ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ផ្លែទៀបបារាំងឆ្ងាញ់ ខេត្តពោធិ៏សាត់ | 1គក
មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍

មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 1

ចំនួននៅសល់៖ 100+

💥មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍💥 
ជាអាជីវកម្មអនឡាញដែលធ្វើសកម្មភាពលើការបោះដុំលក់រាយកសិផលខ្មែរក្នុងស្រុកទៅកាន់ដៃគូរជាច្រើនក្នុងប្រទេស និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការផលិតផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរតាមរយ:ការស្វែងរកទីផ្សារជូនកសិករខ្មែរ។
បច្ចុប្បន្នមោលីមានកសិផលចំនួន៤៧មុខជាកសិផលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើទៅផ្សារក្នុងស្រុកនិងមានគ្រួសារកសិករចំនួន២៥គ្រួសារជាដៃគូរផលិតសម្រាប់ឲ្យក្រុមការងារមោលីធ្វើការលក់និងផ្គត់ផ្គង់បន្តទៅបណ្តារដៃគូរលក់រាយរបស់មោលី។

ទីតាំង:ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុង/ខេត្តពោធិ៍សាត់

មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 1

ចំនួននៅសល់៖ 100+

💥មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍💥 
ជាអាជីវកម្មអនឡាញដែលធ្វើសកម្មភាពលើការបោះដុំលក់រាយកសិផលខ្មែរក្នុងស្រុកទៅកាន់ដៃគូរជាច្រើនក្នុងប្រទេស និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការផលិតផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរតាមរយ:ការស្វែងរកទីផ្សារជូនកសិករខ្មែរ។
បច្ចុប្បន្នមោលីមានកសិផលចំនួន៤៧មុខជាកសិផលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើទៅផ្សារក្នុងស្រុកនិងមានគ្រួសារកសិករចំនួន២៥គ្រួសារជាដៃគូរផលិតសម្រាប់ឲ្យក្រុមការងារមោលីធ្វើការលក់និងផ្គត់ផ្គង់បន្តទៅបណ្តារដៃគូរលក់រាយរបស់មោលី។

ទីតាំង:ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុង/ខេត្តពោធិ៍សាត់

Pursat Fresh and Sweet Soursop | 1kg

ផ្លែទៀបបារាំងឆ្ងាញ់ ខេត្តពោធិ៏សាត់ | 1គក

Moly Khmer Fruit and Vegetable

មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍

<p>Vegetables and Fruits are from Pursat<br><br><br><br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>ដាំលក្ខណះធម្មជាតិបន្លែ ផ្លែឈើ ខេត្តពោធិ៏សាត់</p>

<p><i>[We are working on the description in English]</i></p>

<p>💥មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍💥&nbsp;<br>ជាអាជីវកម្មអនឡាញដែលធ្វើសកម្មភាពលើការបោះដុំលក់រាយកសិផលខ្មែរក្នុងស្រុកទៅកាន់ដៃគូរជាច្រើនក្នុងប្រទេស និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការផលិតផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរតាមរយ:ការស្វែងរកទីផ្សារជូនកសិករខ្មែរ។<br>បច្ចុប្បន្នមោលីមានកសិផលចំនួន៤៧មុខជាកសិផលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើទៅផ្សារក្នុងស្រុកនិងមានគ្រួសារកសិករចំនួន២៥គ្រួសារជាដៃគូរផលិតសម្រាប់ឲ្យក្រុមការងារមោលីធ្វើការលក់និងផ្គត់ផ្គង់បន្តទៅបណ្តារដៃគូរលក់រាយរបស់មោលី។<br><br>ទីតាំង:ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុង/ខេត្តពោធិ៍សាត់</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្លែទៀបបារាំងឆ្ងាញ់ ខេត្តពោធិ៏សាត់ | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ផ្លែទៀបបារាំងឆ្ងាញ់ ខេត្តពោធិ៏សាត់ | 1គក

មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីស...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!