ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 5cl
SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 11

ចំនួននៅសល់៖ 1100

រូបភាព៖ 3

ពួកយើងគឺជាសម...
អានការពិពណ៌នា

ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,  ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 


សម័យឌីស្ទីលឡឺរី (Samai Distillery) បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡាគឺលោក ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco) និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​ (Antonio Lopez de Haro) ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។


នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។


នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។ 

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។

លាក់ការពិពណ៌នា

SAMAI DISTILLING CO., LTD

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 11

ចំនួននៅសល់៖ 1100

រូបភាព៖ 3

ពួកយើងគឺជាសម...
អានការពិពណ៌នា

ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,  ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 


សម័យឌីស្ទីលឡឺរី (Samai Distillery) បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡាគឺលោក ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco) និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​ (Antonio Lopez de Haro) ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។


នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។


នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។ 

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។

លាក់ការពិពណ៌នា

Samai PX Rum | 70cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) PX | 70cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>This limited edition rum is matured in the finest ex-Sherry American oak barrels with exquisite Pedro Ximenez sweet wine from Spain. Silky with beautiful notes of plums, figs and raisins. You will experience a long finish of chocolate, coffee and toffee. To be enjoyed neat, as a digestive with dessert, or with a Cuban Cigar.</p><p>Weight: 700ml</p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់: 700ម.ល</p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) PX | 70cl
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) PX | 70cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai White Rum | 5cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌ស | 5cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Considered as one of the most aromatic and delicious peppers in the world, Kampot Pepper gives this rum a crispy sweet aroma with overtones of guava and eucalyptus. Spicy, fresh and elegant, it adds just the right kick to this unusual rum. Made exclusively with red Kampot pepper from La Plantation Kampot Pepper Farm.<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 50ml</p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p><p><i><br data-cke-filler="true"></i></p><p>ទំងន់: 50ម.ល</p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌ស | 5cl
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌ស | 5cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai White Rum | 70cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌ស | 70cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Considered as one of the most aromatic and delicious peppers in the world, Kampot Pepper gives this rum a crispy sweet aroma with overtones of guava and eucalyptus. Spicy, fresh and elegant, it adds just the right kick to this unusual rum. Made exclusively with red Kampot pepper from La Plantation Kampot Pepper Farm.<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 700ml</p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p><p>ទំងន់: 700ម.ល</p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌ស | 70cl
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌ស | 70cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai Kampot pepper rum | 5cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 5cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Considered as one of the most aromatic and delicious peppers in the world, Kampot Pepper gives this rum a crispy sweet aroma with overtones of guava and eucalyptus. Spicy, fresh and elegant, it adds just the right kick to this unusual rum. Made exclusively with red Kampot pepper from La Plantation Kampot Pepper Farm.<br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 50ml</p>

<p>ម្រេចកំពតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម្រេចក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគេនៅលើពិភពលោក។ ហឹរហើយឆ្ងាញ់ ពិតជាដូចជានិយាយមែន។ ផលិតផលយើងផលិតចេញតែពីម្រេចក្រហម មកពីចំការម្រេចខេត្តកំពត។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់: 50ម.ល</p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 5cl
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 5cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai Kampot pepper rum | 20cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 20cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Considered as one of the most aromatic and delicious peppers in the world, Kampot Pepper gives this rum a crispy sweet aroma with overtones of guava and eucalyptus. Spicy, fresh and elegant, it adds just the right kick to this unusual rum. Made exclusively with red Kampot pepper from La Plantation Kampot Pepper Farm.<br><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 200ml</p>

<p>ម្រេចកំពតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម្រេចក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគេនៅលើពិភពលោក។ ហឹរហើយឆ្ងាញ់ ពិតជាដូចជានិយាយមែន។ ផលិតផលយើងផលិតចេញតែពីម្រេចក្រហម មកពីចំការម្រេចខេត្តកំពត។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់: 200ម.ល</p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 20cl
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 20cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai Kampot pepper rum | 37,5cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 37,5cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Considered as one of the most aromatic and delicious peppers in the world, Kampot Pepper gives this rum a crispy sweet aroma with overtones of guava and eucalyptus. Spicy, fresh and elegant, it adds just the right kick to this unusual rum. Made exclusively with red Kampot pepper from La Plantation Kampot Pepper Farm.<br><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 375ml</p>

