សាប៊ូសំបុកដង្កូវនាង
សាប៊ូដុសខ្លួនផ្សំពីរមៀតនិងទឹកឃ្មុំ
De Lotusia

De Lotusia

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 2

ចំនួននៅសល់៖ 100

De Lotusia គឺជាក្រុ...
អានការពិពណ៌នា

De Lotusia គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដំបូងគេនិងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើដង្កូវនាងធម្មជាតិសម្រាប់ការព្យាបាលសម្រស់បែបធម្មជាតិ។ យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលសរីរាង្គសម្រាប់ស្បែកដូចជាសេរ៉ូមថែរក្សាសក់និងថែរក្សារាងកាយ។

លាក់ការពិពណ៌នា

De Lotusia

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 2

ចំនួននៅសល់៖ 100

De Lotusia គឺជាក្រុ...
អានការពិពណ៌នា

De Lotusia គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដំបូងគេនិងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើដង្កូវនាងធម្មជាតិសម្រាប់ការព្យាបាលសម្រស់បែបធម្មជាតិ។ យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលសរីរាង្គសម្រាប់ស្បែកដូចជាសេរ៉ូមថែរក្សាសក់និងថែរក្សារាងកាយ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Cocoon Facial Soap

សាប៊ូសំបុកដង្កូវនាង

De Lotusia

De Lotusia

<p>Benefits :</p><ul><li>Moisturizes and hydrates the skin</li><li>Prevents and reduces wrinkles</li><li>Treat any black spots</li><li>Treat acne or blemishes</li><li>Protects the skin from sunburn and from allergic pollutants in the environment or from the effects of other products</li></ul><p>2soaps/set = $12</p>

<p>អត្ថប្រយោជន៍ :&nbsp;</p><ul><li>ផ្តល់សំណើមនិងភាពទន់រលោងដល់ស្បែក</li><li>ការពារនិងកាត់បន្ថយភាពជ្រីវជ្រួញ</li><li>ព្យាបាលស្នាមអុជ ជាំខ្មៅផ្សេងៗ</li><li>ព្យាបាលមុន ឬស្នាមជាំ</li><li>ការពារស្បែកមុខគឺការរលាកដោយកម្តៅថ្ងៃ និងពីប្រតិកម្មដោយសារសារធាតុពុលកខ្វក់ក្នុងបរិយាកាសឬពីផលប៉ះពាល់នៃផលិតផលផ្សេងៗ</li></ul><p>មួយឈុតមានសាប៊ូ2ដុំ តម្លៃ$12</p>

<p>De Lotusia is the first and only manufacturer in Cambodia to use natural worm for natural beauty treatments. We provide organic products for skin such as facial serum, hair care and body care.</p>

<p>De Lotusia គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដំបូងគេនិងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើដង្កូវនាងធម្មជាតិសម្រាប់ការព្យាបាលសម្រស់បែបធម្មជាតិ។ យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលសរីរាង្គសម្រាប់ស្បែកដូចជាសេរ៉ូមថែរក្សាសក់និងថែរក្សារាងកាយ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូសំបុកដង្កូវនាង ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់

សាប៊ូសំបុកដង្កូវនាង

De Lotusia

$12.00/ឈុត
25.00% Off

Honey & Turmeric Body Soap

សាប៊ូដុសខ្លួនផ្សំពីរមៀតនិងទឹកឃ្មុំ

De Lotusia

De Lotusia

<p>With the combination of Honey and Turmeric, our <strong>body soap</strong> will give your skin amazing effects. <strong>Honey </strong>helps to moisturize, revitalize and tone your skin. Meanwhile, <strong>Turmeric </strong>helps to clear acne scars and inflammation, as well as reduces oil secretion by sebaceous glands. Moreover, <strong>Honey </strong>has the ability to attract water, and aids in the process of tissue regeneration. At the same time, it helps to moisturize skin and reduce wrinkles and acne.</p><p>Net Contain : 100g</p>

<p>ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកឃ្មុំនិងរមៀត សាប៊ូដុំធម្មជាតិរបស់យើងនឹងផ្តល់ឱ្យស្បែករបស់អ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន</p><p>ទឹកឃ្មុំ ជួយធ្វើឱ្យស្បែកមានសំណើមធ្វើឱ្យស្បែកស្រស់ថ្លា រមៀត ជួយលុបបំបាត់ស្នាមមុននិងការរលាក</p><p>លើសពីនេះទៅទៀតទឹកឃ្មុំមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើម និងជំនួយក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតជាលិកាឡើងវិញ ហើយវាក៏ជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញនិងមុនផងដែរ</p><p>ទំងន់សុទ្ធ : ១០០ក្រាម</p>

<p>De Lotusia is the first and only manufacturer in Cambodia to use natural worm for natural beauty treatments. We provide organic products for skin such as facial serum, hair care and body care.</p>

<p>De Lotusia គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដំបូងគេនិងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើដង្កូវនាងធម្មជាតិសម្រាប់ការព្យាបាលសម្រស់បែបធម្មជាតិ។ យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលសរីរាង្គសម្រាប់ស្បែកដូចជាសេរ៉ូមថែរក្សាសក់និងថែរក្សារាងកាយ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូដុសខ្លួនផ្សំពីរមៀតនិងទឹកឃ្មុំ មានការដឹកជូន 3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

សាប៊ូដុសខ្លួនផ្សំពីរមៀតនិងទឹកឃ្មុំ

De Lotusia

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!