ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ប្រេងខ្យល់យិនស៊ិន | 10មល
ប្រេងខ្យល់ប្រទាលពន្លៃ | 10 មល
ប្រេងខ្យល់ស្លឹកគ្រៃ | 10 មល
ប្រេងខ្យល់ឈើអែម | 10 មល
ប្រេងកូឡាល្ញខ្មៅ | 60g
ប្រេងរិតពោះកុមារ | 60 ក្រាម
ប្រេងកូឡា ខ្ញី | 60 ក្រាម
ប្រេងកូឡា ខ្ញីភ្លើង | 30 ក្រាម
ប្រេងកូឡា ប្រទាលម្រុំ | 30 ក្រាម
ប្រេងម៉ាស្សា/កោសខ្យល់ | 60ក្រាម
ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 20

ចំនួននៅសល់៖ 1983

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

ចំនួនទំនិញសរុប៖ 20

ចំនួននៅសល់៖ 1983

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

Cassia Medicated Oil | 10ml

ប្រេងខ្យល់ដើមកាស្យា | 10មល

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<ul><li>Ingredients: Camphor, Borne oil Cassia oil.&nbsp;</li><li>Used for: Pain in the legs, Back pain, Low back pain, Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches, car poisoning.</li><li>How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.</li><li><i><strong>Do not use:</strong></i> Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10.</li></ul>

<ul><li>គ្រឿងផ្សំ៖ ម៉ង់តុល (Camphor) ) ទេពីរ៉ូ(Borne oil) កាស្យា យ៉ូខា ប្រេងសាលីសាឡាត់។&nbsp;</li><li>ប្រើសម្រាប់៖ កាត់បន្ថយការឈឺចាប់សន្លាក់ដៃជើង ឈឺពោះ ឈឺក្បាល វិលមុខ ផ្តាសាយ កើតរមាស់សត្តល្អិតទិចខាំ លាបបានទាំងមនុស្សចាស់និង កុមារ។&nbsp;</li><li>របៀបប្រើ៖ ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ។&nbsp;</li><li><i><strong>ហាមប្រើ៖</strong></i> ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ។<br><br data-cke-filler="true"></li></ul>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងខ្យល់ដើមកាស្យា | 10មល
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងខ្យល់ដើមកាស្យា | 10មល

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Ginger Balm | 15g

ប្រេងកូឡា ខ្ញី | 15ក្រាម

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<p>*Ingredients: coconut oil, Bergamot, Ginger, Balm, Camphor, Menthol, Methyl mint oil, Clove oil, Cassia oil, Cajuput oil, Dementhoilised mint oil,Paraffin, petrolatum.&nbsp;<br>* Used for: Pain in the legs,Back pain,Low back pain,Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches,car poisoning.&nbsp;<br>* How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.&nbsp;<br>* Do not use: Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10.</p>

<p>*គ្រឿងផ្សំ៖ ប្រេងដូង (coconut oil) ប្រទាល ក្រូចសើច(Bergamot) ខ្ញី(Ginger)ក្រមួន(Balm) ទេពីរ៉ូ(camphor) ម៉ង់តុល(Menthol) ប្រេងសាលីសាឡាត់ (Methyl mint oil) ប្រេងផ្កាក្លាំពូ(Clove oil) ប្រេងកាស្យា(Cassia oil) ប្រេងកាចាផាត់(Cajuput oil) ប្រេងជីអង្កាម(Dementhoilised mint oil) paraffin petrolatum&nbsp;</p><p>*ប្រើសម្រាប់៖ ឈឺចាប់ដៃជើង ឈឺខ្នង ឈឺចង្កេះ សន្លាក់ ក្បាលជង្គង់ ជំងឺ ហើមចាស់ ឈឺពោះ ថ្លោះគ្រិច វិលមុខ ឈឺក្បាល ជាំលើស្បែក ឈឺសាច់ដុំ សត្វល្អឹតទិចខាំ ពុលឡាន ស្រ្តីឆ្លងទន្លេលាបកម្តៅសសៃបំបាត់ស្នាមសង្វាស្បែកពោះមិនយាធ្លាក់។&nbsp;</p><p>*របៀបប្រើ៖ ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។&nbsp;</p><p>* ហាមប្រើ ៖ ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ និងក្មេងក្រោមអាយុ ១០ឆ្នាំ ។&nbsp;</p>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងកូឡា ខ្ញី | 15ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងកូឡា ខ្ញី | 15ក្រាម

