តែផ្កាអមតៈ
តែស្លឹកគ្រៃ ដិតជាប់អារម្មណ៍
ទៀនក្រអូបក្លិនឈើអែម | 160ក្រាម
ទៀនក្រអូបក្លិនស្លឹកគ្រៃ | 160ក្រាម
ទៀនក្រអូប ក្លិនស្លឹកគ្រៃបារាំង | 160g
ទៀនក្រអូបក្លិនក្រូច | 160ក្រាម
ហត្ថានារី

ហត្ថានារី

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 6

ចំនួននៅសល់៖ 541

ហត្ថានារី​/Hattha...
អានការពិពណ៌នា

ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។

លាក់ការពិពណ៌នា

ហត្ថានារី

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 6

ចំនួននៅសល់៖ 541

ហត្ថានារី​/Hattha...
អានការពិពណ៌នា

ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Butterfly Pea Tea

តែផ្កាអមតៈ

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>The benefit of Butterfly Pea :&nbsp;</p><ul><li>Improve eyes sight</li><li>hair growth and skin</li><li>Anti-convulsant</li><li>Anti-microbial</li><li>Anti-inflammatory</li><li>Anti-diabetic</li></ul><p><strong>Ingredient</strong> : Local Butterfly pea flower 100% natural , Chemical free , Caffeine free, No food additive.<br><strong>How to use</strong>: Pour hot water into a glass, pour only 1g of Butterfly Pea Tea. Wait for 3minutes and enjoy your tea.<br><strong>Net Weight</strong>: 15g/glass</p>

<p>តែផ្កាអមត:មានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា :</p><ul><li>ជួយអោយភ្នែកភ្លឺ</li><li>ជួយសក់លូតលាស់ល្អ ស្បែកមានសុខភាពល្អ</li><li>ការពារបាក់់តេរី</li><li>ការពារជម្ងឺប្រកាច់</li><li>ការពារការរលាក</li><li>ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម</li></ul><p><strong>គ្រឿងផ្សំ</strong>: ផ្កាអមត:សុទ្ធធម្មជាតិ១០០% គ្មានសារធាតុបន្ថែមពណ៌ ក្លិន រឺស្ករ គ្មានសារជាតិកាហ្វេអុីន។</p><p><strong>វិធីប្រើប្រាស់</strong>: ចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងកែវ ដាក់តែ 1g ជាមួយទឹក តែនឹងរលាយស់រយះពេល 3 នាទី បន្ទាប់មកអាចយកញុាំបាន។</p><p><strong>ទម្ងន់</strong>: 15g/កែវ</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែផ្កាអមតៈ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែផ្កាអមតៈ

ហត្ថានារី

$3.50/កែវ
10.00% Off

Unforgettable Tea Blend

តែស្លឹកគ្រៃ ដិតជាប់អារម្មណ៍

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>The benefits of <strong>Tea Blend</strong> <i>(Kaffir lime leaf, Lemongrass,Galangal</i>) :&nbsp;</p><ul><li>Stress releasing</li><li>Mind relaxing</li><li>Influenza medicine</li><li>Boosting and revitalizing body</li><li>Curing sprue</li><li>Anti-bacteria.Ingredient</li></ul><p>Local Kaffirlime Leaf Lemongrass and Galangal,100% natural , Chemical free , Caffeine free, No food additive.</p><p><strong>How to use</strong>: Pour hot water into a glass, pour only 2g of Tea Blend. Wait for 3minutes and enjoy your tea.<br>Net Weight: 22g/glass</p>

