រសជាតិថ្មីនៃ តែត្រាំKombucha - ឈុត4ដប
រសជាតិថ្មីនៃ តែត្រាំKombucha - ឈុត6ដប
Tangy Turtle Probiotics

Tangy Turtle Probiotics

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 2

ចំនួននៅសល់៖ 200

Tangy turtle គឺជាម៉ាក...
អានការពិពណ៌នា

Tangy turtle គឺជាម៉ាកសញ្ញាដែលធ្វើការផលិត "តែត្រាំ(Kombucha)" ដោយដៃផ្ទាល់ស្ថិតក្នុងភ្នំពេញ។ តែត្រាំ Kombucha យើង គឺត្រូវបានធ្វើការត្រាំតាមរបៀបចំណាស់ ដែលនាំមកនូវរស់ជាតិដើម និងគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនពីប្រូបាយអូទិក(probiotics)ដែលជួយដល់សុខភាពយើងយ៉ាងច្រើន។ មានការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរស់ជាតិ ដើម្បីចម្រាញ់យកនូវ តែត្រាំKombucha សម្រាប់លោកអ្នក។

លាក់ការពិពណ៌នា

Tangy Turtle Probiotics

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 2

ចំនួននៅសល់៖ 200

Tangy turtle គឺជាម៉ាក...
អានការពិពណ៌នា

Tangy turtle គឺជាម៉ាកសញ្ញាដែលធ្វើការផលិត "តែត្រាំ(Kombucha)" ដោយដៃផ្ទាល់ស្ថិតក្នុងភ្នំពេញ។ តែត្រាំ Kombucha យើង គឺត្រូវបានធ្វើការត្រាំតាមរបៀបចំណាស់ ដែលនាំមកនូវរស់ជាតិដើម និងគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនពីប្រូបាយអូទិក(probiotics)ដែលជួយដល់សុខភាពយើងយ៉ាងច្រើន។ មានការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរស់ជាតិ ដើម្បីចម្រាញ់យកនូវ តែត្រាំKombucha សម្រាប់លោកអ្នក។

លាក់ការពិពណ៌នា

Fizzy Fermented Kombucha - 4-bottle Set

រសជាតិថ្មីនៃ តែត្រាំKombucha - ឈុត4ដប

Tangy Turtle Probiotics

Tangy Turtle Probiotics

<p>Kombucha is a tangy-sweet, lightly sparkling drink made from tea. Alive with probiotics, natural acids, antioxidants and vitamins, kombucha supports a healthy gut and immune system.</p><p><br>As many fermented drinks, our <strong>Kombucha </strong>is effervescent, tart, and slightly sweet.</p><p>Our kombucha is available in six different flavours: &nbsp;</p><ol><li>Raspberry Lime</li><li>Mango Passion Turmeric</li><li>Pineapple Mint Lime</li><li>Citrus Hibiscus</li><li>Lemongrass Ginger</li><li>Cinnamon</li></ol><p>We offer two types of delivery. You can order <a href="https://kokopon.com/en/pons/348"><strong>a set of 6 bottles</strong></a> or <strong>a set of 4 bottles</strong> with the flavours of your choice. &nbsp;</p><p>Message us <a href="https://www.messenger.com/t/kokopondotcom"><i><strong>here</strong></i></a> to let us know what flavours you wish. Or you can place your ORDER NOW and we will contact you very soon! &nbsp;<br><br><br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p><p>330ml/bottle</p>

<p>តែត្រាំKombucha គឺជាភេសជ្ជៈមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ប្លែកដែលធ្វើឡើងពីតែ។ ជាមួយនឹងប្រូបាយអូទិក អាស៊ីតធម្មជាតិ សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីនក្នុងkombucha ដែលជួយគាំទ្រដល់ពោះវៀននិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។</p><p>ជាមួយនឹងរសជាតិ ជូរ និងផ្អែមស្រាល គួបផ្សំជាមួយជាហ្គាសនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មី ខុសពីភេសជ្ជៈដទៃ</p><p>កូប៊ូចរបស់យើងមាន ៦ រសជាតិខុសៗគ្នា៖</p><ol><li>រេសប៊ែរី ក្រូចឆ្មារ</li><li>ស្វាយ ផាសិន រមៀត</li><li>ម្នាស់ ជី ក្រូចឆ្មារ</li><li>ក្រូច ផ្ការំយោល</li><li>ស្លឹកគ្រៃ ខ្ញី</li><li>ឈើអែម</li></ol><p>យើងមាន2ជម្រើសសម្រាប់អ្នកអាចកុម្ម៉ង់បាន មាន <a href="https://kokopon.com/kh/pons/348"><strong>មួយឈុតបាន ៦ ដប</strong></a> ឬ <a href="https://kokopon.com/kh/pons/349"><strong>មួយឈុត ៤ ដប</strong></a> ជាមួយនឹងរសជាតិនៃជម្រើសរបស់អ្នក។</p><p>ផ្ញើសារមកយើងនៅ<a href="https://www.messenger.com/t/kokopondotcom"><i><strong>ទីនេះ</strong></i></a>ដើម្បីឱ្យយើងដឹងពីរសជាតិដែលអ្នកចង់បាន។ ឬអ្នកអាចដាក់បញ្ជាទិញរបស់អ្នកឥឡូវនេះហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗនេះ!</p><p>330ml/ដប</p>

<p>Tangy Turtle is a handcraft kombucha range brewed in Phnom Penh, Cambodia. Naturally fermented the old-school way, our kombucha tea is brimming with beneficial probiotics that support a healthy gut. We create the perfect balance between subtle sweet and refreshing tang, bringing you the most delicious kombucha you can find!</p>

