ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ម្សៅខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices
គ្រាប់ខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices
តែខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices
Kulen Spices Enterprise

Kulen Spices Enterprise

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 3

ចំនួននៅសល់៖ 300

ផលិត និងលក់តែ...
អានការពិពណ៌នា

ផលិត និងលក់តែខ្ញីខ្មៅ និងម្សៅខ្ញីខ្មៅ ធានាធម្មជាតិ100% ផលិតផលក្នុងស្រុក!

លាក់ការពិពណ៌នា

Kulen Spices Enterprise

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 3

ចំនួននៅសល់៖ 300

ផលិត និងលក់តែ...
អានការពិពណ៌នា

ផលិត និងលក់តែខ្ញីខ្មៅ និងម្សៅខ្ញីខ្មៅ ធានាធម្មជាតិ100% ផលិតផលក្នុងស្រុក!

លាក់ការពិពណ៌នា

Black Ginger Powder | Kulen Spices

ម្សៅខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices

Kulen Spices Enterprise

Kulen Spices Enterprise

<p>Boost your energy and strengthen the body, regulates blood circulation, reverse diabetes, prevent high blood pressure and stroke, reduce triglycerides, regulate menstruation cycle and balance the hormones, libido enhancer both men and women</p>

<p>ខ្ញីខ្មៅជួយជំរុញឲ្យមានថាមពលក្នុងខ្លូនបានឆាប់រហ័ស និងពង្រឹងរាងកាយ, សំរួលប្រព័ន្ធឈាមក្នុងខ្លួនឲ្យដំណើរការបានល្អ, ជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺឡើងឈាម និងជំងឺដាច់សសៃឈាមខួរក្បាល, ជួយកាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្នុងឈាម(ទ្រីគ្លីសេរីត), ជួយឲ្យវដ្តរដូវដើរទៀងទាត់ និងជួយរក្សាលំនឹងអ័រម៉ូន, និងជំំនួយដល់ចំណង់ផ្លូវភេទទាំងបុរស និងស្រ្តី</p>

<p>Our story begins in the middle of the challenges of the impact of the corona crisis.</p><p>To understand the impact of this, we traveled to remote places in rural Cambodia to experience the real problems. After visiting many places, we ended up at the sacred Kulen mountain. Here we found the unique black ginger plant being cultivated by the local farmers. They told us their story about the project on planting black ginger by an NGO. And now the order was abruptly cancelled due to covid. Then we felt the need to action.</p><p>We live in times of reflection and this involves our mental and psychical health aspects. After studying numerous medical reports and other official publications, we were impressed with the many health benefits of black ginger. To name a few, erectile dysfunction, boosting energy and weight management, recovery and pain relief, regulate blood circulations and many more.</p><p>We decided to help the farmers and to take away the burden of the farmers, we processed the black ginger and developed some products.</p><p>The unique soil properties and the climate conditions of the Kulen mountains will be the base to develop more products in 2021.</p><p>Our spices</p><p>We believe in a 100% pure natural and organic grown product. Free of additives and thus promoting your well being to the fullest.</p><p>We started to deliver our products in Cambodia and it was very well received. After Cambodia we will start to export our products.</p><p>Our main objective/goal is to create a sustainable synergy between the poor farmers, whose livelihood will increase by producing healthy herbal products, and the end consumer who will definitely will benefit from a healthier lifestyle.</p>

<p>ផលិត និងលក់តែខ្ញីខ្មៅ និងម្សៅខ្ញីខ្មៅ ធានាធម្មជាតិ100% ផលិតផលក្នុងស្រុក!</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្សៅខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម្សៅខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices

Kulen Spices Enterprise

Black Ginger Tablet | Kulen Spices

គ្រាប់ខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices

Kulen Spices Enterprise

Kulen Spices Enterprise

<p>Boost your energy and strengthen the body, regulates blood circulation, reverse diabetes, prevent high blood pressure and stroke, reduce triglycerides, regulate menstruation cycle and balance the hormones, libido enhancer both men and women</p>

<p>ខ្ញីខ្មៅជួយជំរុញឲ្យមានថាមពលក្នុងខ្លូនបានឆាប់រហ័ស និងពង្រឹងរាងកាយ, សំរួលប្រព័ន្ធឈាមក្នុងខ្លួនឲ្យដំណើរការបានល្អ, ជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺឡើងឈាម និងជំងឺដាច់សសៃឈាមខួរក្បាល, ជួយកាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្នុងឈាម(ទ្រីគ្លីសេរីត), ជួយឲ្យវដ្តរដូវដើរទៀងទាត់ និងជួយរក្សាលំនឹងអ័រម៉ូន, និងជំំនួយដល់ចំណង់ផ្លូវភេទទាំងបុរស និងស្រ្តី</p>

