ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល | 100g
គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ | 100g
គ្រឿងអាម៉ុក | 80g
គ្រឿងការីក្រហម | 80g
គ្រឿងហ្លួងសាបារា

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 397

គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបា...
អានការពិពណ៌នា

គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបារា។​ ផលិតផល4មុខ​របស់យើងមានគ្រឿងការីក្រហម គ្រឿងអាម៉ុក គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ និង​ គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល។ រស់ជាតិ​ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាយរបស់ផលិតផលទាំង 4​ មុខនេះជារូបមន្តដ៏ពិសេសចេញពីភោនីយដ្ឋាន Royal Spice នៃសណ្ឋាគារ​សាបាអង្គ​ រីហ្សត​ របស់យើងនីសៀមរាមផ្ទាល់និងត្រូវបានផលិតក្រផមស្តង់ដា​រចេញពីសារមន្ទីពិសោធន៏ត្រឹមត្រូវរួមនឹងការវិចខ្ចប់រួចរាល់ប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ម្ហុប1ចានៗងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ក្រោមបាវចនារបស់យើង​ "ឆ្ងាញ់ ស្រស់ ងាយស្រួល" យើងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលមិនអាចខ្វះបានថ្មី សម្រាប់ចង្ក្រានដ៏ទំនើបសម័យថ្មី។

លាក់ការពិពណ៌នា

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 397

គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបា...
អានការពិពណ៌នា

គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបារា។​ ផលិតផល4មុខ​របស់យើងមានគ្រឿងការីក្រហម គ្រឿងអាម៉ុក គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ និង​ គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល។ រស់ជាតិ​ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាយរបស់ផលិតផលទាំង 4​ មុខនេះជារូបមន្តដ៏ពិសេសចេញពីភោនីយដ្ឋាន Royal Spice នៃសណ្ឋាគារ​សាបាអង្គ​ រីហ្សត​ របស់យើងនីសៀមរាមផ្ទាល់និងត្រូវបានផលិតក្រផមស្តង់ដា​រចេញពីសារមន្ទីពិសោធន៏ត្រឹមត្រូវរួមនឹងការវិចខ្ចប់រួចរាល់ប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ម្ហុប1ចានៗងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ក្រោមបាវចនារបស់យើង​ "ឆ្ងាញ់ ស្រស់ ងាយស្រួល" យើងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលមិនអាចខ្វះបានថ្មី សម្រាប់ចង្ក្រានដ៏ទំនើបសម័យថ្មី។

លាក់ការពិពណ៌នា

Chilli Sambal Sauce | 100g

គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល | 100g

Kreug Hloung Sabara

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

<p><strong>Ingredient&nbsp;</strong></p><p>- Lemongrass&nbsp;</p><p>- Red Chili&nbsp;</p><p>- Dried Chili&nbsp;</p><p>- Onion&nbsp;</p><p>- Garlic&nbsp;</p><p>- Red Garlic&nbsp;</p><p>- Shrimp Paste&nbsp;</p><p>- Chili Paste&nbsp;</p><p>- Palm Sugar&nbsp;</p><p>- Oyster Sauce&nbsp;</p><p>- Chili Oil&nbsp;</p><p>- Sunflower Oil&nbsp;</p><p><strong>Can Be to make: Stir-fried / Marinated / Sauce / Fried Rice / Morning Glory Stir-Fried</strong></p>

