លំអងឃ្មុំធម្មជាតិ
ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 250ml
ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 100ml
ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 500ml
Khmer Nectar Honey

Khmer Nectar Honey

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 186

 យើងធ្វើការ...
អានការពិពណ៌នា

 យើងធ្វើការយកទឹកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិ ដោយសហការជាមួយសហគមន៍តាមតំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិមានផ្កា ដើម្បីអោយឃ្មុំក្រេបលំអង... ទឹកឃ្មុំដែលផលិតបាន គឺសុទ្ធល្អ និង មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាទុកបានយូរ និង មានអត្ថប្រយោជន៌ច្រើនដល់សុខភាព ។ 
រាល់ការជាវទឹកឃ្មុំពីសិប្បកម្ម គឺដូចជាបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍ទាំងនោះ និងបរិស្ថានយើងផងដែរ។ 
ប្រាក់ចំណេញ១០%នឹងត្រូវបានបរិច្ចាកដើម្បីជួយសង្គម ជនពិការ និងកុមារកំព្រា។
 

លាក់ការពិពណ៌នា

Khmer Nectar Honey

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 186

 យើងធ្វើការ...
អានការពិពណ៌នា

 យើងធ្វើការយកទឹកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិ ដោយសហការជាមួយសហគមន៍តាមតំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិមានផ្កា ដើម្បីអោយឃ្មុំក្រេបលំអង... ទឹកឃ្មុំដែលផលិតបាន គឺសុទ្ធល្អ និង មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាទុកបានយូរ និង មានអត្ថប្រយោជន៌ច្រើនដល់សុខភាព ។ 
រាល់ការជាវទឹកឃ្មុំពីសិប្បកម្ម គឺដូចជាបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍ទាំងនោះ និងបរិស្ថានយើងផងដែរ។ 
ប្រាក់ចំណេញ១០%នឹងត្រូវបានបរិច្ចាកដើម្បីជួយសង្គម ជនពិការ និងកុមារកំព្រា។
 

លាក់ការពិពណ៌នា

Natural Bee Pollen

លំអងឃ្មុំធម្មជាតិ

Khmer Nectar Honey

Khmer Nectar Honey

<p>-</p>

<p>-</p>

<p>Khmer Nectar Honey institution was created in order to multiply bee​keeping to all potential areas that can provide nectar and pollen. This has become a supply of the high quality honey unique for the taste and beneficial to our health.&nbsp;<br /> Buying this pure honey cause impact to our community and help to safe our environment.&nbsp;<br /> Every 10% of the profit will contribute to the social responsibility for supporting the orphan and poor children.</p>

<p>&nbsp;យើងធ្វើការយកទឹកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិ ដោយសហការជាមួយសហគមន៍តាមតំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិមានផ្កា ដើម្បីអោយឃ្មុំក្រេបលំអង... ទឹកឃ្មុំដែលផលិតបាន គឺសុទ្ធល្អ និង មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាទុកបានយូរ និង មានអត្ថប្រយោជន៌ច្រើនដល់សុខភាព ។&nbsp;<br /> រាល់ការជាវទឹកឃ្មុំពីសិប្បកម្ម គឺដូចជាបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍ទាំងនោះ និងបរិស្ថានយើងផងដែរ។&nbsp;<br /> ប្រាក់ចំណេញ១០%នឹងត្រូវបានបរិច្ចាកដើម្បីជួយសង្គម ជនពិការ និងកុមារកំព្រា។<br /> &nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

លំអងឃ្មុំធម្មជាតិ
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

លំអងឃ្មុំធម្មជាតិ

Khmer Nectar Honey

Pure High Quality Cambodian Honey | 250ml

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 250ml

Khmer Nectar Honey

Khmer Nectar Honey

<p>Buy a jar of our pure, raw, no-sugars-added, natural nectar honey from a naturally growing crop in Koh Samhang, Kampong Cham Province. &nbsp;</p><p>Our bees live wildly in their native environment and consume only natural nectar. This is reflected in the quality of our honey. &nbsp;</p><p>We care about the environment and our cusomter health therefore we always use glass jar instead of plastic bottles.</p><p>We guarantee a high standard and satisfaction. Our honey is unique for the taste and beneficial to our health.</p>

