ទំពក់តជាមួយម៉ាស់
ម៉ាស់់ណេអូប្រែន Air-Pollution + ទ្រនាប់ម៉ាស់ 2
ទ្រនាប់ម៉ាស់កប្បាស
ម៉ាស់កប្បាស Air-Pollution + ទ្រនាប់ម៉ាស់ 2 (ទំហំធំ)
Maskhmer Cambodia

Maskhmer Cambodia

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 80

ការផលិតម៉ាសខ...
អានការពិពណ៌នា

ការផលិតម៉ាសខ្មែរ (Maskhmer) គឺយើងបានអោយអ្នកតម្បាញនៅក្នុងស្រុកត្បាញដោយដៃហើយធានាបាននូវម៉ាសដែលមានគុណភាព មិនចូលធូលី និងកាត់ក្លិនកង្វក់បានយ៉ាងល្អ។ ក្រៅពីបាំងច្រមុះ ម៉ាសនេះក៏មានទ្រនាប់ចង្ការលាក់ពីក្រោមផងដែរ។ កាលដែលធ្វើបែបនេះគឺអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងក៏មានជូននូវ PM2.5 ដែលវាជាស្រទាប់តម្រងសារធាតុកាបូន (carbon filters) និងខ្យល់ដង្ហើម (breathing valves) ដែលជួយកាត់បន្ថយធូលីដីនិងខ្យល់បំពុលដែលអ្នកបានស្រូប។

លាក់ការពិពណ៌នា

Maskhmer Cambodia

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 4

ចំនួននៅសល់៖ 80

ការផលិតម៉ាសខ...
អានការពិពណ៌នា

ការផលិតម៉ាសខ្មែរ (Maskhmer) គឺយើងបានអោយអ្នកតម្បាញនៅក្នុងស្រុកត្បាញដោយដៃហើយធានាបាននូវម៉ាសដែលមានគុណភាព មិនចូលធូលី និងកាត់ក្លិនកង្វក់បានយ៉ាងល្អ។ ក្រៅពីបាំងច្រមុះ ម៉ាសនេះក៏មានទ្រនាប់ចង្ការលាក់ពីក្រោមផងដែរ។ កាលដែលធ្វើបែបនេះគឺអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងក៏មានជូននូវ PM2.5 ដែលវាជាស្រទាប់តម្រងសារធាតុកាបូន (carbon filters) និងខ្យល់ដង្ហើម (breathing valves) ដែលជួយកាត់បន្ថយធូលីដីនិងខ្យល់បំពុលដែលអ្នកបានស្រូប។

លាក់ការពិពណ៌នា

Mask Extension Hook

ទំពក់តជាមួយម៉ាស់

Maskhmer Cambodia

Maskhmer Cambodia

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>In Maskhmer we employ local weavers in order to handcraft high quality mask for dust and air pollution inhalation protection. Apart from the nose clip our masks include a second hidden chin clip. This makes them reversible in order to choose the most comfortable fit for each client. We also provide PM2.5 activated carbon filters and breathing valves, which also reduces the amount of dust and air pollution you inhale.&nbsp;</p>

<p>ការផលិតម៉ាសខ្មែរ (Maskhmer) គឺយើងបានអោយអ្នកតម្បាញនៅក្នុងស្រុកត្បាញដោយដៃហើយធានាបាននូវម៉ាសដែលមានគុណភាព មិនចូលធូលី និងកាត់ក្លិនកង្វក់បានយ៉ាងល្អ។ ក្រៅពីបាំងច្រមុះ ម៉ាសនេះក៏មានទ្រនាប់ចង្ការលាក់ពីក្រោមផងដែរ។ កាលដែលធ្វើបែបនេះគឺអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងក៏មានជូននូវ PM2.5 ដែលវាជាស្រទាប់តម្រងសារធាតុកាបូន (carbon filters) និងខ្យល់ដង្ហើម (breathing valves) ដែលជួយកាត់បន្ថយធូលីដីនិងខ្យល់បំពុលដែលអ្នកបានស្រូប។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទំពក់តជាមួយម៉ាស់
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទំពក់តជាមួយម៉ាស់