<p><strong>គ្រឿង​ផ្សំ&nbsp;</strong><br>- ស្លឹកគ្រៃ&nbsp;</p><p>- ម្ទេសក្រហម&nbsp;</p><p>- ម្ទេសក្រៀម&nbsp;</p><p>- ខ្ទឹមបារាំង</p><p>- ខ្ទឹមសរ&nbsp;</p><p>- ខ្ទឹមក្រហម&nbsp;</p><p>- កាពិ&nbsp;</p><p>- ម្ទេសឆា&nbsp;</p><p>- ស្ករត្នោត&nbsp;</p><p>- ប្រេងខ្យង&nbsp;</p><p>- ម្រេងម្ទេស&nbsp;</p><p>- ប្រេងផ្កាឈួករ័ត្ន&nbsp;</p><p><strong>សម្រាប់ធ្វើម្ហូប ឆា / ក្រឡុកគ្រឿង</strong><br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p><strong>kreug hloung sabara </strong>is the quality trademark of Sabara Food Ingredient Enterprise. Our current product range includes 2 production line &amp; 4 products namely: Paste Red Curry Paste, Amok Paste &amp; Seasoning / Sauce Honey BBQ Sauce, Chili Sabal sauce. All our products have gone through through quality control process by Cambodian national institute, and come in quality easy to use packaging for cooking for 2 pax. Our secret recipe​​ come form our sister restaurant in Siem Reap, Royal Spice, which has guessed praise for our flavorful dishes from local and international guests alike. With our motto " Delicious, Fresh, Convenient", we hope to bring to Cambodian culinary scene a new kitchen necessity in this modern era.</p>

<p>គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបារា។​ ផលិតផល4មុខ​របស់យើងមានគ្រឿងការីក្រហម គ្រឿងអាម៉ុក គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ និង​ គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល។ រស់ជាតិ​ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាយរបស់ផលិតផលទាំង 4​ មុខនេះជារូបមន្តដ៏ពិសេសចេញពីភោនីយដ្ឋាន Royal Spice នៃសណ្ឋាគារ​សាបាអង្គ​ រីហ្សត​ របស់យើងនីសៀមរាមផ្ទាល់និងត្រូវបានផលិតក្រផមស្តង់ដា​រចេញពីសារមន្ទីពិសោធន៏ត្រឹមត្រូវរួមនឹងការវិចខ្ចប់រួចរាល់ប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ម្ហុប1ចានៗងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ក្រោមបាវចនារបស់យើង​ "ឆ្ងាញ់ ស្រស់ ងាយស្រួល" យើងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលមិនអាចខ្វះបានថ្មី សម្រាប់ចង្ក្រានដ៏ទំនើបសម័យថ្មី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល | 100g
លក់អស់
ផុតរដូវ

គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល | 100g

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Honey BBQ Sauce | 100g

គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ | 100g

Kreug Hloung Sabara

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

<p><strong>Ingredient&nbsp;</strong></p><p>- Honey&nbsp;</p><p>- Garlic&nbsp;</p><p>- Red Garlic&nbsp;</p><p>- Galangal&nbsp;</p><p>- Black Pepper&nbsp;</p><p>- Leek - Coriander&nbsp;</p><p>- Hoisin Sauce&nbsp;</p><p>- Soy Sauce&nbsp;</p><p>- Oyster Sauce</p><p>- Salt&nbsp;</p><p>- Cooking wine&nbsp;</p><p>- Sunflower Oil&nbsp;</p><p>- Corn Starch&nbsp;</p><p>- Caramel&nbsp;</p><p>- Water&nbsp;</p><p><strong>Can Be to make: Roasted / Deep Fried / Marinated / Stir-fried / Fried Rice</strong></p>

<p><strong>គ្រឿង​ផ្សំ&nbsp;</strong><br>- ទឹកឃ្មុំ&nbsp;</p><p>- ខ្ទឹមសរ&nbsp;</p><p>-​ ខ្ទឹមក្រហម&nbsp;</p><p>- រំដេង&nbsp;</p><p>- ម្រេចខ្មៅ&nbsp;</p><p>- ខ្ទឹមយក្ស&nbsp;</p><p>- ជីរវ៉ាន់ស៊ុយ&nbsp;</p><p>- ទឹកហយស៊ីន&nbsp;</p><p>- ទឹកស៊ីអ៊ីវ&nbsp;</p><p>- ប្រេងខ្យង&nbsp;</p><p>- អំបិល&nbsp;</p><p>- ស្រាចិន&nbsp;</p><p>- ប្រេងផ្កាឈូករ័ត្ន&nbsp;</p><p>- ម្សៅពោត&nbsp;</p><p>- ការ៉ាម៉ែល&nbsp;</p><p>- ទឹកស្អាត&nbsp;</p><p><strong>សម្រាប់ធ្វើម្ហូប ដុត​ / បំពង / ប្រឡាក់សាច់ / ឆាបន្លែ / ឆាបាយ&nbsp;</strong><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p><strong>kreug hloung sabara </strong>is the quality trademark of Sabara Food Ingredient Enterprise. Our current product range includes 2 production line &amp; 4 products namely: Paste Red Curry Paste, Amok Paste &amp; Seasoning / Sauce Honey BBQ Sauce, Chili Sabal sauce. All our products have gone through through quality control process by Cambodian national institute, and come in quality easy to use packaging for cooking for 2 pax. Our secret recipe​​ come form our sister restaurant in Siem Reap, Royal Spice, which has guessed praise for our flavorful dishes from local and international guests alike. With our motto " Delicious, Fresh, Convenient", we hope to bring to Cambodian culinary scene a new kitchen necessity in this modern era.</p>

