ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ខេមរា​ សុខភាព

ខេមរា​ សុខភាព

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

យើងពិតជាមោទន...
អានការពិពណ៌នា

យើងពិតជាមោទនភាព​ជាតិ ដែលខ្មែរ​ អាចផលិតបាននូវផលិតផល សាប៊ូធម្មជាតិ គ្រប់ប្រភេទ ដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា បោកគក់សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលស្រលាញ់សុខភាព ធ្វើអោយអ្នក និងគ្រសារជាទីស្រលាញ់ជៀសផុតពីសារធាតុគីមី ។ រួមគ្នាគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ផលិតផល សាប៊ូសុខភាព ធម្មជាតិ ផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិ ប្រើប្រាស់ មិនប៉ះពាល់សុខភាព នឹងបរិស្ថាន ។ 

លាក់ការពិពណ៌នា

ខេមរា​ សុខភាព

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

យើងពិតជាមោទន...
អានការពិពណ៌នា

យើងពិតជាមោទនភាព​ជាតិ ដែលខ្មែរ​ អាចផលិតបាននូវផលិតផល សាប៊ូធម្មជាតិ គ្រប់ប្រភេទ ដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា បោកគក់សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលស្រលាញ់សុខភាព ធ្វើអោយអ្នក និងគ្រសារជាទីស្រលាញ់ជៀសផុតពីសារធាតុគីមី ។ រួមគ្នាគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ផលិតផល សាប៊ូសុខភាព ធម្មជាតិ ផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិ ប្រើប្រាស់ មិនប៉ះពាល់សុខភាព នឹងបរិស្ថាន ។ 

លាក់ការពិពណ៌នា

Sokpheap Laundry Detergent | 3.2kg

សាប៊ូបោកគក់សុខភាព | 3.2គក

Khemra Sokpheap

ខេមរា​ សុខភាព

<p>Laundry detergent​ for cleaning and wiping out bacteria from your clothes. Sokpheap Laundry Detergent is your best choice for family and business use. Less amount used, more profit, softening, shiny fabric and comfortable. Can be used to wash baby clothes.</p><p>Net weight: 3.2kg</p>

<p>សាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់បោកគក់ សម្អាត ជំរះ កម្ចាត់មេរោគពីសាច់ក្រណាត់បានល្អ ហើយមានផាសុខភាព នោះគឺ សាប៊ូសុខភាព ជាជំរើសដ៍ល្អបំផុតចំពោះការប្រើប្រាស់បោកសម្អាតក្នុងគ្រួសារ និងអាជីវកម្មបោកអ៊ុត ប្រើតិចបោកស្អាត ទទួលផលចំណេញខ្ពស់ សាច់ក្រណាត់ទន់ភ្លឺរលោង មានផាសុខភាពដល់អ្នក ប្រើប្រាស់មិនប៉ះពាល់សុខភាព នឹងបរិស្ថាន អាចបោកសម្អាតខោអាវកូនក្មេងគ្មានជាតិគីមី។&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទម្ងន់: 3.2kg</p>

<p>We are proud that the we can produce the first of all kinds of detergent in Cambodia. It helps solve everyday laundry problems for every people, making you and your loved ones free from chemicals. Together, we support local products which promote national economy and harmless to your health.&nbsp;</p>

<p>យើងពិតជាមោទនភាព​ជាតិ ដែលខ្មែរ​ អាចផលិតបាននូវផលិតផល សាប៊ូធម្មជាតិ គ្រប់ប្រភេទ ដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា បោកគក់សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលស្រលាញ់សុខភាព ធ្វើអោយអ្នក និងគ្រសារជាទីស្រលាញ់ជៀសផុតពីសារធាតុគីមី ។ រួមគ្នាគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ផលិតផល សាប៊ូសុខភាព ធម្មជាតិ ផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិ ប្រើប្រាស់ មិនប៉ះពាល់សុខភាព នឹងបរិស្ថាន ។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាប៊ូបោកគក់សុខភាព | 3.2គក
លក់អស់
ផុតកំណត់

សាប៊ូបោកគក់សុខភាព | 3.2គក

ខេមរា​ សុខភាព

Free & Gentle Sokpheap Fabric Softener

ទឹកក្រអូបសុខភាព​

Khemra Sokpheap

ខេមរា​ សុខភាព

<p>Sokpheap Fabric Softener the use of aromatic plant extracts and essential oils. With multi-aroma options, you can fulfill your demand in family or business with the best choice. The smell lasts for a long time.&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Options:&nbsp;</p><ul><li>Passion scent</li><li>Classic scent</li></ul><p>Net weight: 3.2kg</p>

<p>ទឹកក្រអូបសុខភាពផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិ ធម្មជាតិ ១០០% ធម្មជាតិពិតៗមិនប៉ះពាល់សុខភាពមានច្រើនក្លិន ច្រើនជំរើស ច្រើនខ្នាត តូច-ធំ តាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក ជាជំរើសដ៍ល្អបំផុតចំពោះការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ និងអាជីវកម្មមានក្លិនជាប់បានយូរទោះហាលក្នុងម្លប់ក៏មិនមានខ្លិនអាក្រក់ជាប់សម្លៀកបំពាក់។&nbsp;</p><p><strong>មាន2ក្លិន:</strong> ក្លិនផាសិន និង ក្លិនក្លាសិក&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>ចំណុះ:</strong> 3.2kg</p>

<p>We are proud that the we can produce the first of all kinds of detergent in Cambodia. It helps solve everyday laundry problems for every people, making you and your loved ones free from chemicals. Together, we support local products which promote national economy and harmless to your health.&nbsp;</p>

<p>យើងពិតជាមោទនភាព​ជាតិ ដែលខ្មែរ​ អាចផលិតបាននូវផលិតផល សាប៊ូធម្មជាតិ គ្រប់ប្រភេទ ដំបូងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាជួយដោះស្រាយ​បញ្ហា បោកគក់សំលៀកបំពាក់ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលស្រលាញ់សុខភាព ធ្វើអោយអ្នក និងគ្រសារជាទីស្រលាញ់ជៀសផុតពីសារធាតុគីមី ។ រួមគ្នាគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក លើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ផលិតផល សាប៊ូសុខភាព ធម្មជាតិ ផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិ ប្រើប្រាស់ មិនប៉ះពាល់សុខភាព នឹងបរិស្ថាន ។&nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកក្រអូបសុខភាព​
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកក្រអូបសុខភាព​

ខេមរា​ សុខភាព

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!