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Blue Medicated Oil | 30ml

ប្រេងខ្យល់ទឹកខៀវ | 30មល

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<ul><li>Ingredients: Camphor, Borne oil, Borne oil, Alon Vera, Zingiber cassumnar, Moringa.</li><li>Used for: Pain in the legs, Back pain, Low back pain, Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches, car poisoning.</li><li>How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.</li><li><i><strong>Do not use:</strong></i> Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10."</li></ul>

<ul><li>គ្រឿងផ្សំ៖ ម៉ង់តុល (Camphor) ភីងសេន (Borne oil) ទេពីរ៉ូ (Borne oil) ប្រទាល ពន្លៃម្រុំ។</li><li>ប្រើសម្រាប់៖ កាត់បន្ថយការឈឺចាប់សន្លាក់ដៃជើង ឈឺពោះ ឈឺក្បាល វិលមុខ ផ្តាសាយ កើតរមាស់សត្តល្អិតទិចខាំ លាបបានទាំងមនុស្សចាស់និង កុមារ។</li><li>របៀបប្រើ៖ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។</li><li><i><strong>ហាមប្រើ៖ </strong></i>ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ ។&nbsp;<br><br><br data-cke-filler="true"></li></ul>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងខ្យល់ទឹកខៀវ | 30មល
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងខ្យល់ទឹកខៀវ | 30មល

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Blue Medicated Oil | 10ml

ប្រេងខ្យល់ទឹកខៀវ | 10មល

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<ul><li>&nbsp;Ingredients: Camphor, Borne oil, Borne oil, Alon Vera, Zingiber cassumnar, Moringa.&nbsp;</li><li>&nbsp;Used for: Pain in the legs, Back pain, Low back pain, Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches, car poisoning.&nbsp;</li><li>&nbsp;How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.&nbsp;</li><li>&nbsp;<i><strong>Do not use:</strong></i> Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10."</li></ul>

<ul><li>គ្រឿងផ្សំ៖ ម៉ង់តុល (Camphor) ភីងសេន (Borne oil) ទេពីរ៉ូ (Borne oil) ប្រទាល ពន្លៃម្រុំ។&nbsp;</li><li>ប្រើសម្រាប់៖ កាត់បន្ថយការឈឺចាប់សន្លាក់ដៃជើង ឈឺពោះ ឈឺក្បាល វិលមុខ ផ្តាសាយ កើតរមាស់សត្តល្អិតទិចខាំ លាបបានទាំងមនុស្សចាស់និង កុមារ។&nbsp;</li><li>របៀបប្រើ៖ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។&nbsp;</li><li><i><strong>ហាមប្រើ៖ </strong></i>ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ ។&nbsp;<br><br data-cke-filler="true"></li></ul>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងខ្យល់ទឹកខៀវ | 10មល
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងខ្យល់ទឹកខៀវ | 10មល

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fire Ginger Balm | 60g

ប្រេងកូឡា ខ្ញីភ្លើង | 60ក្រាម

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<p>*Ingredients: Wild Ginger, Galangal, Zingiber Cassumuna, Lemongrass, Bergamot, Mentho, Methyl mint oil, Cajuput oil, Paraffin, Petrolatum&nbsp;<br>* Used for: Pain in the legs,Back pain,Low back pain,Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches.<br>* How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.&nbsp;<br>* Do not use: Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10.</p>