Maskhmer Cambodia

Air-Pollution Neoprene Mask + 2 Filters

ម៉ាស់់ណេអូប្រែន Air-Pollution + ទ្រនាប់ម៉ាស់ 2

Maskhmer Cambodia

Maskhmer Cambodia

<p><strong>Premium Mask</strong> + 2 filters:</p><ul><li><strong>5 layer filtering system</strong>: N99 PM2.5 activated carbon filters&nbsp;</li><li>Out-flow exhalation valve: outer <strong>cough droplets protection</strong>&nbsp;</li><li>Elastic Velcro for <strong>comfortable adjustment</strong></li><li>External nose-clip&nbsp;</li></ul><p><strong>Instruction:</strong>&nbsp;</p><ul><li><strong>Wearing the mask&nbsp;</strong><ol><li>Put on the mask&nbsp;</li><li>Fix the hook&amp;loop&nbsp;</li><li>Adjust nose pad&nbsp;</li></ol></li><li><strong>Changing the filter</strong>&nbsp;<ol><li>Open valves&nbsp;</li><li>Remove valves&nbsp;</li><li>Reinstall valves&nbsp;</li></ol></li></ul><p><strong>Friendly remind:</strong>&nbsp;</p><ul><li>The mask can be used for <strong>more than 2 years</strong> under normal situation&nbsp;</li><li>Filter should be replaced every 3 months. If you use it frequently, it should be replaced every 45 days&nbsp;</li><li>Filter is NOT washable by water because of actived carbon</li></ul>

<p>​​​​​​​<br><br data-cke-filler="true"></p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>In Maskhmer we employ local weavers in order to handcraft high quality mask for dust and air pollution inhalation protection. Apart from the nose clip our masks include a second hidden chin clip. This makes them reversible in order to choose the most comfortable fit for each client. We also provide PM2.5 activated carbon filters and breathing valves, which also reduces the amount of dust and air pollution you inhale.&nbsp;</p>

<p>ការផលិតម៉ាសខ្មែរ (Maskhmer) គឺយើងបានអោយអ្នកតម្បាញនៅក្នុងស្រុកត្បាញដោយដៃហើយធានាបាននូវម៉ាសដែលមានគុណភាព មិនចូលធូលី និងកាត់ក្លិនកង្វក់បានយ៉ាងល្អ។ ក្រៅពីបាំងច្រមុះ ម៉ាសនេះក៏មានទ្រនាប់ចង្ការលាក់ពីក្រោមផងដែរ។ កាលដែលធ្វើបែបនេះគឺអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងក៏មានជូននូវ PM2.5 ដែលវាជាស្រទាប់តម្រងសារធាតុកាបូន (carbon filters) និងខ្យល់ដង្ហើម (breathing valves) ដែលជួយកាត់បន្ថយធូលីដីនិងខ្យល់បំពុលដែលអ្នកបានស្រូប។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម៉ាស់់ណេអូប្រែន Air-Pollution + ទ្រនាប់ម៉ាស់ 2
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម៉ាស់់ណេអូប្រែន Air-Pollution + ទ្រនាប់ម៉ាស់ 2

Maskhmer Cambodia

Cotton Mask Filter​

ទ្រនាប់ម៉ាស់កប្បាស

Maskhmer Cambodia

Maskhmer Cambodia

<p><strong>5 layer filtering system:</strong></p><ul><li>Anti-sticking cloth</li><li>Filter cloth</li><li>Activated carbon</li><li>Efficient filter cloth</li><li>Anti-sticking cloth</li></ul><p><strong>Cotton Mask Filter can eliminate:</strong></p><ul><li>Pet dander</li><li>Industrial pollution</li><li>Vehicle emissions</li><li>Dust</li><li>Bacteria</li><li>Pollen</li></ul><p><strong>Size available: </strong>XS, S, M, L, XL</p>

