គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 0.5គក
គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក
Little Chef

Little Chef

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 2

ចំនួននៅសល់៖ 193

ការចែករំលែកព...
អានការពិពណ៌នា

ការចែករំលែកពីការធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ និងម្ហូបអាហារដែលសម្បូរអត្ថប្រយោជន៏ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺប្រៀបបាននឹងចែករំលែកសេចក្ដីស្រលាញ់ទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរ។  ដូច្នេះយើងក៏បង្កើត Little Chef  នេះឡើងក្នុងគោលបំណង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើម្ហូបថ្មីៗ  ឆ្ងាញ់ហេីយងាយស្រួលដែលអាចធេី្វញុំាជុំគ្រួសារនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបាន   ហេីយក៏ចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែលថាការធ្វេីម្ហូបវាមិនពិបាកដូចការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេ   ការធ្វេីម្ហូបមានភាពសប្បាយ  និងរំសាយភាពតានតឹងថែមទៀតផង។ Little Chef ក៏មានសេវាកម្មលក់ម្ហូបផងដែរ ។ ម្ហូបដំបូងគេរបស់ Little Chef  គឺ  "គីម  ឈី"  ធានាបានទាំងរស់ជាតិ  និងអនាម័យ  ហេីយបន្តិចទៀតLittle Chefនឹងមានចេញនូវម្ហូបថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតផងទៀតផង។  សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមភ្លក់ម្ហូបLittle Chefអោយបានច្រេីន។

លាក់ការពិពណ៌នា

Little Chef

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 2

ចំនួននៅសល់៖ 193

ការចែករំលែកព...
អានការពិពណ៌នា

ការចែករំលែកពីការធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ និងម្ហូបអាហារដែលសម្បូរអត្ថប្រយោជន៏ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺប្រៀបបាននឹងចែករំលែកសេចក្ដីស្រលាញ់ទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរ។  ដូច្នេះយើងក៏បង្កើត Little Chef  នេះឡើងក្នុងគោលបំណង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើម្ហូបថ្មីៗ  ឆ្ងាញ់ហេីយងាយស្រួលដែលអាចធេី្វញុំាជុំគ្រួសារនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបាន   ហេីយក៏ចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែលថាការធ្វេីម្ហូបវាមិនពិបាកដូចការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេ   ការធ្វេីម្ហូបមានភាពសប្បាយ  និងរំសាយភាពតានតឹងថែមទៀតផង។ Little Chef ក៏មានសេវាកម្មលក់ម្ហូបផងដែរ ។ ម្ហូបដំបូងគេរបស់ Little Chef  គឺ  "គីម  ឈី"  ធានាបានទាំងរស់ជាតិ  និងអនាម័យ  ហេីយបន្តិចទៀតLittle Chefនឹងមានចេញនូវម្ហូបថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតផងទៀតផង។  សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមភ្លក់ម្ហូបLittle Chefអោយបានច្រេីន។

លាក់ការពិពណ៌នា

Homemade Kim Chi - Cambodian Taste | 0.5kg

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 0.5គក

Little Chef

Little Chef

<p>The taste of Korean kimchi may not match the taste for a large number of Cambodians, Little Chef has studied and modified some recipes to suit the taste of the Cambodian people.</p><p>Ensures delicious taste and good hygiene, and does not contain preservatives nor any food color that affect the health of the eater. You can keep the best taste of Kim Chi up to a month in the fridge.</p><p>Big Box - 1 kg = $5 <a href="https://kokopon.com/en/pons/354-homemade-kim-chi-cambodian-taste-1kg"><i>(click here to buy)</i></a><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p><i><strong>Free delivery for ordering from 2 kg</strong></i></p>

<p>រសជាតិដេីមគីមឈីរបស់ជនជាតិកូរ៉េ​ វាអាចនឹងមិនត្រូវនឹងរស់ជាតិសំរាប់ប្រជាជនខ្មែរយេីងមួយចំនួនធំ​ ទេីបLittle Chef បានសិក្សានិងកែរូបមន្ដខ្លះៗ​ ដេីមី្បអោយត្រូវនឹងរស់ជាតិសំរាប់ប្រជាជនខ្មែរ​។</p><p>ធានាថាឆ្ងាញ់​ទាំងរស់ជាតិព្រមទាំងអនាម័យល្អ​ និងមិនមានដាក់សារធាតុរក្សាទុកដែលធ្វេីអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកញុំា​។ លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយរសជាតិឆ្ងាញ់របស់គីមឈីនេះបានរហូតដល់1ខែ ដោយគ្រាន់តែដាក់ក្នុងទូរទឹកកក។</p><p>ប្រអប់ធំ​(១គីឡូ)=​ $5​ <a href="https://kokopon.com/kh/pons/354-homemade-kim-chi-cambodian-taste-1kg"><i>(ចុចត្រង់នេះដើម្បីទិញ)</i></a><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p><i><strong>យក​២គីឡូឡេីងទៅដឹកជញ្ជួនFree(ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ)</strong></i></p>

<p>Sharing delicious and nutritious food with one around you is like sharing love with them. So we created <strong>Little Chef</strong> for the purpose of sharing new recipes that are delicious and easy to cook at home with your family and also want to show you that cooking is not that hard as you think. Cooking is fun and stress-relieving. Little Chef also has its own food, "Kimchi", which ensures both taste and hygiene, and soon Little Chef will be releasing more new dishes. Hope you all enjoy foods from Little Chef.</p>

<p>ការចែករំលែកពីការធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ និងម្ហូបអាហារដែលសម្បូរអត្ថប្រយោជន៏ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺប្រៀបបាននឹងចែករំលែកសេចក្ដីស្រលាញ់ទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរ។ &nbsp;ដូច្នេះយើងក៏បង្កើត <strong>Little Chef</strong> &nbsp;នេះឡើងក្នុងគោលបំណង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើម្ហូបថ្មីៗ &nbsp;ឆ្ងាញ់ហេីយងាយស្រួលដែលអាចធេី្វញុំាជុំគ្រួសារនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបាន &nbsp; ហេីយក៏ចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែលថាការធ្វេីម្ហូបវាមិនពិបាកដូចការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេ &nbsp; ការធ្វេីម្ហូបមានភាពសប្បាយ &nbsp;និងរំសាយភាពតានតឹងថែមទៀតផង។ Little Chef ក៏មានសេវាកម្មលក់ម្ហូបផងដែរ ។ ម្ហូបដំបូងគេរបស់ Little Chef &nbsp;គឺ &nbsp;"គីម &nbsp;ឈី" &nbsp;ធានាបានទាំងរស់ជាតិ &nbsp;និងអនាម័យ &nbsp;ហេីយបន្តិចទៀតLittle Chefនឹងមានចេញនូវម្ហូបថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតផងទៀតផង។ &nbsp;សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមភ្លក់ម្ហូបLittle Chefអោយបានច្រេីន។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 0.5គក មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 0.5គក

Little Chef

Homemade Kim Chi - Cambodian Taste | 1kg

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក

Little Chef

Little Chef

<p>The taste of Korean kimchi may not match the taste for a large number of Cambodians, Little Chef has studied and modified some recipes to suit the taste of the Cambodian people.</p><p>Ensures delicious taste and good hygiene, and does not contain preservatives nor any food color that affect the health of the eater. You can keep the best taste of Kim Chi up to a month in the fridge.</p><p>Small Box - 0.5kg = $3 <a href="https://kokopon.com/en/pons/355-homemade-kim-chi-cambodian-taste-05kg"><i>(click here to buy)</i></a><br><a href="https://kokopon.com/en/pons/355-homemade-kim-chi-cambodian-taste-05kg"><i>​​​​​​​</i></a></p><p><i><strong>Free delivery for ordering from 2kg</strong></i></p>

<p>រសជាតិដេីមគីមឈីរបស់ជនជាតិកូរ៉េ​ វាអាចនឹងមិនត្រូវនឹងរស់ជាតិសំរាប់ប្រជាជនខ្មែរយេីងមួយចំនួនធំ​ ទេីបLittle Chef បានសិក្សានិងកែរូបមន្ដខ្លះៗ​ ដេីមី្បអោយត្រូវនឹងរស់ជាតិសំរាប់ប្រជាជនខ្មែរ​។</p><p>ធានាថាឆ្ងាញ់​ទាំងរស់ជាតិព្រមទាំងអនាម័យល្អ​ និងមិនមានដាក់សារធាតុរក្សាទុកដែលធ្វេីអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកញុំា​។ លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយរសជាតិឆ្ងាញ់របស់គីមឈីនេះបានរហូតដល់1ខែ ដោយគ្រាន់តែដាក់ក្នុងទូរទឹកកក។</p><p>ប្រអប់តូច(​៥០០ក្រាម)=​ $3​ <a href="https://kokopon.com/kh/pons/355-homemade-kim-chi-cambodian-taste-05kg"><i>(ចុចត្រង់នេះដើម្បីទិញ)</i></a><br><a href="https://kokopon.com/kh/pons/355-homemade-kim-chi-cambodian-taste-05kg"><i>​​​​​​​</i></a></p><p><i><strong>យក​២គីឡូឡេីងទៅដឹកជញ្ជួនFree(ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ)</strong></i></p>

<p>Sharing delicious and nutritious food with one around you is like sharing love with them. So we created <strong>Little Chef</strong> for the purpose of sharing new recipes that are delicious and easy to cook at home with your family and also want to show you that cooking is not that hard as you think. Cooking is fun and stress-relieving. Little Chef also has its own food, "Kimchi", which ensures both taste and hygiene, and soon Little Chef will be releasing more new dishes. Hope you all enjoy foods from Little Chef.</p>

<p>ការចែករំលែកពីការធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ និងម្ហូបអាហារដែលសម្បូរអត្ថប្រយោជន៏ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺប្រៀបបាននឹងចែករំលែកសេចក្ដីស្រលាញ់ទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរ។ &nbsp;ដូច្នេះយើងក៏បង្កើត <strong>Little Chef</strong> &nbsp;នេះឡើងក្នុងគោលបំណង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើម្ហូបថ្មីៗ &nbsp;ឆ្ងាញ់ហេីយងាយស្រួលដែលអាចធេី្វញុំាជុំគ្រួសារនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងបាន &nbsp; ហេីយក៏ចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែលថាការធ្វេីម្ហូបវាមិនពិបាកដូចការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេ &nbsp; ការធ្វេីម្ហូបមានភាពសប្បាយ &nbsp;និងរំសាយភាពតានតឹងថែមទៀតផង។ Little Chef ក៏មានសេវាកម្មលក់ម្ហូបផងដែរ ។ ម្ហូបដំបូងគេរបស់ Little Chef &nbsp;គឺ &nbsp;"គីម &nbsp;ឈី" &nbsp;ធានាបានទាំងរស់ជាតិ &nbsp;និងអនាម័យ &nbsp;ហេីយបន្តិចទៀតLittle Chefនឹងមានចេញនូវម្ហូបថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតផងទៀតផង។ &nbsp;សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមភ្លក់ម្ហូបLittle Chefអោយបានច្រេីន។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក មានការដឹកជូន 2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក

Little Chef

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!