ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ស្ពៃតឿ ស្រស់ៗ | 1kg
គីមឈីត្រសក់ឆ្ងាញ់លេខមួយ | 1kg
ពោធិ៏សាត់៖ ត្រីងៀតរ៉ស់ ប្រៃផ្អែម | 1kg
ដំណាប់ខ្វិត ឆ្ងាញ់ពិសេស​ | 250g
ចំណិតដំណាប់ស្វាយ | 250ក្រាម
គីមឈីឆៃថាវ ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ | 1kg
តាកែវ៖ ឪឡឹកលឿងផ្អែមស្រស់ មានរសជាតិឆ្ងាញ់​ | 1kg
តែផ្កាមេអំបៅ | 1kg
គីមឈីស្លឹកខ្ទឹម រស់ជាតិពិសេស | 1kg
កំពង់ស្ពឺ - ត្រសក់ធម្មជាតិស្រស់ៗ សហគមន៍ស្រុកថ្ពង | 1kg
mychamka

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 214

ចំនួននៅសល់៖ 25340+

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

mychamka

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 214

ចំនួននៅសល់៖ 25340+

ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក

ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។
នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។

Battambong Orange from Pursat Province (Grade 1) | 44 pieces

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ១) | 1ផ្លូន

mychamka

mychamka

<p>Battambang Orange from Pursat province, sour and sweet taste, especially those who like to eat sour and sweet, know but prefer the plantations in Phnom Kravanh district. Confirmed 1 plun = 44 fruits.</p>

<p>ក្រូចពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ រស់ជាតិជូរអែម ជាពិសេសបងៗដែលចូលចិត្តញ៉ាំបែបជូរអែមគឺដឹងតែពេញចិត្ត ចំការខាងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បញ្ជាក់១ផ្លូន=៤៤ផ្លែ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់  (ទំហំលេខ១) | 1ផ្លូន
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ១) | 1ផ្លូន

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Battambong Orange from Pursat Province (Grade 2) | 44 pieces

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ២) | 1ផ្លូន

mychamka

mychamka

<p>Battambang Orange from Pursat province, sour and sweet taste, especially those who like to eat sour and sweet, know but prefer the plantations in Phnom Kravanh district. Confirmed 1 plun = 44 fruits.</p>

<p>ក្រូចពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ រស់ជាតិជូរអែម ជាពិសេសបងៗដែលចូលចិត្តញ៉ាំបែបជូរអែមគឺដឹងតែពេញចិត្ត ចំការខាងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បញ្ជាក់១ផ្លូន=៤៤ផ្លែ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់  (ទំហំលេខ២) | 1ផ្លូន
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ២) | 1ផ្លូន

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Battambong Orange from Pursat Province (Grade 3) | 44 pieces

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ៣) | 1ផ្លូន

mychamka

mychamka

<p>Battambang Orange from Pursat province, sour and sweet taste, especially those who like to eat sour and sweet, know but prefer the plantations in Phnom Kravanh district. Confirmed 1 plun = 44 fruits.</p>

<p>ក្រូចពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ រស់ជាតិជូរអែម ជាពិសេសបងៗដែលចូលចិត្តញ៉ាំបែបជូរអែមគឺដឹងតែពេញចិត្ត ចំការខាងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ បញ្ជាក់១ផ្លូន=៤៤ផ្លែ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់  (ទំហំលេខ៣) | 1ផ្លូន
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចពោធិ៍សាត់ផ្អែមឆ្ងាញ់ (ទំហំលេខ៣) | 1ផ្លូន

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Papaya from Pursat Province | 1kg

ល្ហុងទុំផ្អែម ខេត្តពោធិ៍សាត់ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Khmer sweet papaya, thick meat, plantation in Phnom Kravanh district, Pursat province</p>

<p>ល្ហុងហ័រឡែនខ្មែរ ផ្អែម សាច់ក្រាស់ ចំការខាងស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ល្ហុងទុំផ្អែម ខេត្តពោធិ៍សាត់ | 1kg
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ល្ហុងទុំផ្អែម ខេត្តពោធិ៍សាត់ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Cambodian Pickled Lime