<p>ទឹកឃ្មុំសុទ្ធដែលចម្រាញ់ពីលម្អងផ្កា គ្មានលាយស្ករ ទឹកដមធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលបានមកពីផ្ការុក្ខជាតិដុះនៅ ខេត្តកំពង់ចាម។ ឃ្មុំទាំងនោះរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិ និងក្រេបយកតែលម្អងធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ។ ទាំងនេះវាបានសបញ្ជាក់ពីគុណភាពនៃទឹកឃ្មុំយ៉ាងច្បាស់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ យើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពអ្នកទទួលទាន និងបរិសា្ថនផងដែរដោយប្រើដបកែវជំនួសឲ្យដបផ្លាស្ទិក។ យើងសូមធានាថា ទឹកឃ្មុំរបស់យើងគឺសុទ្ធល្អ មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាបានយូរ និងជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ងថ្លៃថ្លាចំពោះសុខភាព។</p>

<p>Khmer Nectar Honey institution was created in order to multiply bee​keeping to all potential areas that can provide nectar and pollen. This has become a supply of the high quality honey unique for the taste and beneficial to our health.&nbsp;<br /> Buying this pure honey cause impact to our community and help to safe our environment.&nbsp;<br /> Every 10% of the profit will contribute to the social responsibility for supporting the orphan and poor children.</p>

<p>&nbsp;យើងធ្វើការយកទឹកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិ ដោយសហការជាមួយសហគមន៍តាមតំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិមានផ្កា ដើម្បីអោយឃ្មុំក្រេបលំអង... ទឹកឃ្មុំដែលផលិតបាន គឺសុទ្ធល្អ និង មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាទុកបានយូរ និង មានអត្ថប្រយោជន៌ច្រើនដល់សុខភាព ។&nbsp;<br /> រាល់ការជាវទឹកឃ្មុំពីសិប្បកម្ម គឺដូចជាបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍ទាំងនោះ និងបរិស្ថានយើងផងដែរ។&nbsp;<br /> ប្រាក់ចំណេញ១០%នឹងត្រូវបានបរិច្ចាកដើម្បីជួយសង្គម ជនពិការ និងកុមារកំព្រា។<br /> &nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 250ml
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 250ml

Khmer Nectar Honey

Pure High Quality Cambodian Honey | 100ml

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 100ml

Khmer Nectar Honey

Khmer Nectar Honey

<p>Buy a jar of our pure, raw, no-sugars-added, natural nectar honey from a naturally growing crop in Koh Samhang, Kampong Cham Province. &nbsp;</p><p>Our bees live wildly in their native environment and consume only natural nectar. This is reflected in the quality of our honey. &nbsp;</p><p>We care about the environment and our cusomter health therefore we always use glass jar instead of plastic bottles.</p><p>We guarantee a high standard and satisfaction. Our honey is unique for the taste and beneficial to our health.</p>

<p>ទឹកឃ្មុំសុទ្ធដែលចម្រាញ់ពីលម្អងផ្កា គ្មានលាយស្ករ ទឹកដមធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលបានមកពីផ្ការុក្ខជាតិដុះនៅ ខេត្តកំពង់ចាម។ ឃ្មុំទាំងនោះរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិ និងក្រេបយកតែលម្អងធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ។ ទាំងនេះវាបានសបញ្ជាក់ពីគុណភាពនៃទឹកឃ្មុំយ៉ាងច្បាស់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ យើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពអ្នកទទួលទាន និងបរិសា្ថនផងដែរដោយប្រើដបកែវជំនួសឲ្យដបផ្លាស្ទិក។ យើងសូមធានាថា ទឹកឃ្មុំរបស់យើងគឺសុទ្ធល្អ មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាបានយូរ និងជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ងថ្លៃថ្លាចំពោះសុខភាព។</p>

<p>Khmer Nectar Honey institution was created in order to multiply bee​keeping to all potential areas that can provide nectar and pollen. This has become a supply of the high quality honey unique for the taste and beneficial to our health.&nbsp;<br /> Buying this pure honey cause impact to our community and help to safe our environment.&nbsp;<br /> Every 10% of the profit will contribute to the social responsibility for supporting the orphan and poor children.</p>

