ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ពងទាប្រៃ | 10គ្រាប់
សៀងផ្អែម | 600ក្រាម
ឆៃប៉ូវប្រៃ | 500ក្រាម
ឆៃប៉ូវផ្អែម | 500ក្រាម
ត្រសក់ចាវគ្រឿង | 200ក្រាម
ត្រីច្រកែងប្រឡាក់ | 1គីឡូ
ស្នាដៃម៉ែ

ស្នាដៃម៉ែ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 6

ចំនួននៅសល់៖ 589

គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់

ស្នាដៃម៉ែ

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 6

ចំនួននៅសល់៖ 589

គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់

Salted Eggs | 10eggs

ពងទាប្រៃ | 10គ្រាប់

Sna Dai Me

ស្នាដៃម៉ែ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Support community agriculture, preserve natural food, organic, safe, hygienic, delicious</p>

<p>គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ពងទាប្រៃ | 10គ្រាប់
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ពងទាប្រៃ | 10គ្រាប់

ស្នាដៃម៉ែ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Fermented Soybean | 600g

សៀងផ្អែម | 600ក្រាម

Sna Dai Me

ស្នាដៃម៉ែ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Support community agriculture, preserve natural food, organic, safe, hygienic, delicious</p>

<p>គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀងផ្អែម | 600ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

សៀងផ្អែម | 600ក្រាម

ស្នាដៃម៉ែ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Salted Pickled Turnip | 500g

ឆៃប៉ូវប្រៃ | 500ក្រាម

Sna Dai Me

ស្នាដៃម៉ែ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Support community agriculture, preserve natural food, organic, safe, hygienic, delicious</p>

<p>គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ឆៃប៉ូវប្រៃ | 500ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឆៃប៉ូវប្រៃ | 500ក្រាម

ស្នាដៃម៉ែ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Pickled Turnip | 500g

ឆៃប៉ូវផ្អែម | 500ក្រាម

Sna Dai Me

ស្នាដៃម៉ែ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Support community agriculture, preserve natural food, organic, safe, hygienic, delicious</p>

<p>គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ឆៃប៉ូវផ្អែម | 500ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ឆៃប៉ូវផ្អែម | 500ក្រាម

ស្នាដៃម៉ែ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Cucumber Pickle | 200g

ត្រសក់ចាវគ្រឿង | 200ក្រាម

Sna Dai Me

ស្នាដៃម៉ែ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Support community agriculture, preserve natural food, organic, safe, hygienic, delicious</p>

<p>គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p><p>***For customers who prefer online payment, please pay to either ABA or WING account below:</p><p><strong>ABA ID: 000 435 208</strong></p><p><strong>Name: Neng Sokneang</strong></p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>WING: 00 927 149</strong></p><p><strong>Name: Sokneang Neng</strong></p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p><p>***សម្រាប់អ្នកបង់ប្រាក់អនឡាញ សូមធ្វើការវេរមកកាន់គណនីABA ឬ គណនីវីងខាងក្រោម:</p><p><strong>ABA ID: 000 435 208</strong></p><p><strong>Name: Neng Sokneang</strong></p><p><br data-cke-filler="true"></p><p><strong>WING: 00 927 149</strong></p><p><strong>Name: Sokneang Neng</strong></p>

ត្រសក់ចាវគ្រឿង | 200ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ត្រសក់ចាវគ្រឿង | 200ក្រាម

ស្នាដៃម៉ែ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Dried salted Fish "Chrokeang" | 1kg

ត្រីច្រកែងប្រឡាក់ | 1គីឡូ

Sna Dai Me

ស្នាដៃម៉ែ

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>Support community agriculture, preserve natural food, organic, safe, hygienic, delicious</p>

<p>គាំទ្រកសិផលសហគមន៍ អភិរក្សម្ហូបជាតិ ធម្មជាតិ សរីរាង្គ សុវត្ថិភាព អនាម័យ រស់ជាតិឆ្ងាញ់</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីច្រកែងប្រឡាក់ | 1គីឡូ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ត្រីច្រកែងប្រឡាក់ | 1គីឡូ

ស្នាដៃម៉ែ

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!