ក្រូចងាំង៉ូវខ្មែរឆ្ងាញ់

mychamka

mychamka

<p>Ngam Ngov Khmer, sour, salty, sweet, sour from the original lemon in the community of Bakan district, Pursat province, and is an ingredient of a special face, and can also make Ngang Ngov juice, sugar, Ngang Ngov honey.</p>

<p>ងាំង៉ូវរស់ជាតិជូរប្រៃ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ មិនហាង មិនល្វីង កែច្នៃចេញពីក្រូចឆ្មាខ្មែរទុំដើម ដាំក្នុងសហគមន៍ស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបជាច្រើនមុខ និងជាគ្រឿងផ្សំភេសជ្ជ:យ៉ាងមានឱជារសឆ្ងាញ់ តម្លៃ១កែវ(១០៩គ្រាប់)</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចងាំង៉ូវខ្មែរឆ្ងាញ់
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ក្រូចងាំង៉ូវខ្មែរឆ្ងាញ់

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Salted Roasted Cashews - No Skin | 500g

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីលីងប្រៃ | 500g

mychamka

mychamka

<p>If you are looking for snacks, something that is crunchy, then you are on the right page. <strong>Salted Roasted Cashew Nuts</strong> are a delicious snack packed with protein, healthy fats and fiber. Without skin, you can enjoy fully the amazing rich nutty flavor.</p>

