ទៀនក្រអូបក្លិនឈើអែម | 160ក្រាម
ទៀនក្រអូបក្លិនស្លឹកគ្រៃ | 160ក្រាម
ទៀនក្រអូប ក្លិនស្លឹកគ្រៃបារាំង | 160g
ទៀនក្រអូបក្លិនក្រូច | 160ក្រាម
តែផ្កាអមតៈ
តែស្លឹកគ្រៃ ដិតជាប់អារម្មណ៍
ហត្ថានារី

ហត្ថានារី

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 16

ចំនួននៅសល់៖ 1540+

ហត្ថានារី​/Hattha...
អានការពិពណ៌នា

ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។

លាក់ការពិពណ៌នា

ហត្ថានារី

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 16

ចំនួននៅសល់៖ 1540+

ហត្ថានារី​/Hattha...
អានការពិពណ៌នា

ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Globe Amaranth Tea | 10g

តែផ្កាឡេវអាវ | 10ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p><strong>The benefits of Globe Amaranth Tea:</strong></p><ul><li>Antioxidants</li><li>Antibacterial property</li><li>Helps improve skin</li><li>Helps regulate blood sugar level</li><li>Helps boost immune system</li><li>Reduces cholesterol</li></ul><p>How to use:&nbsp;</p><ul><li>Add 2 to 3 gram <strong>Globe Amaranth Tea </strong>into a cup of hot water.</li><li>Stir it and wait at least 3 minutes for the water to absorb the tea.</li><li>Serve it hot</li></ul><p><strong>Net Weight</strong>: 10g/glass</p>

<p><strong>ទម្ងន់</strong>: 10g/កែវ</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែផ្កាឡេវអាវ | 10ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែផ្កាឡេវអាវ | 10ក្រាម

ហត្ថានារី

Rosella Flower Tea | 40g

តែផ្កាម្ជូរព្រឹក | 40ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p><strong>The benefits of Roselle Flower Tea:</strong></p><ul><li>Helps decrease alcohol absorption rate</li><li>Helps strengthen your bones and teeth</li><li>Improves immune system</li><li>Helps you breath easier</li></ul><p><strong>How to make tea with Roselle Flower&nbsp;Tea?</strong></p><ul><li>Add 2 to 3 gram <strong>Roselle Flower&nbsp;Tea </strong>into a cup of hot water.</li><li>Stir it and wait at least 3 minutes for the water to absorb the tea.</li><li>Serve it hot</li></ul><p><strong>Reservation</strong>:&nbsp;</p><ul><li>Seal the cap after each serving</li><li>Keep in clean and dry place</li></ul><p><strong>Net Weight</strong>: 40g/glass</p>

<p><strong>ទម្ងន់</strong>: 40g/កែវ</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែផ្កាម្ជូរព្រឹក | 40ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែផ្កាម្ជូរព្រឹក | 40ក្រាម

ហត្ថានារី

Turmeric Tea | 30g

តែរមៀត | 30ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែរមៀត | 30ក្រាម
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែរមៀត | 30ក្រាម

ហត្ថានារី

Ginger Tea | 30g

តែខ្ញី | 30ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p><strong>The benefits of Ginger Tea:</strong></p><ul><li>Helps the body absorb nutrients</li><li>Relieves menstrual discomfort</li><li>Alleviates upset stomach</li><li>Improves blood circulation</li><li>Manages glucose levels</li></ul><p><strong>How to make tea with Ginger&nbsp;Tea?</strong></p><ul><li>Add 2 to 3 gram <strong>Ginger&nbsp;Tea </strong>into a cup of hot water.</li><li>Stir it and wait at least 3 minutes for the water to absorb the tea.</li><li>Serve it hot</li></ul><p><strong>Reservation</strong>:&nbsp;</p><ul><li>Seal the cap after each serving</li><li>Keep in clean and dry place</li></ul><p><strong>Net Weight</strong>: 30g/glass</p>

<p><strong>ទម្ងន់</strong>: 30g/កែវ</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែខ្ញី | 30ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែខ្ញី | 30ក្រាម

ហត្ថានារី

Pandan Leaves Tea | 10g

តែស្លឹកតើយ | 10ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p><strong>The benefits of Pandan Leaves Tea:</strong></p><ul><li>Helps lower blood pressure</li><li>Eliminates dandruff and hair loss</li><li>Helps weak nerves</li><li>Increases appetite</li><li>Helps detox liver</li></ul><p><strong>How to make tea with Pandan Leaves Tea?</strong></p><ul><li>Add 2 to 3 gram <strong>Pandan Leaves Tea </strong>into a cup of hot water.</li><li>Stir it and wait at least 3 minutes for the water to absorb the tea.</li><li>Serve it hot</li></ul><p><strong>Reservation</strong>:&nbsp;</p><ul><li>Seal the cap after each serving</li><li>Keep in clean and dry place</li></ul><p><strong>Net Weight</strong>: 10g/glass</p>