<p><strong>តែស្លឹកគ្រៃ</strong> ដែលលាយជាមួយស្លឹកក្រូច និងរំដេង ជួយកាត់បន្ថយភាពស្រ្តេស ភាពតានតឹង ជួយដល់ជំងឺផ្តាសាយ ព្យាបាលរមាស់និងការពារពពួកបាក់តេរីបង្កជំងឺ។ គ្រឿងផ្សំ ស្លឹកគ្រៃ មើមរំដេង និងស្លឹកក្រូច ធម្មជាតិ១០០% គ្មានសារធាតុបន្ថែមពណ៌ ក្លិន រឺស្ករ គ្មានសារជាតិកាហ្វេអុីន។&nbsp;</p><p><strong>វិធីប្រើប្រាស់</strong> : ចាក់ទឹកក្តៅចូលក្នុងកែវ ដាក់តែ 2g ជាមួយទឹក តែនឹងរលាយរយៈពេល 3នាទី បន្ទាប់មកអាចយកញុាំបាន។<br>ទម្ងន់: 22g/កែវ</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែស្លឹកគ្រៃ ដិតជាប់អារម្មណ៍ មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែស្លឹកគ្រៃ ដិតជាប់អារម្មណ៍

ហត្ថានារី

$4.00/កែវ
10.00% Off

Scented Candle - Cinnamon | 160g

ទៀនក្រអូបក្លិនឈើអែម | 160ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>Scented soy wax candle (Cinnamon): Calming, Relaxing and Refreshing. Ingredient: 100% Natural Soy wax, Pure essential oil, Handcrafted, Hand poured by Cambodian women.&nbsp;</p><p><strong>Burning Time</strong>: 40 to 46 hours&nbsp;</p><p><strong>Weight</strong> :160g<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>To prevent fire and serious injury. Never leave a burning candle unattended. Keep out of reach from children, pets, and flammable materials. Candle will be hot after lit, leave to cool before re-lighting, Do not burn in a drought. Never burn right to the buttom of the container. Do not burn any longer than 4 hours at a time. Trim wick to 1/4" prior to lighting each time to prevent touching the glass or causing smoke.</p>

<p>ទៀនក្រអូប ក្លិនឈើអែម ជួយអោយគេងលក់ស្រួល បំបាត់ស្រេ្តស និងជួយអោយស្ងប់អារម្មណ៍​។ ផ្សំពី ប្រេងស្លឹកគ្រៃផលិតក្នុងស្រុក និងក្រមួនសណ្តែកធម្មជាតិ។ មិនមានសារធាតុពុល ផលិតដោយដៃស្រ្តីខ្មែរ។&nbsp;</p><p>ទម្ងន់ 160g ដុតបាន 40 ទៅ 46 ម៉ោង</p><p>ដើម្បីបងា្ករអគ្គិភ័យនិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ កុំទុកទៀនដែលកំពុងឆេះ។ ចៀសអោយឆ្ងាយពីកុមារសត្វចិញ្ចឹមនិងសំភារៈដែលងាយឆេះ។ ទៀននឹងក្តៅបន្ទាប់ពីដុត ទុកឱ្យត្រជាក់មុនពេលដុតម្តងទៀត &nbsp;កុំដុតពីខាងក្រោមកែទៀន។ កុំដុតលើសពី ៤ ម៉ោងក្នុងមួយដង។ កាត់ចុងឲ្យសល់ត្រឹមដល់ ១/៤” មុនពេលដុតរាល់ដងដើម្បីការពារការប៉ះកែវ ឬ បង្កជាផ្សែង។</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទៀនក្រអូបក្លិនឈើអែម | 160ក្រាម មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទៀនក្រអូបក្លិនឈើអែម | 160ក្រាម

ហត្ថានារី

Scented Candle - Lemongrass | 160g

ទៀនក្រអូបក្លិនស្លឹកគ្រៃ | 160ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>Scented soy wax candle (Lemongrass) : Calming, Relaxing and Refreshing. Ingredient : 100% Natural Soy wax , Pure essential oil, Handcrafted, Hand poured by Cambodian women.&nbsp;</p><p><strong>Burning Time</strong>: 40 to 46 hours&nbsp;</p><p><strong>Weight</strong>:160g</p><p><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>To prevent fire and serious injury. Never leave a burning candle unattended. Keep out of reach from children, pets, and flammable materials. Candle will be hot after lit, leave to cool before re-lighting, Do not burn in a drought. Never burn right to the buttom of the container. Do not burn any longer than 4 hours at a time. Trim wick to 1/4" prior to lighting each time to prevent touching the glass or causing smoke.</p>

