ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ឈុតបន្លែសរីរាង្គនិងសុវត្ថិភាព 16មុខ | ឈុតធំ
គ្រាប់ស្វាយចន្ទីចំហុយ គ្រាប់ធំ | 1គក
គ្រាប់ស្វាយចន្ទីលីងអំបិល | 1គីឡូក្រាម
គ្រាប់ស្វាយគ្រាប់តូចៗ | 1គក
សៀមរាប: សាច់ក្រកគោ | 1គីឡូ
សៀមរាប: សាច់ក្រកជ្រូក | 1គីឡូ
ជ្រក់សសៃកែងគោ | 1គក
ជ្រក់សសៃកែងគោ | 1គក
រតនគិរី: ស្រកានាគក្រហម | 1គក
ជ្រក់ត្រពាំងព្រិច | 1គក
mychamka

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 102

ចំនួននៅសល់៖ 13200+

ពីចំការរបស់ខ...
អានការពិពណ៌នា

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 102

ចំនួននៅសល់៖ 13200+

ពីចំការរបស់ខ...
អានការពិពណ៌នា

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Siem Reap: Chopped Prahok with Ferroniella lucida | 1kg

សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>New recipes of Prahok from locals in Siem Reap. Yummy Yummy!</p>

<p>រូមមន្តពិសេសប្រចាំខេត្តសៀមរាម ទើបតែធ្វើហើយថ្មីៗ រស់ជាតិចាប់មាត់ ខ្លិនឈ្ងុយពី​ជីនាងវង លាយរស់ជាតិជូរតិចៗពីក្រសាំង</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក

mychamka

Siem Reap: Kantuy Hes - Smoked Fish | 1kg

សៀមរាប: កន្ទុយហេស​ត្រីឆ្អើរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Kantuy Hes from Siem Reap. Could be stored in the fridge up to 6 month</p>

<p>បុកកន្ទយហេសត្រីឆេី្អកគឿងសំមានត្រីឆើ្អរអាល្អមេ្ទស ខ្ទឹមសក្រហម​ រក្យាទុកបាន5ខែទៅ6ខែក្នុងទូរទឹកកក</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀមរាប: កន្ទុយហេស​ត្រីឆ្អើរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

សៀមរាប: កន្ទុយហេស​ត្រីឆ្អើរ | 1គក

mychamka

Cambodian Kimchi | 1kg

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>គីមឈីរស់ជាតិដើមមកពីកូរ៉េគ្រឿងផ្សំពីកូរ៉េ100%អ្នកលក់មានបទពិសោធន៍មកពីប្រទេសកូរ៉េ5ឆ្នាំធានាអនាម័យនិងរស់ជាតិ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក

mychamka

Green Pursat-Oranges | 40pcs

ក្រូចពោធិ៍សាត់ | 40ផ្លែ

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>សំបកស្ដើងទឹកច្រើន រស់ជាតិផ្អែម​ ស្រស់ៗទើបតែប្រមូលផលថ្មីៗ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចពោធិ៍សាត់ | 40ផ្លែ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចពោធិ៍សាត់ | 40ផ្លែ

mychamka

White Sesame | 1kg

ល្ង សរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ល្ង សរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ល្ង សរ | 1គក

mychamka

Small Green Chilli | 1kg

ម្ទេសអាចម៍សត្វ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>​​</p>

<p>ទើបតែប្រមូលផលថ្មីៗស្រស់ៗ ឆ្នៃបានច្រើនមុខជ្រក់ ហាលគ្រៀម ម្សៅម្ទេស​ បុកទឹកត្រី</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្ទេសអាចម៍សត្វ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ម្ទេសអាចម៍សត្វ | 1គក

mychamka

Mondulkiri: Passion Fruit | 1kg

មណ្ឌលគិរី: ផ្លែផាសិន | 1គក

mychamka

mychamka

<p>​​</p>

<p>ផាសិន មណ្ឌលគិរី រស់ជាតិឆ្ញាញ់ជំនួយសុខភាព ទប់ស្កាត់ជំងីផ្សេងៗដែលបង្ករដោយបាត់តេរី</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