<p>គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបារា។​ ផលិតផល4មុខ​របស់យើងមានគ្រឿងការីក្រហម គ្រឿងអាម៉ុក គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ និង​ គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល។ រស់ជាតិ​ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាយរបស់ផលិតផលទាំង 4​ មុខនេះជារូបមន្តដ៏ពិសេសចេញពីភោនីយដ្ឋាន Royal Spice នៃសណ្ឋាគារ​សាបាអង្គ​ រីហ្សត​ របស់យើងនីសៀមរាមផ្ទាល់និងត្រូវបានផលិតក្រផមស្តង់ដា​រចេញពីសារមន្ទីពិសោធន៏ត្រឹមត្រូវរួមនឹងការវិចខ្ចប់រួចរាល់ប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ម្ហុប1ចានៗងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ក្រោមបាវចនារបស់យើង​ "ឆ្ងាញ់ ស្រស់ ងាយស្រួល" យើងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលមិនអាចខ្វះបានថ្មី សម្រាប់ចង្ក្រានដ៏ទំនើបសម័យថ្មី។</p>

<p>.</p>

<p>.</p>

គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ | 100g
លក់អស់
ផុតរដូវ

គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ | 100g

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Amok Paste | 80g

គ្រឿងអាម៉ុក | 80g

Kreug Hloung Sabara

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

<p><strong>Ingredient&nbsp;</strong></p><p>- Lemongrass</p><p>- Kaffir Lime Leaf&nbsp;</p><p>- Turmeric&nbsp;</p><p>- Fingerroot&nbsp;</p><p>- Garlic&nbsp;</p><p>- Red Garlic&nbsp;</p><p>- Dried Chili - Palm Sugar&nbsp;</p><p>- Fish Sauce&nbsp;</p><p>- Chili Oil -</p><p>&nbsp;Sunflower Oil&nbsp;</p><p><strong>Can Be Used to make Fish / Chicken / Vegetables / Amok</strong></p>

<p><strong>គ្រឿង​ផ្សំ&nbsp;</strong><br>- ស្លឹកគ្រៃ&nbsp;</p><p>- ស្លឹកក្រូចសើច&nbsp;</p><p>- រមៀត&nbsp;</p><p>- ខ្ជាយ&nbsp;</p><p>- ខ្ទឹមស&nbsp;</p><p>- ខ្ទឹមក្រហម&nbsp;</p><p>- ម្ទេសក្រៀម&nbsp;</p><p>- ស្ករត្នោត</p><p>- ទឹកត្រី&nbsp;</p><p>- ប្រេងម្ទេស&nbsp;</p><p>- ប្រេងផ្កាឈូករ័ត្ន</p>

<p><strong>kreug hloung sabara </strong>is the quality trademark of Sabara Food Ingredient Enterprise. Our current product range includes 2 production line &amp; 4 products namely: Paste Red Curry Paste, Amok Paste &amp; Seasoning / Sauce Honey BBQ Sauce, Chili Sabal sauce. All our products have gone through through quality control process by Cambodian national institute, and come in quality easy to use packaging for cooking for 2 pax. Our secret recipe​​ come form our sister restaurant in Siem Reap, Royal Spice, which has guessed praise for our flavorful dishes from local and international guests alike. With our motto " Delicious, Fresh, Convenient", we hope to bring to Cambodian culinary scene a new kitchen necessity in this modern era.</p>