<p>ទៀនក្រអូប ក្លិនស្លឹកគ្រៃ ជួយអោយគេងលក់ស្រួល បំបាត់ស្រេ្តស និងជួយអោយស្ងប់អារម្មណ៍​។ ផ្សំពី ប្រេងស្លឹកគ្រៃផលិតក្នុងស្រុក និងក្រមួនសណ្តែកធម្មជាតិ។ មិនមានសារធាតុពុល ផលិតដោយដៃស្រ្តីខ្មែរ។&nbsp;</p><p>ទម្ងន់ 160g ដុតបាន 40 ទៅ 46 ម៉ោង&nbsp;</p><p><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ដើម្បីបងា្ករអគ្គិភ័យនិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ កុំទុកទៀនដែលកំពុងឆេះ។ ចៀសអោយឆ្ងាយពីកុមារសត្វចិញ្ចឹមនិងសំភារៈដែលងាយឆេះ។ ទៀននឹងក្តៅបន្ទាប់ពីដុត ទុកឱ្យត្រជាក់មុនពេលដុតម្តងទៀត &nbsp;កុំដុតពីខាងក្រោមកែទៀន។ កុំដុតលើសពី ៤ ម៉ោងក្នុងមួយដង។ កាត់ចុងឲ្យសល់ត្រឹមដល់ ១/៤” មុនពេលដុតរាល់ដងដើម្បីការពារការប៉ះកែវ ឬ បង្កជាផ្សែង។</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទៀនក្រអូបក្លិនស្លឹកគ្រៃ | 160ក្រាម មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទៀនក្រអូបក្លិនស្លឹកគ្រៃ | 160ក្រាម

ហត្ថានារី

Citronella Candle | 160g

ទៀនក្រអូប ក្លិនស្លឹកគ្រៃបារាំង | 160g

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>Scented soy wax candle (Citronella) : Repels flying insects (Light at open area). Ingredient : 100% Natural Soy wax , Pure essential oil, Handcrafted, Hand poured by Cambodian women.&nbsp;</p><p><strong>Burning Time</strong>: 40 to 46 hours&nbsp;</p><p><strong>Weight</strong> :160g</p><p>To prevent a fire and serious injury. Never leave a burning candle unattended. Keep out of reach from children, pets, and flammable materials. Candle will be hot after lit, leave to cool before re-lighting, Do not burn in a drought. Never burn right to the buttom of the container. Do not burn any longer than 4 hours at a time. Trim wick to 1/4" prior to lighting each time to prevent touching the glass or causing smoke.</p>

<p>ទៀនក្រអូប ក្លិនស្លឹកគ្រៃបារាំងជួយការពារមូសនិងសត្វល្អិត។ ផ្សំពី ប្រេងស្លឹកគ្រៃ(Citronella) និងក្រមួនសណ្តែកធម្មជាតិ។ មិនមានសារធាតុពុល ធម្មជាតិ១០០% ផលិតដោយដៃស្រ្តីខ្មែរ។&nbsp;</p><p>ទម្ងន់ 160g ដុតបាន 40 ទៅ 46 ម៉ោង ។&nbsp;</p><p>ដើម្បីបងា្ករអគ្គិភ័យនិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ កុំទុកទៀនដែលកំពុងឆេះ។ ចៀសអោយឆ្ងាយពីកុមារសត្វចិញ្ចឹមនិងសំភារៈដែលងាយឆេះ។ ទៀននឹងក្តៅបន្ទាប់ពីដុត ទុកឱ្យត្រជាក់មុនពេលដុតម្តងទៀត &nbsp;កុំដុតពីខាងក្រោមកែទៀន។ កុំដុតលើសពី ៤ ម៉ោងក្នុងមួយដង។ កាត់ចុងឲ្យសល់ត្រឹមដល់ ១/៤” មុនពេលដុតរាល់ដងដើម្បីការពារការប៉ះកែវ ឬ បង្កជាផ្សែង។</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទៀនក្រអូប ក្លិនស្លឹកគ្រៃបារាំង | 160g មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទៀនក្រអូប ក្លិនស្លឹកគ្រៃបារាំង | 160g