<p>&nbsp;យើងធ្វើការយកទឹកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិ ដោយសហការជាមួយសហគមន៍តាមតំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិមានផ្កា ដើម្បីអោយឃ្មុំក្រេបលំអង... ទឹកឃ្មុំដែលផលិតបាន គឺសុទ្ធល្អ និង មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាទុកបានយូរ និង មានអត្ថប្រយោជន៌ច្រើនដល់សុខភាព ។&nbsp;<br /> រាល់ការជាវទឹកឃ្មុំពីសិប្បកម្ម គឺដូចជាបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍ទាំងនោះ និងបរិស្ថានយើងផងដែរ។&nbsp;<br /> ប្រាក់ចំណេញ១០%នឹងត្រូវបានបរិច្ចាកដើម្បីជួយសង្គម ជនពិការ និងកុមារកំព្រា។<br /> &nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 100ml
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 100ml

Khmer Nectar Honey

Pure High Quality Cambodian Honey | 500ml

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 500ml

Khmer Nectar Honey

Khmer Nectar Honey

<p>Buy a jar of our pure, raw, no-sugars-added, natural nectar honey from a naturally growing crop in Koh Samhang, Kampong Cham Province. &nbsp;</p><p>Our bees live wildly in their native environment and consume only natural nectar. This is reflected in the quality of our honey. &nbsp;</p><p>We care about the environment and our cusomter health therefore we always use glass jar instead of plastic bottles.</p><p>We guarantee a high standard and satisfaction. Our honey is unique for the taste and beneficial to our health.</p>

<p>ទឹកឃ្មុំសុទ្ធដែលចម្រាញ់ពីលម្អងផ្កា គ្មានលាយស្ករ ទឹកដមធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលបានមកពីផ្ការុក្ខជាតិដុះនៅ ខេត្តកំពង់ចាម។ ឃ្មុំទាំងនោះរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិ និងក្រេបយកតែលម្អងធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ។ ទាំងនេះវាបានសបញ្ជាក់ពីគុណភាពនៃទឹកឃ្មុំយ៉ាងច្បាស់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ យើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពអ្នកទទួលទាន និងបរិសា្ថនផងដែរដោយប្រើដបកែវជំនួសឲ្យដបផ្លាស្ទិក។ យើងសូមធានាថា ទឹកឃ្មុំរបស់យើងគឺសុទ្ធល្អ មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាបានយូរ និងជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ងថ្លៃថ្លាចំពោះសុខភាព។</p>

<p>Khmer Nectar Honey institution was created in order to multiply bee​keeping to all potential areas that can provide nectar and pollen. This has become a supply of the high quality honey unique for the taste and beneficial to our health.&nbsp;<br /> Buying this pure honey cause impact to our community and help to safe our environment.&nbsp;<br /> Every 10% of the profit will contribute to the social responsibility for supporting the orphan and poor children.</p>

<p>&nbsp;យើងធ្វើការយកទឹកឃ្មុំតាមបែបធម្មជាតិ ដោយសហការជាមួយសហគមន៍តាមតំបន់ដែលមានរុក្ខជាតិមានផ្កា ដើម្បីអោយឃ្មុំក្រេបលំអង... ទឹកឃ្មុំដែលផលិតបាន គឺសុទ្ធល្អ និង មានគុណភាពខ្ពស់ រក្សាទុកបានយូរ និង មានអត្ថប្រយោជន៌ច្រើនដល់សុខភាព ។&nbsp;<br /> រាល់ការជាវទឹកឃ្មុំពីសិប្បកម្ម គឺដូចជាបានរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍ទាំងនោះ និងបរិស្ថានយើងផងដែរ។&nbsp;<br /> ប្រាក់ចំណេញ១០%នឹងត្រូវបានបរិច្ចាកដើម្បីជួយសង្គម ជនពិការ និងកុមារកំព្រា។<br /> &nbsp;</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 500ml
ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធល្អ | 500ml

Khmer Nectar Honey

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!