<p>គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបារា។​ ផលិតផល4មុខ​របស់យើងមានគ្រឿងការីក្រហម គ្រឿងអាម៉ុក គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ និង​ គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល។ រស់ជាតិ​ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាយរបស់ផលិតផលទាំង 4​ មុខនេះជារូបមន្តដ៏ពិសេសចេញពីភោនីយដ្ឋាន Royal Spice នៃសណ្ឋាគារ​សាបាអង្គ​ រីហ្សត​ របស់យើងនីសៀមរាមផ្ទាល់និងត្រូវបានផលិតក្រផមស្តង់ដា​រចេញពីសារមន្ទីពិសោធន៏ត្រឹមត្រូវរួមនឹងការវិចខ្ចប់រួចរាល់ប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ម្ហុប1ចានៗងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ក្រោមបាវចនារបស់យើង​ "ឆ្ងាញ់ ស្រស់ ងាយស្រួល" យើងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលមិនអាចខ្វះបានថ្មី សម្រាប់ចង្ក្រានដ៏ទំនើបសម័យថ្មី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រឿងអាម៉ុក | 80g
លក់អស់
ផុតរដូវ

គ្រឿងអាម៉ុក | 80g

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Red Curry Paste | 80g

គ្រឿងការីក្រហម | 80g

Kreug Hloung Sabara

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

<p><strong>Ingredient&nbsp;</strong></p><p>- Lemongrass&nbsp;</p><p>- Turmeric&nbsp;</p><p>- Galangal&nbsp;</p><p>- Dried Chili&nbsp;</p><p>- Star Anise&nbsp;</p><p>- Cinnamon&nbsp;</p><p>- Garlic&nbsp;</p><p>- Red Garlic&nbsp;</p><p>- Kaffir Lime Leaf&nbsp;</p><p>- Chili Oil&nbsp;</p><p>- Shrimp Paste&nbsp;</p><p>- Palm Sugar&nbsp;</p><p>- Fish Sauce&nbsp;</p><p>- Sunflower Oil&nbsp;<br><br><strong>Can Be Used to make Curry Soup / Curry Sti​r-fly / Curry Fried Rice</strong></p>

<p><strong>គ្រឿង​ផ្សំ&nbsp;</strong><br>- គ្រឿងការីក្រហម&nbsp;<br>- រមៀត&nbsp;<br>- រំដេង&nbsp;<br>- ម្ទេសក្រៀម&nbsp;<br>- ផ្កាចន្ទ័&nbsp;<br>- ឈើអែម&nbsp;<br>- ខ្ទឹមសរ&nbsp;<br>- ខ្ទឹមក្រហម&nbsp;<br>- ស្លឹកក្រូចសើច&nbsp;<br>- ប្រេង​ម្ទេស&nbsp;<br>- កាពិ&nbsp;<br>- ស្ករត្នោត&nbsp;<br>- ទឹកត្រី&nbsp;<br>- ប្រេងឈូករ័ត្ន&nbsp;<br><br><strong>ប្រើសម្រាប់ មុខម្ហូប សម្លការី ឆាការី បាយឆាការី​ គ្មានប៊ីចឹង។</strong></p>

<p><strong>kreug hloung sabara </strong>is the quality trademark of Sabara Food Ingredient Enterprise. Our current product range includes 2 production line &amp; 4 products namely: Paste Red Curry Paste, Amok Paste &amp; Seasoning / Sauce Honey BBQ Sauce, Chili Sabal sauce. All our products have gone through through quality control process by Cambodian national institute, and come in quality easy to use packaging for cooking for 2 pax. Our secret recipe​​ come form our sister restaurant in Siem Reap, Royal Spice, which has guessed praise for our flavorful dishes from local and international guests alike. With our motto " Delicious, Fresh, Convenient", we hope to bring to Cambodian culinary scene a new kitchen necessity in this modern era.</p>