ហត្ថានារី

Sweet Orange Candle | 160g

ទៀនក្រអូបក្លិនក្រូច | 160ក្រាម

Hattha Neary

ហត្ថានារី

<p>Scented soy wax candle (Sweet Orange) : Refreshing. Ingredient : 100% Natural Soy wax , Pure essential oil, Handcrafted, Hand poured by Cambodian women.&nbsp;</p><p><strong>Burning Time</strong>: 40 to 46 hours&nbsp;</p><p><strong>Weight</strong>: 160g</p><p>To prevent a fire and serious injury. Never leave a burning candle unattended. Keep out of reach from children, pets, and flammable materials. Candle will be hot after lit, leave to cool before re-lighting, Do not burn in a drought. Never burn right to the buttom of the container. Do not burn any longer than 4 hours at a time. Trim wick to 1/4" prior to lighting each time to prevent touching the glass or causing smoke.</p>

<p>ទៀនក្រអូប ក្លិនក្រូចជួយអោយស្រស់ស្រាយ(Sweet Orange ) និងក្រមួនសណ្តែកធម្មជាតិ។ មិនមានសារធាតុពុល ធម្មជាតិ ផលិតដោយដៃស្រ្តីខ្មែរ។&nbsp;</p><p>ទម្ងន់ 160g ដុតបាន 40 ទៅ 46 ម៉ោង ។&nbsp;</p><p>ដើម្បីបងា្ករអគ្គិភ័យនិងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ កុំទុកទៀនដែលកំពុងឆេះ។ ចៀសអោយឆ្ងាយពីកុមារសត្វចិញ្ចឹមនិងសំភារៈដែលងាយឆេះ។ ទៀននឹងក្តៅបន្ទាប់ពីដុត ទុកឱ្យត្រជាក់មុនពេលដុតម្តងទៀត &nbsp;កុំដុតពីខាងក្រោមកែទៀន។ កុំដុតលើសពី ៤ ម៉ោងក្នុងមួយដង។ កាត់ចុងឲ្យសល់ត្រឹមដល់ ១/៤” មុនពេលដុតរាល់ដងដើម្បីការពារការប៉ះកែវ ឬ បង្កជាផ្សែង។</p>

<p>We source local and feature the freshest seasonal produce from farmer in our village. &nbsp;</p><p>Our product : &nbsp;Scented soy wax candle, herbal teas and natural product such as Sleep salve &amp; Repellent bug salve which produced from the source of &nbsp; fruit tree, flowers, roots, bee wax, oils, and herbs in Cambodia.</p>

<p>ហត្ថានារី​/Hattha Neary គឺជាអាជីវកម្មមួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់ស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ជាពិសេស ស្រ្តីនៅតាមជនបទដោយផ្តល់នូវការងារអោយពួកគាត់តាមរយះការផលិតផលិតផលពីធម្មជាតិជា មួយការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដាំដុះនៅក្នុងស្រុកដូចជារុក្ខជាតិ ផ្កា មើមរុក្ខជាតិ និងប្រភេទស្លឹករុក្ខជាតិជាច្រើនទៀត ដោយជ្រើសរើសការវេចខ្ចប់មិនប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិច។​ បន្ថែមពីនេះយើងក៏បានសហការនិងជួយទៅដល់អ្នកភូមិក្នុងការគាំទ្រនូវផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ដែលដាំដុះនៅតាមសហគមន៍ដែលគ្មានការបន្ថែមសារធាតុគីមី រឺសារធាតុពុលផ្សេងៗ។ យើងផ្តល់នូវជម្រើសល្អនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់ ។ ផលិតផលយើងមានដូចជា តែរុក្ខជាតិ ទៀនក្រអូប​ និងផលិតផលធម្មជាតិ​ និងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទៀនក្រអូបក្លិនក្រូច | 160ក្រាម មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទៀនក្រអូបក្លិនក្រូច | 160ក្រាម

ហត្ថានារី

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!