<p>Tangy turtle គឺជាម៉ាកសញ្ញាដែលធ្វើការផលិត "តែត្រាំ(Kombucha)" ដោយដៃផ្ទាល់ស្ថិតក្នុងភ្នំពេញ។ តែត្រាំ Kombucha យើង គឺត្រូវបានធ្វើការត្រាំតាមរបៀបចំណាស់ ដែលនាំមកនូវរស់ជាតិដើម និងគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនពីប្រូបាយអូទិក(probiotics)ដែលជួយដល់សុខភាពយើងយ៉ាងច្រើន។ មានការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរស់ជាតិ ដើម្បីចម្រាញ់យកនូវ តែត្រាំKombucha សម្រាប់លោកអ្នក។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

រសជាតិថ្មីនៃ តែត្រាំKombucha - ឈុត4ដប ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់

រសជាតិថ្មីនៃ តែត្រាំKombucha - ឈុត4ដប

Tangy Turtle Probiotics

Fizzy Fermented Kombucha - 6-bottle Set

រសជាតិថ្មីនៃ តែត្រាំKombucha - ឈុត6ដប

Tangy Turtle Probiotics

Tangy Turtle Probiotics

<p>Kombucha is a tangy-sweet, lightly sparkling drink made from tea. Alive with probiotics, natural acids, antioxidants and vitamins, kombucha supports a healthy gut and immune system.</p><p><br>As many fermented drinks, our <strong>Kombucha </strong>is effervescent, tart, and slightly sweet.</p><p>Our kombucha is available in six different flavors: &nbsp;</p><ol><li>Raspberry Lime</li><li>Mango Passion Turmeric</li><li>Pineapple Mint Lime</li><li>Citrus Hibiscus</li><li>Lemongrass Ginger</li><li>Cinnamon</li></ol><p>We offer two types of delivery. You can order <a href="https://kokopon.com/en/pons/348"><strong>a set of 6 bottles</strong></a> or <a href="https://kokopon.com/en/pons/349"><strong>a set of 4 bottles</strong></a> with the flavors of your choice. &nbsp;</p><p>Message us <a href="https://www.messenger.com/t/kokopondotcom"><i><strong>here</strong></i></a> to let us know what flavors you wish. Or you can place your ORDER NOW and we will contact you very soon! &nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></p><p>330ml/bottle</p>

<p>តែត្រាំKombucha គឺជាភេសជ្ជៈមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ប្លែកដែលធ្វើឡើងពីតែ។ ជាមួយនឹងប្រូបាយអូទិក អាស៊ីតធម្មជាតិ សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីនក្នុងkombucha ដែលជួយគាំទ្រដល់ពោះវៀននិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។</p><p>ជាមួយនឹងរសជាតិ ជូរ និងផ្អែមស្រាល គួបផ្សំជាមួយជាហ្គាសនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មី ខុសពីភេសជ្ជៈដទៃ</p><p>កូប៊ូចរបស់យើងមាន ៦ រសជាតិខុសៗគ្នា៖</p><ol><li>រេសប៊ែរី ក្រូចឆ្មារ</li><li>ស្វាយ ផាសិន រមៀត</li><li>ម្នាស់ ជី ក្រូចឆ្មារ</li><li>ក្រូច ផ្ការំយោល</li><li>ស្លឹកគ្រៃ ខ្ញី</li><li>ឈើអែម</li></ol><p>យើងមាន2ជម្រើសសម្រាប់អ្នកអាចកុម្ម៉ង់បាន មាន <a href="https://kokopon.com/kh/pons/348"><strong>មួយឈុតបាន ៦ ដប</strong></a> ឬ <a href="https://kokopon.com/kh/pons/349"><strong>មួយឈុត ៤ ដប</strong></a> ជាមួយនឹងរសជាតិនៃជម្រើសរបស់អ្នក។</p><p>ផ្ញើសារមកយើងនៅ<a href="https://www.messenger.com/t/kokopondotcom"><i><strong>ទីនេះ</strong></i></a>ដើម្បីឱ្យយើងដឹងពីរសជាតិដែលអ្នកចង់បាន។ ឬអ្នកអាចដាក់បញ្ជាទិញរបស់អ្នកឥឡូវនេះហើយយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗនេះ!</p><p><br data-cke-filler="true"></p><p>330ml/ដប</p>

<p>Tangy Turtle is a handcraft kombucha range brewed in Phnom Penh, Cambodia. Naturally fermented the old-school way, our kombucha tea is brimming with beneficial probiotics that support a healthy gut. We create the perfect balance between subtle sweet and refreshing tang, bringing you the most delicious kombucha you can find!</p>

<p>Tangy turtle គឺជាម៉ាកសញ្ញាដែលធ្វើការផលិត "តែត្រាំ(Kombucha)" ដោយដៃផ្ទាល់ស្ថិតក្នុងភ្នំពេញ។ តែត្រាំ Kombucha យើង គឺត្រូវបានធ្វើការត្រាំតាមរបៀបចំណាស់ ដែលនាំមកនូវរស់ជាតិដើម និងគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនពីប្រូបាយអូទិក(probiotics)ដែលជួយដល់សុខភាពយើងយ៉ាងច្រើន។ មានការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរស់ជាតិ ដើម្បីចម្រាញ់យកនូវ តែត្រាំKombucha សម្រាប់លោកអ្នក។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

រសជាតិថ្មីនៃ តែត្រាំKombucha - ឈុត6ដប ដឹកជូនឥតគិតថ្លៃ
លក់អស់
ផុតកំណត់

រសជាតិថ្មីនៃ តែត្រាំKombucha - ឈុត6ដប

Tangy Turtle Probiotics

ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!