<p>គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបារា។​ ផលិតផល4មុខ​របស់យើងមានគ្រឿងការីក្រហម គ្រឿងអាម៉ុក គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ និង​ គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល។ រស់ជាតិ​ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាយរបស់ផលិតផលទាំង 4​ មុខនេះជារូបមន្តដ៏ពិសេសចេញពីភោនីយដ្ឋាន Royal Spice នៃសណ្ឋាគារ​សាបាអង្គ​ រីហ្សត​ របស់យើងនីសៀមរាមផ្ទាល់និងត្រូវបានផលិតក្រផមស្តង់ដា​រចេញពីសារមន្ទីពិសោធន៏ត្រឹមត្រូវរួមនឹងការវិចខ្ចប់រួចរាល់ប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ម្ហុប1ចានៗងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ក្រោមបាវចនារបស់យើង​ "ឆ្ងាញ់ ស្រស់ ងាយស្រួល" យើងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលមិនអាចខ្វះបានថ្មី សម្រាប់ចង្ក្រានដ៏ទំនើបសម័យថ្មី។</p>

<p>.</p>

<p>.</p>

គ្រឿងការីក្រហម | 80g
លក់អស់
ផុតរដូវ

គ្រឿងការីក្រហម | 80g

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Buy 5 FREE 1 from Kreug Hloung Sabara

ទិញ៥កញ្ចប់ថែមជូន១កញ្ចប់ពី គ្រឿងហ្លួងសាបារា

Kreug Hloung Sabara

គ្រឿងហ្លួងសាបារា

<p>Every purchase of 5 packs from Kreug Hloung Sabara will get 1 pack for free from today until August 18, 2022</p>

<p>រាល់ការជាវគ្រឿងប្រលាក់ពី គ្រឿងហ្លួងសាបារា ៥កញ្ចប់ នឹងមានការថែមជូន១កញ្ចប់ដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ 18 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022</p>

<p><strong>kreug hloung sabara </strong>is the quality trademark of Sabara Food Ingredient Enterprise. Our current product range includes 2 production line &amp; 4 products namely: Paste Red Curry Paste, Amok Paste &amp; Seasoning / Sauce Honey BBQ Sauce, Chili Sabal sauce. All our products have gone through through quality control process by Cambodian national institute, and come in quality easy to use packaging for cooking for 2 pax. Our secret recipe​​ come form our sister restaurant in Siem Reap, Royal Spice, which has guessed praise for our flavorful dishes from local and international guests alike. With our motto " Delicious, Fresh, Convenient", we hope to bring to Cambodian culinary scene a new kitchen necessity in this modern era.</p>

<p>គ្រឿងហ្លួងសាបារាជាសញ្ញាមានគុណភាពរបស់សិប្បកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបសាបារា។​ ផលិតផល4មុខ​របស់យើងមានគ្រឿងការីក្រហម គ្រឿងអាម៉ុក គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ និង​ គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល។ រស់ជាតិ​ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាយរបស់ផលិតផលទាំង 4​ មុខនេះជារូបមន្តដ៏ពិសេសចេញពីភោនីយដ្ឋាន Royal Spice នៃសណ្ឋាគារ​សាបាអង្គ​ រីហ្សត​ របស់យើងនីសៀមរាមផ្ទាល់និងត្រូវបានផលិតក្រផមស្តង់ដា​រចេញពីសារមន្ទីពិសោធន៏ត្រឹមត្រូវរួមនឹងការវិចខ្ចប់រួចរាល់ប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ម្ហុប1ចានៗងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ក្រោមបាវចនារបស់យើង​ "ឆ្ងាញ់ ស្រស់ ងាយស្រួល" យើងខ្ញុំនឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅផលិតផលមិនអាចខ្វះបានថ្មី សម្រាប់ចង្ក្រានដ៏ទំនើបសម័យថ្មី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទិញ៥កញ្ចប់ថែមជូន១កញ្ចប់ពី  គ្រឿងហ្លួងសាបារា
លក់អស់
ផុតរដូវ
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!