មណ្ឌលគិរី: ផ្លែផាសិន | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

មណ្ឌលគិរី: ផ្លែផាសិន | 1គក

mychamka

Mondulkiri: Sweet Potatoes | 1kg

មណ្ឌលគីរី: ដំឡូងផ្អែមៗ​ ពូជជប៉ុន | 1គីឡូ

mychamka

mychamka

<p>Japanese sweet potato coming from Mondulkiri Province<br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>ដំឡូងមកពីមណ្ឌលគីរី ពូជជប៉ុន</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

មណ្ឌលគីរី: ដំឡូងផ្អែមៗ​ ពូជជប៉ុន | 1គីឡូ
មានការដឹកជូន
4 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

មណ្ឌលគីរី: ដំឡូងផ្អែមៗ​ ពូជជប៉ុន | 1គីឡូ

mychamka

Avocado Shape Long | 1kg

ផ្លែប៊ឺរវែងៗ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i><br><br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ផ្លែប៊ឺរវែងៗ | 1គក
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ផ្លែប៊ឺរវែងៗ | 1គក

mychamka

16 Types of Organic & Safe Vegetables | Small Set

ឈុតបន្លែសរីរាង្គនិងសុវត្ថិភាព 16មុខ | ឈុតតូច

mychamka

mychamka

<p>The set of vegetables have arrived! With this Special organic &amp; safe vegetable set, you would have:</p><ul><li>Lettuce - 250g</li><li>Green Pepper - 250g</li><li>Cherry Tomatoes - 250g</li><li>Tomatoes - 250g</li><li>Cauliflower - 250g</li><li>Kale - 250g</li><li>Choy Sum - 250g</li><li>Gai Choy - 250g</li><li>Petsai - 250g</li><li>Mustard Green - 250g</li><li>Cabbage - 250g</li><li>Bok Choy - 250g</li><li>White Raddish - 250g</li><li>Cucumber - 250g</li><li>Carrot - 250g</li><li>Eggplants - 250g</li></ul><p>You would be delivered on the next day of purchasing.</p><p>Stay Safe! Stay Healthy!</p>

<p>ឈុតបន្លែធម្មជាតិបានមកដល់់ហើយ! គ្មានជាតិគីមី! គ្មានប្លាស្ទិក! ហើយដឹកឥតគិតថ្លៃទៀត!</p><p>ក្នុងឈុតពិសេសនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវបន្លែសុខភាពជាច្រើន ដូចជា:&nbsp;</p><ul><li>សាឡាដ - 250ក្រាម</li><li>ម្ទេសប្លោក - 250ក្រាម</li><li>ប៉េងប៉ោះតូច - 250ក្រាម</li><li>ប៉េងប៉ោះ - 250ក្រាម</li><li>ផ្កាខាត់ណា - 250ក្រាម</li><li>ខាត់ណាដើម - 250ក្រាម</li><li>ស្ពៃចង្កឺះ - 250ក្រាម</li><li>ស្ពៃជើងទា - 250ក្រាម</li><li>ស្ពៃបូកគោ - 250ក្រាម</li><li>ស្ពៃខ្មៅ - 250ក្រាម</li><li>ស្ពៃក្តោប - 250ក្រាម</li><li>ស្ពៃតឿ - 250ក្រាម</li><li>ឆៃថាវ - 250ក្រាម</li><li>ត្រសក់ - 250ក្រាម</li><li>ការ៉ុត - 250ក្រាម</li><li>ត្រប់វែង - 250ក្រាម</li></ul><p>កម៉្មង់ថ្ងៃនេះ នឹងទទួលបានថ្ងៃបន្ទាប់!&nbsp;</p><p>រក្សាសុវត្ថិភាព! រក្សាសុខភាព!</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ឈុតបន្លែសរីរាង្គនិងសុវត្ថិភាព 16មុខ | ឈុតតូច
ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
17 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឈុតបន្លែសរីរាង្គនិងសុវត្ថិភាព 16មុខ | ឈុតតូច

mychamka

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!