាល់ទៀតផង។យើងមាន

១.មីដាម មីរសជាតិល្ពៅ

២.មីដាម មីរសជាតិដំឡូង

៣.មីដាម មីរសជាតិត្រាវ

ដាម

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 1

ចំនួននៅសល់៖ 100+

សិប្បកម្មផលិតអាហារសំរន់ កែច្នៃពីចេញពីបន្លែរបស់កសិករខ្មែរ ដែលផ្ដោតលើស្ដង់ដារ សុខភាព និង អនាម័យ សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ជាពិសេស មនុស្សចាស់ និង ក្មេងៗ។ បច្ចុប្បន្នមានមីបន្លែ ៣ប្រភេទ ដែលផលិតពី ដំឡូង ត្រាវ និង ល្ពៅ។ លក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងរបស់សិប្បកម្មដាមគឺ៖

ទី១.ប្រើគ្រឿងផ្សំ៖

• សម្រិតសម្រាំងយកតែផលិតផលដែលមាន សុខភាពល្អៗ

• មានអនាម័យ និងគុណភាពស្រស់ៗ

• មានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់

• ផលិតតាមស្តង់ដារសុវត្ថភាពកសិកម្មដែលមានសុវត្ថភាពល្អគួរឱ្យជឿជាក់

• គ្មានស្នាមជំងឺ ឬ សត្វល្អិតបំផ្លាញ។

ទី២.មិនប្រើ៖

• សារធាតុគីមីពណ៌(ល័ក្ខ)

• សារធាតុគីមីក្លិន

• សារធាតុធ្វើឱ្យខាប់

• សារធាតុធ្វើឱ្យស្វិត

• សារធាតុគីមីជំនួយរសជាតិ (ប៊ីចេង)

• សារធាតុគីមីទុកឱ្យបានយូរ

• សារធាតុដែលប៉ះពាល់សុខភាពដទៃទៀតឡើយ។

លើសពីនេះ សិប្បកម្មមីដាមបានឆ្លងកាត់ធ្វើការពិសោធន៍ទេសគុណភាពចំនីអាហាររួចរាល់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពិសោធន៍ឧស្សហកម្មកម្ពុជា និងអ្នកបរិភោគសាកល្បងជាច្រើនករណីទទួលស្គាល់ទៀតផង។យើងមាន

១.មីដាម មីរសជាតិល្ពៅ

២.មីដាម មីរសជាតិដំឡូង

៣.មីដាម មីរសជាតិត្រាវ

Midarm Egg Noodles - Taro Flavour | 500g

មីដាម រសជាតិត្រាវ | 500ក្រាម

DARM

ដាម

<p>A package of noodles contains 10 pieces. One-piece weighs 50 grams. One package weighs 500 grams.</p><p>Student products of the Royal University of Agriculture Made in Cambodia</p>

<p>មីដាម មួយកញ្ចប់មាន១០ដុំ។ មួយដុំមានទំងន់៥០ក្រាម។ មួយកញ្ចប់ទំងន់៥០០ក្រាម។ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>ផលិតផលនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា&nbsp;</p>

<p>Handicrafts made from vegetables by Cambodian farmers, focusing on health and hygiene standards for the general public, especially the elderly and children.</p>

<p>សិប្បកម្មផលិតអាហារសំរន់ កែច្នៃពីចេញពីបន្លែរបស់កសិករខ្មែរ ដែលផ្ដោតលើស្ដង់ដារ សុខភាព និង អនាម័យ សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ជាពិសេស មនុស្សចាស់ និង ក្មេងៗ។ បច្ចុប្បន្នមានមីបន្លែ ៣ប្រភេទ ដែលផលិតពី ដំឡូង ត្រាវ និង ល្ពៅ។ លក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងរបស់សិប្បកម្មដាមគឺ៖</p><p>ទី១.ប្រើគ្រឿងផ្សំ៖</p><p>• សម្រិតសម្រាំងយកតែផលិតផលដែលមាន សុខភាពល្អៗ</p><p>• មានអនាម័យ និងគុណភាពស្រស់ៗ</p><p>• មានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់</p><p>• ផលិតតាមស្តង់ដារសុវត្ថភាពកសិកម្មដែលមានសុវត្ថភាពល្អគួរឱ្យជឿជាក់</p><p>• គ្មានស្នាមជំងឺ ឬ សត្វល្អិតបំផ្លាញ។</p><p>ទី២.មិនប្រើ៖</p><p>• សារធាតុគីមីពណ៌(ល័ក្ខ)</p><p>• សារធាតុគីមីក្លិន</p><p>• សារធាតុធ្វើឱ្យខាប់</p><p>• សារធាតុធ្វើឱ្យស្វិត</p><p>• សារធាតុគីមីជំនួយរសជាតិ (ប៊ីចេង)</p><p>• សារធាតុគីមីទុកឱ្យបានយូរ</p><p>• សារធាតុដែលប៉ះពាល់សុខភាពដទៃទៀតឡើយ។</p><p>លើសពីនេះ សិប្បកម្មមីដាមបានឆ្លងកាត់ធ្វើការពិសោធន៍ទេសគុណភាពចំនីអាហាររួចរាល់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពិសោធន៍ឧស្សហកម្មកម្ពុជា និងអ្នកបរិភោគសាកល្បងជាច្រើនករណីទទួលស្គាល់ទៀតផង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងមាន</p><p>១.មីដាម មីរសជាតិល្ពៅ</p><p>២.មីដាម មីរសជាតិដំឡូង</p><p>៣.មីដាម មីរសជាតិត្រាវ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

មីដាម រសជាតិត្រាវ | 500ក្រាម
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

មីដាម រសជាតិត្រាវ | 500ក្រាម

ដាម

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!