<p>ម្រេចកំពតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម្រេចក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគេនៅលើពិភពលោក។ ហឹរហើយឆ្ងាញ់ ពិតជាដូចជានិយាយមែន។ ផលិតផលយើងផលិតចេញតែពីម្រេចក្រហម មកពីចំការម្រេចខេត្តកំពត។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់: 375ម.ល</p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 37,5cl
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 37,5cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai Kampot pepper rum | 70cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 70cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Considered as one of the most aromatic and delicious peppers in the world, Kampot Pepper gives this rum a crispy sweet aroma with overtones of guava and eucalyptus. Spicy, fresh and elegant, it adds just the right kick to this unusual rum. Made exclusively with red Kampot pepper from La Plantation Kampot Pepper Farm.<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 700ml</p>

<p>ម្រេចកំពតត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម្រេចក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងគេនៅលើពិភពលោក។ ហឹរហើយឆ្ងាញ់ ពិតជាដូចជានិយាយមែន។ ផលិតផលយើងផលិតចេញតែពីម្រេចក្រហម មកពីចំការម្រេចខេត្តកំពត។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>ទំងន់: 700ម.ល</p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 70cl
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ម្រេចកំពត | 70cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai Gold Rum | 70cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 70cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Made with best-quality Cambodian sugarcane, this handcrafted rum is distilled in our 1800’s copper still, aged in French &amp; American oak barrels and Sherry casks. You will savour its natural hints of oak, vanilla, caramelized honey and dark chocolate. A touch of natural Cambodian honey (Preah Vihear honey) brings this uniquely Cambodian rum into a class of its own. To be best enjoyed neat, on the rocks or in truly exceptional cocktails.</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 700ml</p>

<p>ទំងន់: 700ម.ល</p><p>​​​​​​​<br><br data-cke-filler="true"></p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 70cl
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 70cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai Gold Rum | 37.5cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 37.5cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Made with best-quality Cambodian sugarcane, this handcrafted rum is distilled in our 1800’s copper still, aged in French &amp; American oak barrels and Sherry casks. You will savour its natural hints of oak, vanilla, caramelized honey and dark chocolate. A touch of natural Cambodian honey (Preah Vihear honey) brings this uniquely Cambodian rum into a class of its own. To be best enjoyed neat, on the rocks or in truly exceptional cocktails.</p><p><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 375ml</p>

<p>ទំងន់: 375ម.ល</p><p><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 37.5cl
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 37.5cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

Samai Gold Rum | 20cl

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 20cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

SAMAI DISTILLING CO., LTD

<p>Made with best-quality Cambodian sugarcane, this handcrafted rum is distilled in our 1800’s copper still, aged in French &amp; American oak barrels and Sherry casks. You will savour its natural hints of oak, vanilla, caramelized honey and dark chocolate. A touch of natural Cambodian honey (Preah Vihear honey) brings this uniquely Cambodian rum into a class of its own. To be best enjoyed neat, on the rocks or in truly exceptional cocktails.</p><p>​​​​​​​<br><br data-cke-filler="true"></p><p>Weight: 200ml</p>

