H/Art Academy Jiu Jitsu

H/Art Academy Jiu Jitsu

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

H/Art Academy គឺជាសាល...
អានការពិពណ៌នា

H/Art Academy គឺជាសាលាបង្ហាត់បង្រៀនGracie Jiu-Jitsuតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ យើងជាតំណាងនៅកម្ពុជានៃAxis Jiu Jitsu Academyដែលស្ថិតក្រោមត្រួតពិនិត្យពី Takamasa Watanabe និងជាតំណាងឲ្យត្រកូលRickson Gracieក្នុងប្រទេសកម្ពុជា&អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ ។

បេសកកម្មយើងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានចំណេះដឹងលើកីឡាJiu-Jitsu ។

លាក់ការពិពណ៌នា

H/Art Academy Jiu Jitsu

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

H/Art Academy គឺជាសាល...
អានការពិពណ៌នា

H/Art Academy គឺជាសាលាបង្ហាត់បង្រៀនGracie Jiu-Jitsuតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ យើងជាតំណាងនៅកម្ពុជានៃAxis Jiu Jitsu Academyដែលស្ថិតក្រោមត្រួតពិនិត្យពី Takamasa Watanabe និងជាតំណាងឲ្យត្រកូលRickson Gracieក្នុងប្រទេសកម្ពុជា&អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ ។

បេសកកម្មយើងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានចំណេះដឹងលើកីឡាJiu-Jitsu ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Jiu-Jitsu Academy - Discover Your New Passion!

Jiu-Jitsu Academy - ស្វែងរកចំណូលចិត្តថ្មី

H/Art Academy Jiu Jitsu

H/Art Academy Jiu Jitsu

<p>Classes available on Saturdays 12:15pm-13:15pm</p> <p>The class will be taught 100% in Khmer by Cambodian national athlete. It is suitable for all levels.</p>

<p>ថ្នាក់ហ្វឹកហាត់មានរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង 12:15ថ្ងៃត្រង់ - 1:30រសៀល</p> <p>ក្នុងថ្នាក់ហ្វឹកហាត់នេះ លោកអ្នកនឹងទទួលការណែនាំផ្ទាល់ពីអត្តពលិកជាតិកម្ពុជា ។ អាចហ្វឹកហាត់បានគ្រប់កម្រិត ។</p>

<p>H/Art Academy is Cambodia's only Gracie Jiu-Jitsu academy. We are the Cambodian representative of Axis Jiu Jitsu Academy, under Takamasa Watanabe and proud to represent the Rickson Gracie lineage in Cambodia and Southeast Asia.</p><p>Our mission is to make Jiu Jitsu accessible to anyone and everyone in Cambodia.</p>

<p>H/Art Academy គឺជាសាលាបង្ហាត់បង្រៀនGracie Jiu-Jitsuតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ យើងជាតំណាងនៅកម្ពុជានៃAxis Jiu Jitsu Academyដែលស្ថិតក្រោមត្រួតពិនិត្យពី Takamasa Watanabe និងជាតំណាងឲ្យត្រកូលRickson Gracieក្នុងប្រទេសកម្ពុជា&amp;អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ ។</p><p>បេសកកម្មយើងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានចំណេះដឹងលើកីឡាJiu-Jitsu ។</p>

<p>1) Chat Kokopon for booking<br /> 2) Choose your convinent payment on messenger<br /> 3) Book with your phone number<br /> 4) Visit H/Art Academy Jiu Jitsu<br /> 5) Enjoy the service</p>

<ol> <li>ឆាតមក Kokopon ដើម្បីកក់</li> <li>ជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ដែលងាយសម្រាប់អ្នក</li> <li>ការកក់ត្រូវប្រើលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកប្រើផ្ទាល់</li> <li>សូមអញ្ជើញទៅកាន់H/Art Academy Jiu Jitsuដើម្បីទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ</li> <li>សូមរីករាយជាមួយជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃ</li> </ol>

Jiu-Jitsu Academy - ស្វែងរកចំណូលចិត្តថ្មី
លក់អស់
ផុតកំណត់

Jiu-Jitsu Academy - ស្វែងរកចំណូលចិត្តថ្មី

H/Art Academy Jiu Jitsu

$12.00/ឯកតា
50.00% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!