រមៀតសូនទឺកឃ្មុំ | 110គ្រាប់
ពន្លៃសូនទឺកឃ្មុំ | 110គ្រាប់
ស្រ្កាប់កាហ្វេ | 500g
ស្រ្កាប់អំពិល | 500g
ស្រ្កាប់ពន្លៃ | 500g
តែស្លឹកគ្រៃ | 100g
តែខ្ញី - វិធីធ្វើដ៏ងាយបំផុត
អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 7

ចំនួននៅសល់៖ 700+

ក្រុមហ៊ុនរបស...
អានការពិពណ៌នា

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។

លាក់ការពិពណ៌នា

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 7

ចំនួននៅសល់៖ 700+

ក្រុមហ៊ុនរបស...
អានការពិពណ៌នា

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។

លាក់ការពិពណ៌នា

Turmeric with Honey Bee | 110pieces

រមៀតសូនទឺកឃ្មុំ | 110គ្រាប់

NS Angkor Ponlei Thamacheat

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Our Company was created In the year 2019. We have registered on 26 August 2020. &nbsp;Our vision is to help people around the world especially local people to use the right products with non-chemical. Help people to get the job instead of going to neighbor country. We also would like to export our Khmer products to other countries in the short future.</p>

<p>ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

រមៀតសូនទឺកឃ្មុំ | 110គ្រាប់
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

រមៀតសូនទឺកឃ្មុំ | 110គ្រាប់

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

$15.00/ដប
20% Off

Plai with Honey Bee | 110pieces

ពន្លៃសូនទឺកឃ្មុំ | 110គ្រាប់

NS Angkor Ponlei Thamacheat

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Our Company was created In the year 2019. We have registered on 26 August 2020. &nbsp;Our vision is to help people around the world especially local people to use the right products with non-chemical. Help people to get the job instead of going to neighbor country. We also would like to export our Khmer products to other countries in the short future.</p>

<p>ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ពន្លៃសូនទឺកឃ្មុំ | 110គ្រាប់
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ពន្លៃសូនទឺកឃ្មុំ | 110គ្រាប់

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

$15.00/ដប
20% Off

Scrub Coffee | 500g

ស្រ្កាប់កាហ្វេ | 500g

NS Angkor Ponlei Thamacheat

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Our Company was created In the year 2019. We have registered on 26 August 2020. &nbsp;Our vision is to help people around the world especially local people to use the right products with non-chemical. Help people to get the job instead of going to neighbor country. We also would like to export our Khmer products to other countries in the short future.</p>

<p>ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រ្កាប់កាហ្វេ | 500g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រ្កាប់កាហ្វេ | 500g

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

$15.00/កំប៉ុង
30% Off

Scrub Tamarind | 500g

ស្រ្កាប់អំពិល | 500g

NS Angkor Ponlei Thamacheat

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Our Company was created In the year 2019. We have registered on 26 August 2020. &nbsp;Our vision is to help people around the world especially local people to use the right products with non-chemical. Help people to get the job instead of going to neighbor country. We also would like to export our Khmer products to other countries in the short future.</p>

<p>ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រ្កាប់អំពិល | 500g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រ្កាប់អំពិល | 500g

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

$15.00/កំប៉ុង
30% Off

Scrub Plai | 500g

ស្រ្កាប់ពន្លៃ | 500g

NS Angkor Ponlei Thamacheat

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Our Company was created In the year 2019. We have registered on 26 August 2020. &nbsp;Our vision is to help people around the world especially local people to use the right products with non-chemical. Help people to get the job instead of going to neighbor country. We also would like to export our Khmer products to other countries in the short future.</p>

<p>ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រ្កាប់ពន្លៃ | 500g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រ្កាប់ពន្លៃ | 500g

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

$15.00/កំប៉ុង
30% Off

Lemongrass Tea | 100g

តែស្លឹកគ្រៃ | 100g

NS Angkor Ponlei Thamacheat

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Our Company was created In the year 2019. We have registered on 26 August 2020. &nbsp;Our vision is to help people around the world especially local people to use the right products with non-chemical. Help people to get the job instead of going to neighbor country. We also would like to export our Khmer products to other countries in the short future.</p>