<p>*គ្រឿងផ្សំ៖ ខ្ញីភ្លើង(Wild Ginger) រំដេង(Galangal) ពន្លៃ(Zingiber Cassumunar) ស្លឹកគ្រៃ(Lemongrass ) ស្លឹកក្រូចសើច (Bergamot )ក្រមួន ទេពីរ៉ូម៉ង់តុល (Menthol) ប្រេងរិតសាលីសាឡាត់ ( Methyl mint oil) ប្រេងកាចាផាត់(Cajuput oil) Paraffin Petrolatum&nbsp;</p><p>*ប្រើសម្រាប់៖ឈឺចាប់ដៃជើង ឈឺខ្នង ឈឺចង្កេះ សន្លាក់ ក្បាលជង្គង់ ជំងឺហើមចាស់ ឈឺពោះ ថ្លោះគ្រិច វិលមុខ ឈឺក្បាល ជាំលើស្បែក ឈឺសាច់ដុំ សត្វល្អឹតទិចខាំ ។&nbsp;</p><p>*របៀបប្រើ៖ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។&nbsp;</p><p>*ហាមប្រើ៖ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ និងក្មេងក្រោមអាយុ ១០ឆ្នាំ ។&nbsp;<br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងកូឡា ខ្ញីភ្លើង | 60ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងកូឡា ខ្ញីភ្លើង | 60ក្រាម

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Black Sesame Balm | 30g

ប្រេងកូឡាល្ញខ្មៅ | 30g

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<p>*Ingredients:Black sesame oil, Zingiber cassumnar, Lemongrass, Bergamot, Ginger, Turmeric, Red pepper, Compor, Menthol, Methyl salicylate, Clove oil, Cassia oil, Cajuput oil, Paraffin, Petrolatum.&nbsp;</p><p>* Used for: Pain in the legs,Back pain,Low back pain,Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches,car poisoning.&nbsp;</p><p>* How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.&nbsp;</p><p>* Do not use: Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10.</p>

<p>*គ្រឿងផ្សំ ៖ ប្រេងល្ងខ្មៅ (Black sesame oil) ពន្លៃម្រុំ(Zingiber cassumnar)ស្លឹកគ្រៃ (Lemongrass) ស្លឹកក្រូច(Bergamot) ខ្ញី(Ginger)រមៀត(Turmeric) ម្រេចក្រហម(Red pepper)ប្រទាល ទេពីរ៉ូ(compor) ម៉ង់តុល(Menthol) ប្រេងរិត សាលីសាឡាត់(Methyl salicylate)ប្រេងផ្កាក្លាំងពូ(Clove oil) ប្រេងកាស្យា(Cassia oil) ប្រេងកាចាផាត់(Cajuput oil) Paraffin Petrolatum&nbsp;</p><p>*ប្រើសម្រាប់៖ ឈឺចាប់ដៃជើង ឈឺខ្នង ឈឺចង្កេះ សន្លាក់ ក្បាលជង្គង់ ជំងឺហើមចាស់ ឈឺពោះ ថ្លោះគ្រិច វិលមុខ ឈឺក្បាល ជាំលើស្បែក ឈឺសាច់ដុំ សត្វល្អឹតទិចខាំ ពុលឡាន ស្រ្តីឆ្លងទន្លេលាបកម្តៅសសៃបំបាត់ស្នាមសង្វាស្បែកពោះមិនយាធ្លាក់។&nbsp;</p><p>*របៀបប្រើ៖ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។&nbsp;</p><p>*ហាមប្រើ ៖ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ និងក្មេងក្រោមអាយុ ១០ឆ្នាំ ។ «<br><br><br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងកូឡាល្ញខ្មៅ | 30g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងកូឡាល្ញខ្មៅ | 30g

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fire Ginger Balm | 15g

ប្រេងកូឡា ខ្ញីភ្លើង | 15ក្រាម

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<p>*Ingredients: Wild Ginger, Galangal, Zingiber Cassumuna, Lemongrass, Bergamot, Mentho, Methyl mint oil, Cajuput oil, Paraffin, Petrolatum&nbsp;<br>* Used for: Pain in the legs,Back pain,Low back pain,Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches.<br>* How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.&nbsp;<br>* Do not use: Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10.</p>