<p>គ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាត្រូវបានភ្ញៀវអន្តជាតិជាច្រើនចាត់ទុកជា ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ព្រោះគ្រាប់ធំជាងគេទូទាំងពិភពលោក ព្រមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាខុសប្លែកពីគេ។ ជាអកុសលវាបែរជាមិនត្រូវបាន គេដឹងពីគុណតម្លៃដ៏អស្ចារ្យរបស់វាទៅវិញ ដោយសារតែ 97% នៃការប្រមូលផលគ្រាប់ឆៅត្រូវបានលក់ទៅក្រៅប្រទេស។&nbsp;<br>ដើម្បីអោយប្រជាជនខ្មែរមានឪកាសបរិភោគនូវផលិតផលដ៏វិសេសវិសាលគឺគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជា 100% កូកូប៉ុនសូមណែនាំនូវប្រភេទមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖<br><br>តើអ្នកអាចហូបគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានប៉ុន្មានប្រភេទ?<br>1. ប្រភេទចំហុយ<br>- បើជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់ខ្មែរ វាមានរសជាតិទឹកដោះគោតិចៗ ផ្អែមតិចៗ នឹងមិនស្រួយទេនៅពេលទំពា។<br>- មានជាតិប្រេងខ្ពស់ ហើយភាគច្រើនមិនមានសម្បកទេ មានពណ៏សព្រឿងៗ មិនសស្លែត មានអ្នកចូលចិត្តពិសារខ្លះហៅវាថា "គ្រាប់ឆៅ" តែតាមពិតវាត្រូវបានចំហុយអោយឆ្អិន៧០% នៅក្នុងម៉ាស៊ិនដើម្បីកំចាត់អាស៊ីតដែលចេញពីសម្បកខាងក្រៅ។<br>- អតិថិជនរបស់កូកូប៉ុនច្រើនទិញវាយកមកពិសាភ្លាមៗ ធ្វើម្ហូប(ប្រភេទឆា) ធ្វើជាទឹកកាឡុកឬទឹកគ្រាប់ស្វាយចន្ទី (Cashew nut milk/shake)។<br>- ប្រភេទចំហុយនេះពេញនិយមណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចាប់ពី 35ឆ្នាំឡើង ឬអ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណ។<br>- តម្លៃ 1គីឡូក្រាម = 13 ដុល្លារ<br>- មើលពីរូបរាង សារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង និងការបញ្ជាទិញ <a href="https://bit.ly/Cashews-big-size">https://bit.ly/Cashews-big-size</a><br>2. ប្រភេទលីងមានសម្បក<br>- ភាគច្រើនគេលីងវាជាមួយអំបិលតិចៗ ដើម្បីបន្លែមរសជាតិ ហើយមានសម្បកស្តើងៗមកជាមួយ។ នៅពេលទំពាវាផ្តល់នូវរសជាតិស្រួយ ឈ្ងុយ នឹងផ្អែមតិចៗ។<br>- ប្រភេទនេះភាគច្រើនគេយកវាមកញ៉ាំលេងបែបអាហារសម្រន ឬអាហារសម្រកទំងន់ ហើយពេញនិយមសម្រាប់យុវវ័យ។&nbsp;<br>- មានក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនជាច្រើនប្រមូលទិញសម្បកស្រួយៗនេះយកទៅធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ផលិតផលសំអាងរបស់ពួកគេ ព្រោះពួកគេបានស្រាវជ្រាវថាសម្បកស្តើងៗនោះសំបូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹម និងផ្តល់ជាតិប្រេងដល់សុខភាពស្បែកបានខ្ពស់។<br>- តម្លៃ 1គីឡូក្រាម = 12 ដុល្លារ<br>- មើលពីរូបរាង សារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង និងការបញ្ជាទិញ <a href="https://bit.ly/3N1o15o">https://bit.ly/3N1o15o</a><br>3. ប្រភេទលីងអត់សម្បក<br>- ជួនកាលគេលីងវាដោយដាក់អំបិលតិចៗ តែភាគច្រើនមិនមានទេជាពិសេសនៅលើផ្សារកូកូប៉ុន<br>- រសជាតិរបស់វាក៏មិនមានអ្វីខុសផ្លែកខ្លាំងពីប្រភេទទី2ដែរ។ គេពេញនិយមយកវាទៅកិនអោយឡើងប្រងដើម្បីធ្វើជាប៊រ (Cashew butter) សម្រាប់ពិសាជាមួយនំប៉័ងនៅពេលព្រឹក។<br>- ប្រភេទលីងអត់សម្បកនេះពេញនិយមខ្លាំងក្នុងចំនោមប្រជាជនខ្មែរគ្រប់វ័យ ឬក្នុងតំបន់អាស៊ីជារួម។<br>- តម្លៃ 1គីឡូក្រាម = 13.5 ដុល្លារ<br>- មើលពីរូបរាង សារៈប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង និងការបញ្ជាទិញ <a href="https://bit.ly/Roastedcashew">https://bit.ly/Roastedcashew</a><br><br>គ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺជាកាដូដ៏ថ្លៃថ្នូសម្រាប់អ្នកជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក ព្រោះតែគុណសម្បត្តិដ៏លើសលប់របស់វា ហើយកូកូប៉ុនបានវេចខ្ចប់បឹតយកខ្យល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានានូវគុណភាព និងរសជាតិ។ ពួកយើងលក់តែគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់ខ្មែរពិតៗ ប្រមូលផលក្នុងរដូវកាលថ្មីបំផុត និងតម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងសេវាកម្មប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។</p><p>ក្រៅពីនេះ តើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនៅមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?</p><ul><li>ជំនួយសុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់</li><li>សម្រួលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទ</li><li>ថែរក្សាសុខភាពស្បែកនិងសក់</li><li>ជំនួយដល់តុល្យភាពទម្ងន់</li><li>ជំនួយបេះដូង</li><li>ប្រឆាំងជម្ងឺមហារីគ្រាប់ឈាម</li><li>ជំនួយគ្រាប់ភ្នែក</li><li>រក្សាតុល្យភាពទម្ងន់</li><li>ប្រភពជាតិសរសៃ</li><li>ជួយឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាត<br><br>តើអ្នកចូលចិត្តគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែរឬទេ? បើចូលចិត្តតើវាជាប្រភេទណា?<br><br>🔴 ព័ត៌មានបន្ថែម:<br>🌐 <a href="http://kokopon.com/">Kokopon.com</a><br>📢 Telegram channel:<br>📥 <a href="http://t.me/kokoponkh">t.me/kokoponkh</a><br><br>098 651 551/ 085 556 652<br>#HealthySnack #Cahsewnut #ស្វាយចន្ទី #Cashew</li></ul>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីលីងប្រៃ | 500g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

