ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ស្វាយក្រៀមខ្មែរ មានជាតិស្ករតិច | 150g
គិរីរម្យ​ ហ្វូដ​​ ប្រដាក់សិន(ខេ.អេហ្វ.ភី)

គិរីរម្យ​ ហ្វូដ​​ ប្រដាក់សិន(ខេ.អេហ្វ.ភី)

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 1

ចំនួននៅសល់៖ 100

Kirirom Food Production is a Khmer-owned business based in Cambodia’s mango heartland, the Kirirom region. After getting the business registration license from the Cambodian Ministry of Commerce ...
អានការពិពណ៌នា

Kirirom Food Production is a Khmer-owned business based in Cambodia’s mango heartland, the Kirirom region. After getting the business registration license from the Cambodian Ministry of Commerce in 2013, the factory was built and started the operation in October 2014.
We are first and foremost mango farmers. At Kirirom, we believe all parts of the mango can be used productively across all seasons. We discovered some of the difficulties farmers were facing in the industry. The fertile land produced more mangoes than the market could absorb, and the oversupply led to large amounts of spoilage and unnecessary waste. Prices of mangoes plummeted to near worthlessness during the harvest season which translated into decreased incomes for farmers.
Determined to alleviate the situation, we invested in a dried fruit manufacturing plant. By processing the unsold fresh mangoes, we aim to stabilize farmers’ incomes during harvest season. Today, to reduce waste, we compost all byproducts, like skins and seeds. During our off seasons we also process dried papayas and pineapples in order to take full advantage of our facilities.
Kirirom is now a leading producer of Cambodian mangoes. As we grow, we hope to diversify our line of mango products. We believe that the growth of our business will not only guarantee a consistent income stream for farm owners in the region, but also stimulate the local economy.

លាក់ការពិពណ៌នា

គិរីរម្យ​ ហ្វូដ​​ ប្រដាក់សិន(ខេ.អេហ្វ.ភី)

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 1

ចំនួននៅសល់៖ 100

Kirirom Food Production is a Khmer-owned business based in Cambodia’s mango heartland, the Kirirom region. After getting the business registration license from the Cambodian Ministry of Commerce ...
អានការពិពណ៌នា

Kirirom Food Production is a Khmer-owned business based in Cambodia’s mango heartland, the Kirirom region. After getting the business registration license from the Cambodian Ministry of Commerce in 2013, the factory was built and started the operation in October 2014.
We are first and foremost mango farmers. At Kirirom, we believe all parts of the mango can be used productively across all seasons. We discovered some of the difficulties farmers were facing in the industry. The fertile land produced more mangoes than the market could absorb, and the oversupply led to large amounts of spoilage and unnecessary waste. Prices of mangoes plummeted to near worthlessness during the harvest season which translated into decreased incomes for farmers.
Determined to alleviate the situation, we invested in a dried fruit manufacturing plant. By processing the unsold fresh mangoes, we aim to stabilize farmers’ incomes during harvest season. Today, to reduce waste, we compost all byproducts, like skins and seeds. During our off seasons we also process dried papayas and pineapples in order to take full advantage of our facilities.
Kirirom is now a leading producer of Cambodian mangoes. As we grow, we hope to diversify our line of mango products. We believe that the growth of our business will not only guarantee a consistent income stream for farm owners in the region, but also stimulate the local economy.

លាក់ការពិពណ៌នា

Cambodian Dried Mango Extra-low sugar | 150g

ស្វាយក្រៀមខ្មែរ មានជាតិស្ករតិច | 150g

KIRIROM FOOD PRODUCTION (K.F.P)

គិរីរម្យ​ ហ្វូដ​​ ប្រដាក់សិន(ខេ.អេហ្វ.ភី)

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងធ្វើការលម្អិតបន្ថែមទៀតលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Kirirom Food Production is a Khmer-owned business based in Cambodia’s mango heartland, the Kirirom region. After getting the business registration license from the Cambodian Ministry of Commerce in 2013, the factory was built and started the operation in October 2014.<br>We are first and foremost mango farmers. At Kirirom, we believe all parts of the mango can be used productively across all seasons. We discovered some of the difficulties farmers were facing in the industry. The fertile land produced more mangoes than the market could absorb, and the oversupply led to large amounts of spoilage and unnecessary waste. Prices of mangoes plummeted to near worthlessness during the harvest season which translated into decreased incomes for farmers.<br>Determined to alleviate the situation, we invested in a dried fruit manufacturing plant. By processing the unsold fresh mangoes, we aim to stabilize farmers’ incomes during harvest season. Today, to reduce waste, we compost all byproducts, like skins and seeds. During our off seasons we also process dried papayas and pineapples in order to take full advantage of our facilities.<br>Kirirom is now a leading producer of Cambodian mangoes. As we grow, we hope to diversify our line of mango products. We believe that the growth of our business will not only guarantee a consistent income stream for farm owners in the region, but also stimulate the local economy.</p>

<p>Kirirom Food Production is a Khmer-owned business based in Cambodia’s mango heartland, the Kirirom region. After getting the business registration license from the Cambodian Ministry of Commerce in 2013, the factory was built and started the operation in October 2014.<br>We are first and foremost mango farmers. At Kirirom, we believe all parts of the mango can be used productively across all seasons. We discovered some of the difficulties farmers were facing in the industry. The fertile land produced more mangoes than the market could absorb, and the oversupply led to large amounts of spoilage and unnecessary waste. Prices of mangoes plummeted to near worthlessness during the harvest season which translated into decreased incomes for farmers.<br>Determined to alleviate the situation, we invested in a dried fruit manufacturing plant. By processing the unsold fresh mangoes, we aim to stabilize farmers’ incomes during harvest season. Today, to reduce waste, we compost all byproducts, like skins and seeds. During our off seasons we also process dried papayas and pineapples in order to take full advantage of our facilities.<br>Kirirom is now a leading producer of Cambodian mangoes. As we grow, we hope to diversify our line of mango products. We believe that the growth of our business will not only guarantee a consistent income stream for farm owners in the region, but also stimulate the local economy.</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្វាយក្រៀមខ្មែរ មានជាតិស្ករតិច | 150g
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្វាយក្រៀមខ្មែរ មានជាតិស្ករតិច | 150g

គិរីរម្យ​ ហ្វូដ​​ ប្...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!