ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

គល់ស្លឹកគ្រៃស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក
កំពត: ធូរេនស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក
ម្សៅពន្លៃខ្មែរ | 1គក
ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធ | 1គក
ម្សៅខ្ញីខ្មែរ | 1គក

កសិកម្មថ្មី
លើទឹកដីអច្ឆរិយៈ

Fresh Sea Grab | 1kg

ក្តាមសេះ ថ្មីៗស្រស់ៗ | 1kg

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>ក្តាមសេះ ថ្មីៗស្រស់ៗ មានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាពេលចម្អិនហើយ&nbsp;</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្តាមសេះ ថ្មីៗស្រស់ៗ | 1kg
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Fresh Goose Meat | 1kg

សាច់ក្ងានស្រស់ | 1kg

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>សាច់ក្ងានស្រស់ពិសេសធ្វើហើយ មានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាពេលចម្អិនហើយ&nbsp;</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ក្ងានស្រស់ | 1kg
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Special Black Chicken Meat | 1kg

សាច់មាន់ខ្មៅពិសេស | 1kg

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>សាច់មាន់ខ្មៅពិសេសធ្វើហើយ មានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាពេលចម្អិនហើយ។<br>មានខ្មៅជាប្រភេទមាន់ដែលមានជីវជាតិខ្លាំងជាងប្រភេទមាន់ដទៃ នេះជាហេតុដែលមានតម្លៃថ្លៃជាប្រភេទមាន់ធម្មតា<br>មានប្រភេទត្រូវបានចិញ្ចឹមផ្ទាល់ពីកសិករខ្មែរ ខេត្តកំពង់ចាម​ តាមបែបធម្មជាតិ។<br>មាន់ប្រភេទនេះមានជីវជាតិច្រើនដូចជា៖<br>- អាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់៖ វាមានផ្ទុកទៅដោយ វីតាមីន B1, B2, B6, B12, C, និង E,ក៏ដូចជា Niacin<br>- មានកាឡូរីទាប<br>- ជំនួយសុខភាពភ្នែក<br>- ស៊ុបមាន់ខ្មៅល្អ សម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះ<br>- ជួយព្យាបាលជំងឺ ដូចជាថ្នាំ ពិសេស។ ល្អសម្រាប់អ្នកមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ដោយសារវាមានកាឡេស្តរ៉ល់ទាប។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់មាន់ខ្មៅពិសេស | 1kg
មានការដឹកជូន
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Steamed Kamong Fish | 1kg

ត្រីកាម៉ុងចំហុយថ្មីៗ មានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ | 1kg

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>ត្រីកាម៉ុងចំហុយថ្មីៗ មានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីកាម៉ុងចំហុយថ្មីៗ មានរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ | 1kg
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!