គ្រាប់ស្វាយចន្ទីលីងប្រៃ | 500g

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pickled Garlic | 500g

ជ្រក់ខ្ទឹមស | 500g

mychamka

mychamka

<p>Pickled garlic source from the farmers in Battambang province, with crispy, a bit salty taste, guaranteed delicious. This type of garlic we can eat it with baby duck eggs, smoked baby fish, dried fish, dried pork, buffalo meat and eat as you like with so many varieties of food like noodle soup or Khmer noodle soup. Pickled Garlic is found useful against cancer, treats cold, Arthritis, reduces pain caused by arthritis improves Iron Metabolism and promotes heart health.</p>

<p>ជ្រក់មើមខ្ទឹមសមានប្រភពផលិតដោយកសិករមកពីខេត្តបាត់ដំបង សាច់ខ្ទឹមសុទ្ធ ស្រួយស្រឹប មិនហាង រស់ជាតិប្រៃផ្អែម ធានាឆ្ងាញ់ ញ៉ាំជាមួយពងទាកូន ត្រីឆ្អើរ ងៀតសាច់គោ ងៀតសាច់ក្របី និងញ៉ាំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងៗជាច្រើនមុខទៀតដូចជាញ៉ាំជាមួយស៊ុបគុយទាវ នំបញ្ចុក។ ខ្ទឹមសមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងបាក់តេរី និងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម ដែលអាចបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្ស។ ការការពារជំងឺមហារីក ជ្រក់ខ្ទឹម​ស​ត្រូវបានគេរកឃើញថាមាន​ប្រយោជន៍​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក។ ភាពស៊ាំចុះខ្សោយគឺជាហេតុផលសម្រាប់ការវាយប្រហារនៃជំងឺផ្តាសាយដែលអាចកើតមាន។ ព្យាបាលជំងឺរលាក​សន្លាក់ ខ្ទឹមសកាត់​បន្ថយ​ការ​ឈឺ​ចាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​រលាក​សន្លាក់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការរំលាយអាហារជាតិដែកនិង​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​បេះដូង។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ជ្រក់ខ្ទឹមស | 500g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ជ្រក់ខ្ទឹមស | 500g

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pickled Garlic | 1kg

ជ្រក់ខ្ទឹមស | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Pickled garlic source from the farmers in Battambang province, with crispy, a bit salty taste, guaranteed delicious. This type of garlic we can eat it with baby duck eggs, smoked baby fish, dried fish, dried pork, buffalo meat and eat as you like with so many varieties of food like noodle soup or Khmer noodle soup. Pickled Garlic is found useful against cancer, treats cold, Arthritis, reduces pain caused by arthritis improves Iron Metabolism and promotes heart health.</p>

<p>ជ្រក់មើមខ្ទឹមសមានប្រភពផលិតដោយកសិករមកពីខេត្តបាត់ដំបង សាច់ខ្ទឹមសុទ្ធ ស្រួយស្រឹប មិនហាង រស់ជាតិប្រៃផ្អែម ធានាឆ្ងាញ់ ញ៉ាំជាមួយពងទាកូន ត្រីឆ្អើរ ងៀតសាច់គោ ងៀតសាច់ក្របី និងញ៉ាំតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងៗជាច្រើនមុខទៀតដូចជាញ៉ាំជាមួយស៊ុបគុយទាវ នំបញ្ចុក។ ខ្ទឹមសមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងបាក់តេរី និងប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម ដែលអាចបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្ស។ ការការពារជំងឺមហារីក ជ្រក់ខ្ទឹម​ស​ត្រូវបានគេរកឃើញថាមាន​ប្រយោជន៍​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក។ ភាពស៊ាំចុះខ្សោយគឺជាហេតុផលសម្រាប់ការវាយប្រហារនៃជំងឺផ្តាសាយដែលអាចកើតមាន។ ព្យាបាលជំងឺរលាក​សន្លាក់ ខ្ទឹមសកាត់​បន្ថយ​ការ​ឈឺ​ចាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​រលាក​សន្លាក់ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការរំលាយអាហារជាតិដែកនិង​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​បេះដូង។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ជ្រក់ខ្ទឹមស | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ជ្រក់ខ្ទឹមស | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Delicious Fresh Cabbage Kimchi | 1kg