<p>*គ្រឿងផ្សំ៖ ខ្ញីភ្លើង(Wild Ginger) រំដេង(Galangal) ពន្លៃ(Zingiber Cassumunar) ស្លឹកគ្រៃ(Lemongrass ) ស្លឹកក្រូចសើច (Bergamot )ក្រមួន ទេពីរ៉ូម៉ង់តុល (Menthol) ប្រេងរិតសាលីសាឡាត់ ( Methyl mint oil) ប្រេងកាចាផាត់(Cajuput oil) Paraffin Petrolatum&nbsp;</p><p>*ប្រើសម្រាប់៖ឈឺចាប់ដៃជើង ឈឺខ្នង ឈឺចង្កេះ សន្លាក់ ក្បាលជង្គង់ ជំងឺហើមចាស់ ឈឺពោះ ថ្លោះគ្រិច វិលមុខ ឈឺក្បាល ជាំលើស្បែក ឈឺសាច់ដុំ សត្វល្អឹតទិចខាំ ។&nbsp;</p><p>*របៀបប្រើ៖ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។&nbsp;</p><p>*ហាមប្រើ៖ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ និងក្មេងក្រោមអាយុ ១០ឆ្នាំ ។&nbsp;<br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងកូឡា ខ្ញីភ្លើង | 15ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងកូឡា ខ្ញីភ្លើង | 15ក្រាម

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Black Sesame Balm | 15g

ប្រេងកូឡាល្ញខ្មៅ | 15g

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<p>*Ingredients:Black sesame oil, Zingiber cassumnar, Lemongrass, Bergamot, Ginger, Turmeric, Red pepper, Compor, Menthol, Methyl salicylate, Clove oil, Cassia oil, Cajuput oil, Paraffin, Petrolatum.&nbsp;</p><p>* Used for: Pain in the legs,Back pain,Low back pain,Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches,car poisoning.&nbsp;</p><p>* How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.&nbsp;</p><p>* Do not use: Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10.</p>

<p>*គ្រឿងផ្សំ ៖ ប្រេងល្ងខ្មៅ (Black sesame oil) ពន្លៃម្រុំ(Zingiber cassumnar)ស្លឹកគ្រៃ (Lemongrass) ស្លឹកក្រូច(Bergamot) ខ្ញី(Ginger)រមៀត(Turmeric) ម្រេចក្រហម(Red pepper)ប្រទាល ទេពីរ៉ូ(compor) ម៉ង់តុល(Menthol) ប្រេងរិត សាលីសាឡាត់(Methyl salicylate)ប្រេងផ្កាក្លាំងពូ(Clove oil) ប្រេងកាស្យា(Cassia oil) ប្រេងកាចាផាត់(Cajuput oil) Paraffin Petrolatum&nbsp;</p><p>*ប្រើសម្រាប់៖ ឈឺចាប់ដៃជើង ឈឺខ្នង ឈឺចង្កេះ សន្លាក់ ក្បាលជង្គង់ ជំងឺហើមចាស់ ឈឺពោះ ថ្លោះគ្រិច វិលមុខ ឈឺក្បាល ជាំលើស្បែក ឈឺសាច់ដុំ សត្វល្អឹតទិចខាំ ពុលឡាន ស្រ្តីឆ្លងទន្លេលាបកម្តៅសសៃបំបាត់ស្នាមសង្វាស្បែកពោះមិនយាធ្លាក់។&nbsp;</p><p>*របៀបប្រើ៖ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។&nbsp;</p><p>*ហាមប្រើ ៖ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ និងក្មេងក្រោមអាយុ ១០ឆ្នាំ ។ «<br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងកូឡាល្ញខ្មៅ | 15g
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងកូឡាល្ញខ្មៅ | 15g

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Zingiber Cassumunar Balm | 15g