<p><strong>មានទំហំដូចជា:</strong> XS, S, M, L, XL</p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>In Maskhmer we employ local weavers in order to handcraft high quality mask for dust and air pollution inhalation protection. Apart from the nose clip our masks include a second hidden chin clip. This makes them reversible in order to choose the most comfortable fit for each client. We also provide PM2.5 activated carbon filters and breathing valves, which also reduces the amount of dust and air pollution you inhale.&nbsp;</p>

<p>ការផលិតម៉ាសខ្មែរ (Maskhmer) គឺយើងបានអោយអ្នកតម្បាញនៅក្នុងស្រុកត្បាញដោយដៃហើយធានាបាននូវម៉ាសដែលមានគុណភាព មិនចូលធូលី និងកាត់ក្លិនកង្វក់បានយ៉ាងល្អ។ ក្រៅពីបាំងច្រមុះ ម៉ាសនេះក៏មានទ្រនាប់ចង្ការលាក់ពីក្រោមផងដែរ។ កាលដែលធ្វើបែបនេះគឺអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងក៏មានជូននូវ PM2.5 ដែលវាជាស្រទាប់តម្រងសារធាតុកាបូន (carbon filters) និងខ្យល់ដង្ហើម (breathing valves) ដែលជួយកាត់បន្ថយធូលីដីនិងខ្យល់បំពុលដែលអ្នកបានស្រូប។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទ្រនាប់ម៉ាស់កប្បាស
មានការដឹកជូន
6 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ទ្រនាប់ម៉ាស់កប្បាស

Maskhmer Cambodia

Air-Pollution Cotton Mask + 2 Filters (full sizes)

ម៉ាស់កប្បាស Air-Pollution + ទ្រនាប់ម៉ាស់ 2 (ទំហំធំ)

Maskhmer Cambodia

Maskhmer Cambodia

<p><strong>Light mask</strong> + 2 filters</p><ul><li>5 layer filtering system: N99 PM2.5 activated carbon filters&nbsp;</li><li>Double cotton layer: inner and outer cough droplets protection&nbsp;</li><li>Out-flow exhalation valve: exhaust heat and reduce moisture&nbsp;</li><li>Hidden nose-clip &amp; adjustable ear loop</li></ul><p><strong>Size available:</strong> XS, S, M, L, XL</p>

<p>មានទំហំដូចជា: XS, S, M, L, XL</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>In Maskhmer we employ local weavers in order to handcraft high quality mask for dust and air pollution inhalation protection. Apart from the nose clip our masks include a second hidden chin clip. This makes them reversible in order to choose the most comfortable fit for each client. We also provide PM2.5 activated carbon filters and breathing valves, which also reduces the amount of dust and air pollution you inhale.&nbsp;</p>

<p>ការផលិតម៉ាសខ្មែរ (Maskhmer) គឺយើងបានអោយអ្នកតម្បាញនៅក្នុងស្រុកត្បាញដោយដៃហើយធានាបាននូវម៉ាសដែលមានគុណភាព មិនចូលធូលី និងកាត់ក្លិនកង្វក់បានយ៉ាងល្អ។ ក្រៅពីបាំងច្រមុះ ម៉ាសនេះក៏មានទ្រនាប់ចង្ការលាក់ពីក្រោមផងដែរ។ កាលដែលធ្វើបែបនេះគឺអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងក៏មានជូននូវ PM2.5 ដែលវាជាស្រទាប់តម្រងសារធាតុកាបូន (carbon filters) និងខ្យល់ដង្ហើម (breathing valves) ដែលជួយកាត់បន្ថយធូលីដីនិងខ្យល់បំពុលដែលអ្នកបានស្រូប។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម៉ាស់កប្បាស Air-Pollution + ទ្រនាប់ម៉ាស់ 2 (ទំហំធំ)
មានការដឹកជូន
13 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម៉ាស់កប្បាស Air-Pollution + ទ្រនាប់ម៉ាស់ 2 (ទំហំធំ)

Maskhmer Cambodia

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!