<p><strong>ទម្ងន់</strong>: 10g/កែវ</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែស្លឹកតើយ | 10ក្រាម
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែស្លឹកតើយ | 10ក្រាម

ហត្ថានារី

Bael Fruit Tea | 65g

តែផ្លែល្ពៅ | 65ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែផ្លែល្ពៅ | 65ក្រាម
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
1 វីដេអូ
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែផ្លែល្ពៅ | 65ក្រាម

ហត្ថានារី

Repellent Mosquitoes Cream | 60g

ក្រែមការពារមូស | 60ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>Mosquitoes and insects repellent salve is a heavy-duty natural insect repellant that works on mosquitoes, no-see-ums, biting flies, bees and more!</p><p>Made from olive oil, cedarwood, eucalyptus, citronella, lemongrass pure essential oil and local bee wax.</p><p>Handmade/Nontoxic/Eco-friendly ones/chemical laden ones/all-the natural/Cambodia</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>How to use:</strong> Apply over skin prior to gardening, working in the yard, hiking, biking, enjoying a sunset or anything that requires being in the great outdoors. Apply generously and as often as needed for protection from biting insects.Avoide usage on pregnancy.</p>

<p>ក្រែមការពារមូសខាំ &nbsp;</p><p>ផលិតពីប្រេងអូលីវ,ប្រេងCitronella,cedar wood, Eucalyptus, ប្រេងស្លឹកគ្រៃ និងក្រមួនឃ្មុំក្នុងស្រុក ។ សំរាប់ការពារមូសរឺសត្វល្អិតនៅពេលនៅខាងក្រៅរឺពេលគេង។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>របៀបប្រើ:</strong> លាបក្រែមលើដៃជើងនិងកន្លែងដែលត្រូវការនៅពេលនៅខាងក្រៅដូចជា ការឡើងភ្នំបោះតង់ ជិះកង់ លំហាត់ប្រាណ ធ្វើការនៅសួនច្បារ នៅផ្ទះរឺមុនពេលចូលគេង ។ លាបតាមតំរូវការ ហើយមិនអនុញ្ញាតអោយប្រើអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឡើយ។ ចំណាំ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះមិនអាចប្រើប្រាស់បានឡើយ។</p><p>ផលិតដោយដៃស្រ្តី/មិនមានសារធាតុពុល/សុវត្ថិភាព/ធម្មជាតិ/ផលិតផលក្នុងស្រុក/មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រែមការពារមូស | 60ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រែមការពារមូស | 60ក្រាម

ហត្ថានារី

Help Your Body Rest to Have a Perfect Bedtime - Sleeping Cream | 40g

ជួយឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកសម្រាកបានយ៉ាងល្អពេលដែលអ្នកគេង - ក្រែមជំនួយដំណេក | 40ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>The human body depends upon quality sleep as much as it depends upon the food we eat and water we drink for acquiring energy to perform all the tasks at hand and also for our bodily functions. However, we tend to compromise with these necessities, which only leaves us restless. Sleep deprivation can affect your health in innumerable ways, resulting in weight gain, headaches, high blood pressure, hormonal imbalance, and infertility, among other issues. Ingredient: Olive oil, Pure essential oil (Cinnamon,sweet orange,Peppermint,Lavender) local coconut oil, and bee wax. This sleep salve can help all the problems above!!!&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>How to use: </strong>Massage it onto the bottoms of your feet once you are in bed, then put on socks (Optional). But wearing socks provides an extra warmth that will help the salve better absorb into the pores in your feet. With regular use, you’ll also find your feet becoming soft and supple. Because ingredients help your body rest and calm down, you can also use the salve to calm your sore muscles. <strong>Avoid usage of pregnancy.</strong></p>