<p>ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែស្លឹកគ្រៃ | 100g
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែស្លឹកគ្រៃ | 100g

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

$4.00/កំប៉ុង
15% Off

Ginger Tea (With Recipe)

តែខ្ញី - វិធីធ្វើដ៏ងាយបំផុត

NS Angkor Ponlei Thamacheat

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

<p>If you're short on time, the best option for brewing up a cup of ginger tea is with high-quality, ready-made ginger tea powder. The taste difference between fresh and dried ginger is subtle, and many prefer the taste of dried ginger as it's a little less spicy.&nbsp;</p><p>To prepare a cup of ginger tea:&nbsp;</p><ol><li>Bring water to boil.</li><li>If you want a stronger ginger tea, use 2 heaping teaspoons of ginger for each serving. Use 1 heaping teaspoon for a more mellow brew.</li><li>Pour the boiling water over your dried ginger pieces.</li><li>Let the tea steep for 10 minutes.</li><li>Enjoy!</li></ol><p>Ginger tea also definitely goes well with brown sugar, honey, and lemon. Add in your favorite one to enhance the flavour.<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>NS Angkor Ponlei Thamacheat</strong> offers you a good quality of ready-made ginger tea powder in glass jars. Get yours now!</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Net weight: 150g</p>

<p>ប្រសិនបើអ្នកមិនសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ នេះជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តឆុងតែខ្ញីញីដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ តើអ្នកទាំងអស់ដឹងអត់ពីភាពខុសគ្នានៃរសជាតិរវាងខ្ញីស្រស់និងខ្ញីស្ងួត គឺថាខ្ញីស្ងួតឆ្ងាញ់ហើយមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តរសជាតិខ្ញីស្ងួតជាង ព្រោះវាមានរសជាតិហិរតិចជាងមុន។&nbsp;</p><p>ដើម្បីធ្វើតែខ្ញីមួយពែង:&nbsp;</p><ol><li>ដាំទឹកអោយពុះ។</li><li>ប្រសិនបើអ្នកចង់បានតែខ្ញីដែលខ្លាំង សូមប្រើខ្ញី ២ ស្លាបព្រាកាហ្វេ។</li><li>ចាក់ទឹកពុះចូលខ្ញីស្ងួតរបស់អ្នក។</li><li>ទុករយៈពេល ១០ នាទី។</li><li>អ្នកអាចញ៉ាំវាបាន!</li></ol><p>តែខ្ញីកាន់តែឆ្ងាញ់បើអ្នកលាយជាមួយ ស្ករត្នោត ទឹកឃ្មុំនិងក្រូចឆ្មា។ អ្នកអាចដាក់មួយណាក៏បានតាមដែរអ្នកចូលចិត្ត។</p><p><br>NS Angkor Ponlei Thamacheat ផ្តល់ជូនអ្នកនូវម្សៅតែខ្ញីដែលគុណភាពល្អ ដែលខ្ចន់រួចជាស្រេចនៅក្នុងក្រឡថ្មយ៉ាងស្អាត។ បញ្ជាទិញវាឥឡូវនេះ!</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់: 150 ក្រាម</p>

<p>Our Company was created In the year 2019. We have registered on 26 August 2020. &nbsp;Our vision is to help people around the world especially local people to use the right products with non-chemical. Help people to get the job instead of going to neighbor country. We also would like to export our Khmer products to other countries in the short future.</p>

<p>ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ បានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺជួយប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រជាជនក្នុងតំបន់អោយប្រើប្រាស់ផលិតផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានជាតិគីមី។ ជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការងារជាជាងទៅប្រទេសជិតខាង។ យើងនឹងចេញផលិតផលខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែខ្ញី - វិធីធ្វើដ៏ងាយបំផុត
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

តែខ្ញី - វិធីធ្វើដ៏ងាយបំផុត

អិនអេសអង្គរពន្លៃធម្មជាតិ

$6.00/ក្រឡ
15% Off
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!