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Let's taste our new arrival Kimchi made by our amazing women in Phnom Penh who have been made delicious Kimchi and adjusted to the local taste.<br>We at Kokopon have tried and can confirm with you that it is really amazing. Do not believe us just yet and taste it yourself.<br>The price is from <strong>$5</strong> per Kilogram.<br>Follow the simple steps below to get it as we have limited stock:<br><br>- Book on this link.<br>- Get a call from the Kokopon team for delivery.<br><br>A Cambodian e-commerce platform focusing on local products and sustainability.<br>We have opened up new possibilities for Cambodian farmers and local producers to sell their products on <a href="http://kokopon.com/">kokopon.com</a> to customers who love health and want to support local products.</p>

<p>បញ្ចុះតម្លៃមុនចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់ដើម្បីកុំអោយជាន់គេ!&nbsp;<br>សាក់ភ្លក់ គីមឈីដែលផលិតដោយស្ត្រី មានអនាម័យ នឹងរសជាតិឆ្ងាញ់។ តាមបទពិសោធន៏ Admin គឺថាឆ្ងាញ់លិតមាត់តែម្តង!<br>ចឹងឪកាសក្នុងការភ្លក់បានមកដល់ហើយ គឺថាកូកូប៉ុនលក់ក្នុងតម្លៃដើម <strong>5$</strong>។<br>ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃសូមអ្នកទាំងអស់គ្នា៖<br><br>- ចុចបញ្ជាទិញ.<br>- អ្នកនឹងទទួលបានការខលពីក្រុមការងារ កូកូប៉ុន ដើម្បីបញ្ជាក់ទីតាំងដឹកជញ្ជូន.<br><br><strong>កូកូប៉ុន គឺជាផ្សារអេឡិចត្រូនិក របស់កម្ពុជាដែលផ្តោតលើផលិតផលក្នុងស្រុក និង ភាពគង់យូរអង្វែង។</strong><br><strong>យើងបានបើកលទ្ធភាពថ្មីដល់ប្រជាកសិករខ្មែរ និងអ្នកផលិតក្នុងស្រុក សម្រាប់ការលក់ផលិតផលរបស់ពួកគាត់ នៅលើគេហទំព័រ </strong><a href="http://kokopon.com/"><strong>kokopon.com</strong></a><strong> ទៅកាន់អតិថិជនដែលស្រលាញ់សុខភាព និងមានបំណង ជួយគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក។</strong></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pursat: Delicious Salty Dried Ros Fish | 1kg

ពោធិ៏សាត់៖ ត្រីងៀតរ៉ស់ ប្រៃប៊ីចេង | 1kg

mychamka

mychamka

<p>Dried fish, salty, sweet and delicious, a kind of fish raised in Tonle Sap Lake, Kandeang District, Pursat Province</p>

<p>ងៀតត្រីរ៉ស់រស់ជាតិប្រៃប៊ីចេង ឆ្ងាញ់ ជាប្រភេទត្រីចិញ្ចឹមក្នុងបែបឹងទន្លេសាប ស្រុកកណ្តៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ពោធិ៏សាត់៖ ត្រីងៀតរ៉ស់ ប្រៃប៊ីចេង | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ពោធិ៏សាត់៖ ត្រីងៀតរ៉ស់ ប្រៃប៊ីចេង | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!