ប្រេងកូឡា ប្រទាលម្រុំ | 15ក្រាម

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<p>*Ingredients: Black sesame oil,Zingiber, cassumnar,Turmeric,Balm ,Camphor,Menthol ,Methyl mint oil,Clove oil ,Cassia oil , Cajuput oil,Paraffin,Petrolatum * Used for: Pain in the legs,Back pain,Low back pain,Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches, insect bites, car poisoning&nbsp;<br>* How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.&nbsp;<br>* Do not use: Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10.</p>

<p>*គ្រឿងផ្សំ៖ ប្រេងល្ងខ្មៅ (Black sesame oil)ពន្លៃម្រុំ(Zingiber cassumnar) ល្មៀត(Turmeric) ក្រមួន(Balm) ប្រទាល ទេពីរ៉ូ(Camphor) ម៉ង់តុល (Menthol)ប្រេងសាលីសាឡាត់( Methyl mint oil) ប្រេងផ្កាក្លាំងពូ(Clove oil) ប្រេងកាស្យា (Cassia oil) ប្រេងកាចាផាត់(Cajuput oil) Paraffin Petrolatum&nbsp;<br>*ប្រើសម្រាប់៖ ឈឺចាប់ដៃជើង ឈឺខ្នង ឈឺចង្កេះ សន្លាក់ ក្បាលជង្គង់ ជំងឺហើមចាស់ ឈឺពោះ ថ្លោះគ្រិច វិលមុខ ឈឺក្បាល ជាំលស្បែក ឈឺសាច់ដុំ សត្វល្អឹតទិចខាំ ពុលឡាន ស្រ្តីឆ្លងទន្លេលាបកម្តៅសសៃបំបាត់ស្នាមសង្វាស្បែកពោះមិនយាធ្លាក់ ។ *របៀបប្រើ៖ ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។&nbsp;<br>*ហាមប្រើ៖ ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ និងក្មេងក្រោមអាយុ ១០ឆ្នាំ ។</p>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងកូឡា ប្រទាលម្រុំ | 15ក្រាម
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងកូឡា ប្រទាលម្រុំ | 15ក្រាម

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fragrant Medicated Oil | 10ml

ប្រេងខ្យល់ក្រអូប | 10មល

Traditional Khmer Balsam Cola Oil

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស

<ul><li>Ingredients: Camphor, Borne oil, Cassia, Methyl mint oil.&nbsp;</li><li>Used for: Pain in the legs, Back pain, Low back pain, Knee joints, old swelling, abdominal pain, cramps, dizziness, headache, bruises, skin, muscle aches, car poisoning.&nbsp;</li><li>How to use: Apply to sore spot 4 to 5 times a day.&nbsp;</li></ul><p><i><strong>Do not use</strong></i>: Do not use on ulcers with pus, Pregnant women, apply on the abdomen And children under 10.</p>

<ul><li>គ្រឿងផ្សំ ៖ម៉ង់តុល (Camphor) ទេពីរ៉ូ(Borne oil) កាស្យា យ៉ូខាប្រេងសាលីសាឡាត់ ក្លិនផ្កាវ៉ាលែនដឺ&nbsp;</li><li>ប្រើសម្រាប់៖ កាត់បន្ថយការឈឺចាប់សន្លាក់ដៃជើង ឈឺពោះ ឈឺក្បាល វិលមុខ ផ្តាសាយ កើតរមាស់សត្តល្អិតទិចខាំ លាបបានទាំងមនុស្សចាស់និង កុមារ។&nbsp;</li><li>របៀបប្រើ៖ ហិត លាបរឹត ៤ទៅ៥ដង ក្នុងមួយថ្ងែ ។&nbsp;<br><i><strong>ហាមប្រើ</strong></i> ៖ ហាមប្រើលើដំបៅមានខ្ទុះ លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលាបលើពោះ ។&nbsp;</li></ul>

<p>Traditional Khmer Balsam Cola Oil</p>

<p>ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរបុរាណ សញ្ញាស្លឹកពោធិ៏មាស</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងខ្យល់ក្រអូប | 10មល
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

ប្រេងខ្យល់ក្រអូប | 10មល

ប្រេងកូឡាប្រទាលខ្មែរ...

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!