ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍

មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

💥មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍💥 
ជាអាជីវកម្មអនឡាញដែលធ្វើសកម្មភាពលើការបោះដុំលក់រាយកសិផលខ្មែរក្នុងស្រុកទៅកាន់ដៃគូរជាច្រើនក្នុងប្រទេស និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការផលិតផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរតាមរយ:ការស្វែងរកទីផ្សារជូនកសិករខ្មែរ។
បច្ចុប្បន្នមោលីមានកសិផលចំនួន៤៧មុខជាកសិផលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើទៅផ្សារក្នុងស្រុកនិងមានគ្រួសារកសិករចំនួន២៥គ្រួសារជាដៃគូរផលិតសម្រាប់ឲ្យក្រុមការងារមោលីធ្វើការលក់និងផ្គត់ផ្គង់បន្តទៅបណ្តារដៃគូរលក់រាយរបស់មោលី។

ទីតាំង:ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុង/ខេត្តពោធិ៍សាត់

មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 0

ចំនួននៅសល់៖ 0

💥មោលីបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់សហគមន៍💥 
ជាអាជីវកម្មអនឡាញដែលធ្វើសកម្មភាពលើការបោះដុំលក់រាយកសិផលខ្មែរក្នុងស្រុកទៅកាន់ដៃគូរជាច្រើនក្នុងប្រទេស និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការផលិតផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករខ្មែរតាមរយ:ការស្វែងរកទីផ្សារជូនកសិករខ្មែរ។
បច្ចុប្បន្នមោលីមានកសិផលចំនួន៤៧មុខជាកសិផលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើទៅផ្សារក្នុងស្រុកនិងមានគ្រួសារកសិករចំនួន២៥គ្រួសារជាដៃគូរផលិតសម្រាប់ឲ្យក្រុមការងារមោលីធ្វើការលក់និងផ្គត់ផ្គង់បន្តទៅបណ្តារដៃគូរលក់រាយរបស់មោលី។

ទីតាំង:ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុង/ខេត្តពោធិ៍សាត់

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!