<p>ការបរិភោគអាហារនិងទឹកជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់រាងកាយស្រាប់ទៅហើយ ឯការគេងក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ផងដែរ។ ការសំរានបានតិចអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាព​ ដែលអាចអោយឡើងទំងន់ ឈឺក្បាល សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ អរម៉ូនគ្មានស្ថេរភាព និងធ្វើអោយគ្មានជីវជាតិ។ ប្រសិនបើអ្នកពិបាកទ្រាំក្នុងការខំប្រឹងគេង ក្រែមជួយអោយគេងលក់ អាចជួយបញ្ហានេះបានសំរាប់អោយគេងលក់រហ័សស្កប់ស្កល់ និងមិនមានអារម្មណ៍នឿយហត់។ គ្រឿងផ្សំ ក្រមួនឃ្មុំនិងប្រេងដូងផលិតក្នុងស្រុក ប្រេងអូលីវ ប្រេងឡាវេនឌឺ ប្រេងឈើអែម ប្រេងក្រូច ប្រេងជីអង្កាម។&nbsp;</p><p><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>របៀបប្រើ:</strong> មុនពេលចូលគេង លាបប្រេងចំនួនសមល្មមទៅលើបាតជើងហើយម៉ាស្សាថ្នមរួចពាក់ស្រោមជើង (មិនបាច់ពាក់ក៏បានតែបើពាក់វាជួយកម្តៅល្អជាង) ដែលវាជួយសំរួលដល់ Adrenals ដោយបញ្ចុះកំរិតជាតិស្ករនៃឈាមអោយចុះទាប ហើយអោយអ្នកគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់។បន្ថែមពីនេះវាអាចប្រើដើម្បីរឹតការឈឺចាប់នៃសាច់ដុំផងដែរ។<strong>ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះមិនអាចប្រើប្រាស់បានឡើយ។</strong></p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ជួយឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកសម្រាកបានយ៉ាងល្អពេលដែលអ្នកគេង - ក្រែមជំនួយដំណេក | 40ក្រាម
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ជួយឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកសម្រាកបានយ៉ាងល្អពេលដែលអ្នកគេង - ក្រែមជំនួយដំណេក | 40ក្រាម

ហត្ថានារី

Botanical Wax Sachet | 30g

ក្រមួនក្រអូប | 30ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>Hang them in your closet, put in your bedroom, or anywhere you want in the house where you want to add a decorative touch and impart their aroma.</p><p>Should be kept in a dry and cool place.</p><p><strong>Note:</strong> We can not guarantee a certain flower type, coconut shells, or design. but all have the same weight.&nbsp;</p>

<p>ក្រមួនក្រអូប</p><p>ព្យួររឺដាក់នៅក្នុងទូរ ដាក់ក្នុងបន្ទប់គេងឬកន្លែងណាដែលអ្នកចង់ដាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលចង់បន្ថែមការតុបតែងលំអនិងមានក្លិនក្រអូបសាយរបស់ក្រមួនក្រអូប។</p><p>គួររក្សាទុកនៅកន្លែងស្ងួតនិងត្រជាក់។ជៀសវាងពន្លឺថ្ងៃខ្លាំង។<br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>ចំណាំ</strong> ការច្នៃម៉ូតអាស្រ័យទៅលើការតុបតែង មិនអាចកំណត់ទំហំផ្ការឺត្រឡោកទេប៉ុន្តែទម្ងន់ដូចៗគ្នា។</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រមួនក្រអូប | 30ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រមួនក្រអូប | 30ក្រាម

ហត្ថានារី

Botanical Wax Sachet | 100g

ក្រមួនក្រអូប | 100ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>Hang them in your closet, put in your bedroom, or anywhere you want in the house where you want to add a decorative touch and impart their aroma.</p><p>Should be kept in a dry and cool place.</p><p>Lasts approximate: 3-4 months. &nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Note:</strong> We can not guarantee a certain flower type, coconut shells, or design. but all have the same weight.&nbsp;</p>

<p>ក្រមួនក្រអូប</p><p>ព្យួររឺដាក់នៅក្នុងទូរ ដាក់ក្នុងបន្ទប់គេងឬកន្លែងណាដែលអ្នកចង់ដាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលចង់បន្ថែមការតុបតែងលំអនិងមានក្លិនក្រអូបសាយរបស់ក្រមួនក្រអូប។</p><p>គួររក្សាទុកនៅកន្លែងស្ងួតនិងត្រជាក់។ជៀសវាងពន្លឺថ្ងៃខ្លាំង។</p><p>មានប្រសិទ្ធភាពប្រហែល: 3-4 ខែ។&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>ចំណាំ</strong> ការច្នៃម៉ូតអាស្រ័យទៅលើការតុបតែង មិនអាចកំណត់ទំហំផ្ការឺត្រឡោកទេប៉ុន្តែទម្ងន់ដូចៗគ្នា។</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រមួនក្រអូប | 100ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រមួនក្រអូប | 100ក្រាម

ហត្ថានារី

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!