<p>ទំងន់: 200ម.ល</p><p><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>We are <strong>Samai </strong>- Cambodia’s first and only premium rum distillery. Our rums are hand-crafted and premium, using high-quality, locally grown ingredients and a process that pays tribute to age-old rum making traditions. <strong>Samai </strong>rums are complex and full of character, displaying a flavour profile that reflects the uniqueness of the Cambodian terroir.&nbsp;</p><p><strong>Samai </strong>is the Khmer word for modern, a new generation. <strong>Samai</strong> is the first generation of rum in Cambodia.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>Samai </strong>Distillery is Cambodia’s first premium rum distillery. It was founded by&nbsp;</p><p>Daniel Pacheco &amp; Antonio Lopez de Haro, two Venezuelan entrepreneurs living in Cambodia.</p><p>One night, while drinking an imported bottle of rum, they were left wondering why Cambodia, with such an abundance of high-quality sugarcane and molasses, was not producing its own premium rums.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>So in 2014, they decided to embark on a mission to create Cambodia’s first premium rum distillery and brand from scratch. In order to do so, they hired a team of passionate experts, starting with Moang Darachampich, first master distiller in Cambodia, to create the exquisite rums you know today.</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>Today, the <strong>Samai </strong>team is passionate about creating unique rums, using only high-quality, locally sourced ingredients such as fine molasses, red Kampot pepper and natural Cambodian honey from Preah Vihear. Samai rums are an amazing fusion of the rum making traditions coming straight from Latin America and Asian roots.</p>

<p>ពួកយើងគឺជាសម័យ - សម័យគឺជាស្រារ៉ោម ដែលដំណើរការផលិត និង​ បំណិតស្រាដំបូងគេបង្អស់ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ស្រារ៉ោមសម័យ គឺសិប្បកម្មផលិតដោយដៃ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ​ និងផលិតដំណើរការតាមទំនៀមទំលាប់របស់ស្រារ៉ោមបុរាណ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តាមបែបផែនរបស់ខ្មែរ ដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។</p><p>សម័យ គឺមានអត្តនយ័ជាពាក្យខ្មែរ សំដៅលើ ភាពទំនើប, សម័យថ្មី,&nbsp; ជំនាន់ថ្មី។ សម័យ គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រារ៉ោមដំបូងគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។&nbsp;</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>សម័យឌីស្ទីលឡឺរី<strong> (Samai Distillery)&nbsp;</strong>បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ដោយសហគ្រិនសហស្ថាបនិកជនជាតិវេណេស៊ុយអេឡា<strong>
</strong>គឺលោក <strong>ដែលញ៉ែល ប៉ាសឆែសកូ (Daniel Pacheco)&nbsp;</strong>និង លោក អាន់តូនីញ៉ូ ទ្បូពេឌឺអារ៉ូ​<strong> (Antonio Lopez de Haro)&nbsp;</strong>ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នាយប់មួយនៅពេលដែលពួកគាត់ កំពុងតែអង្គុយផឹកស្រារ៉ោមដែល នាំចូលក្នុងស្រុក ពួកគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសិប្បកម្មបំណិតស្រារ៉ោមក្នុងស្រុក ដោយទាំងនៅកម្ពុជា សំបូរទៅដោយវត្ថុធាតុដើមស្កររំង៉ូអំពៅ និងគ្រឿងផ្ស៉ផ្សេងៗ។</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្ដបង្កើត សិប្បកម្មផលិតស្រារ៉ោម និងដាក់ឈ្មោះថា សម័យ ។ ដោយសមយ័ជាសិប្បកម្ម ក្នុងស្រុក ពួកគាត់បានជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាជនជាតិខ្មែរ គឺអ្នកស្រី ម៉ោង តារាចំពេជ្រ ដែលចាប់ផ្តើមធ្វើការដំបូងបង្អស់ ដែលមានតួនាទីជា ផលិត និង បំណិតស្រារ៉ោមរស់ជាតិឆ្ញាញ់ ដូចអ្នកស្គាល់ស្រារ៉ោមសមយ័ពីដើមមក។&nbsp;</p><p>បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមកាងារសម័យ​ គឺប្តេជ្ញាផលិតស្រារ៉ោម ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អនឹងគ្រឿងផ្សំ ដែលមានក្នុងស្រុក ដូចជាស្កររំង៉ូអំពៅ ម្រេចក្រហមខេត្តកំពត និង ទឹកឃ្មុំសុទ្ធមកពីខេត្ដព្រះវិហារ។ ស្រារ៉ោមសម័យគឺមានលក្ខណ:ពិសេស ផលិតបែបអាមេរិកឡាទីន និង អាស៊ី។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 20cl
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ស្រាសម័យ (SAMAI) ពណ៌មាស | 20cl

SAMAI DISTILLING CO., LTD

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!