<p>Our story begins in the middle of the challenges of the impact of the corona crisis.</p><p>To understand the impact of this, we traveled to remote places in rural Cambodia to experience the real problems. After visiting many places, we ended up at the sacred Kulen mountain. Here we found the unique black ginger plant being cultivated by the local farmers. They told us their story about the project on planting black ginger by an NGO. And now the order was abruptly cancelled due to covid. Then we felt the need to action.</p><p>We live in times of reflection and this involves our mental and psychical health aspects. After studying numerous medical reports and other official publications, we were impressed with the many health benefits of black ginger. To name a few, erectile dysfunction, boosting energy and weight management, recovery and pain relief, regulate blood circulations and many more.</p><p>We decided to help the farmers and to take away the burden of the farmers, we processed the black ginger and developed some products.</p><p>The unique soil properties and the climate conditions of the Kulen mountains will be the base to develop more products in 2021.</p><p>Our spices</p><p>We believe in a 100% pure natural and organic grown product. Free of additives and thus promoting your well being to the fullest.</p><p>We started to deliver our products in Cambodia and it was very well received. After Cambodia we will start to export our products.</p><p>Our main objective/goal is to create a sustainable synergy between the poor farmers, whose livelihood will increase by producing healthy herbal products, and the end consumer who will definitely will benefit from a healthier lifestyle.</p>

<p>ផលិត និងលក់តែខ្ញីខ្មៅ និងម្សៅខ្ញីខ្មៅ ធានាធម្មជាតិ100% ផលិតផលក្នុងស្រុក!</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់ខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

គ្រាប់ខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices

Kulen Spices Enterprise

Black Ginger Tea | Kulen Spices

តែខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices

Kulen Spices Enterprise

Kulen Spices Enterprise

<p>Boost your energy and strengthen the body, regulates blood circulation, reverse diabetes, prevent high blood pressure and stroke, reduce triglycerides, regulate menstruation cycle and balance the hormones, libido enhancer both men and women</p>

<p>ខ្ញីខ្មៅជួយជំរុញឲ្យមានថាមពលក្នុងខ្លូនបានឆាប់រហ័ស និងពង្រឹងរាងកាយ, សំរួលប្រព័ន្ធឈាមក្នុងខ្លួនឲ្យដំណើរការបានល្អ, ជួយការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺឡើងឈាម និងជំងឺដាច់សសៃឈាមខួរក្បាល, ជួយកាត់បន្ថយខ្លាញ់ក្នុងឈាម(ទ្រីគ្លីសេរីត), ជួយឲ្យវដ្តរដូវដើរទៀងទាត់ និងជួយរក្សាលំនឹងអ័រម៉ូន, និងជំំនួយដល់ចំណង់ផ្លូវភេទទាំងបុរស និងស្រ្តី</p>

<p>Our story begins in the middle of the challenges of the impact of the corona crisis.</p><p>To understand the impact of this, we traveled to remote places in rural Cambodia to experience the real problems. After visiting many places, we ended up at the sacred Kulen mountain. Here we found the unique black ginger plant being cultivated by the local farmers. They told us their story about the project on planting black ginger by an NGO. And now the order was abruptly cancelled due to covid. Then we felt the need to action.</p><p>We live in times of reflection and this involves our mental and psychical health aspects. After studying numerous medical reports and other official publications, we were impressed with the many health benefits of black ginger. To name a few, erectile dysfunction, boosting energy and weight management, recovery and pain relief, regulate blood circulations and many more.</p><p>We decided to help the farmers and to take away the burden of the farmers, we processed the black ginger and developed some products.</p><p>The unique soil properties and the climate conditions of the Kulen mountains will be the base to develop more products in 2021.</p><p>Our spices</p><p>We believe in a 100% pure natural and organic grown product. Free of additives and thus promoting your well being to the fullest.</p><p>We started to deliver our products in Cambodia and it was very well received. After Cambodia we will start to export our products.</p><p>Our main objective/goal is to create a sustainable synergy between the poor farmers, whose livelihood will increase by producing healthy herbal products, and the end consumer who will definitely will benefit from a healthier lifestyle.</p>

<p>ផលិត និងលក់តែខ្ញីខ្មៅ និងម្សៅខ្ញីខ្មៅ ធានាធម្មជាតិ100% ផលិតផលក្នុងស្រុក!</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែខ្ញីខ្មៅ | Kulen Spices

Kulen Spices Enterprise

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!