ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

លម្អងឃ្មុំធម្មជាតិ សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 300 ក្រាម
ទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ  សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 500 ml
តែផ្កាមេអំបៅ | 500g
ភ្លាក្តាមឆ្ងាញ់ពិសេស | 1ប្រអប់
ម្សៅសាជូរដូនតាខ្មែរ | 30ក្រាម
គ្រឿងប្រលាក់សាំបាល | 100g
គ្រឿងប្រលាក់ទឹកឃ្មុំ | 100g
គ្រឿងអាម៉ុក | 80g
គ្រឿងការីក្រហម | 80g
គីមឈីឆ្ងាញ់ថ្មីៗល្អ | 1kg
គីមឈីត្រសក់ឆ្ងាញ់លេខមួយ | 1kg
គីមឈីឆៃថាវ ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ | 1kg
តែផ្កាមេអំបៅ | 1kg
Categories
ផលិតផលទាំងអស់

ផលិតផលដែលដក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអតិថិជនជាច្រើនរបស់យើង

Midarm Egg Noodles - Pumpkin Flavour | 500g

មីដាម រសជាតិល្ពៅ | 500ក្រាម

DARM

ដាម

<p>A package of noodles contains 10 pieces. One-piece weighs 50 grams. One package weighs 500 grams.</p><p>Student products of the Royal University of Agriculture Made in Cambodia</p>

<p>មីដាម មួយកញ្ចប់មាន១០ដុំ។ មួយដុំមានទំងន់៥០ក្រាម។ មួយកញ្ចប់ទំងន់៥០០ក្រាម។ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>ផលិតផលនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា&nbsp;</p>

<p>Handicrafts made from vegetables by Cambodian farmers, focusing on health and hygiene standards for the general public, especially the elderly and children.</p>

<p>សិប្បកម្មផលិតអាហារសំរន់ កែច្នៃពីចេញពីបន្លែរបស់កសិករខ្មែរ ដែលផ្ដោតលើស្ដង់ដារ សុខភាព និង អនាម័យ សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ជាពិសេស មនុស្សចាស់ និង ក្មេងៗ។ បច្ចុប្បន្នមានមីបន្លែ ៣ប្រភេទ ដែលផលិតពី ដំឡូង ត្រាវ និង ល្ពៅ។ លក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងរបស់សិប្បកម្មដាមគឺ៖</p><p>ទី១.ប្រើគ្រឿងផ្សំ៖</p><p>• សម្រិតសម្រាំងយកតែផលិតផលដែលមាន សុខភាពល្អៗ</p><p>• មានអនាម័យ និងគុណភាពស្រស់ៗ</p><p>• មានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់</p><p>• ផលិតតាមស្តង់ដារសុវត្ថភាពកសិកម្មដែលមានសុវត្ថភាពល្អគួរឱ្យជឿជាក់</p><p>• គ្មានស្នាមជំងឺ ឬ សត្វល្អិតបំផ្លាញ។</p><p>ទី២.មិនប្រើ៖</p><p>• សារធាតុគីមីពណ៌(ល័ក្ខ)</p><p>• សារធាតុគីមីក្លិន</p><p>• សារធាតុធ្វើឱ្យខាប់</p><p>• សារធាតុធ្វើឱ្យស្វិត</p><p>• សារធាតុគីមីជំនួយរសជាតិ (ប៊ីចេង)</p><p>• សារធាតុគីមីទុកឱ្យបានយូរ</p><p>• សារធាតុដែលប៉ះពាល់សុខភាពដទៃទៀតឡើយ។</p><p>លើសពីនេះ សិប្បកម្មមីដាមបានឆ្លងកាត់ធ្វើការពិសោធន៍ទេសគុណភាពចំនីអាហាររួចរាល់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពិសោធន៍ឧស្សហកម្មកម្ពុជា និងអ្នកបរិភោគសាកល្បងជាច្រើនករណីទទួលស្គាល់ទៀតផង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងមាន</p><p>១.មីដាម មីរសជាតិល្ពៅ</p><p>២.មីដាម មីរសជាតិដំឡូង</p><p>៣.មីដាម មីរសជាតិត្រាវ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

មីដាម រសជាតិល្ពៅ | 500ក្រាម
4 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

មីដាម រសជាតិល្ពៅ | 500ក្រាម

ដាម

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Midarm Egg Noodles - Taro Flavour | 500g

មីដាម រសជាតិត្រាវ | 500ក្រាម

DARM

ដាម

<p>A package of noodles contains 10 pieces. One-piece weighs 50 grams. One package weighs 500 grams.</p><p>Student products of the Royal University of Agriculture Made in Cambodia</p>

<p>មីដាម មួយកញ្ចប់មាន១០ដុំ។ មួយដុំមានទំងន់៥០ក្រាម។ មួយកញ្ចប់ទំងន់៥០០ក្រាម។ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>ផលិតផលនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា&nbsp;</p>

<p>Handicrafts made from vegetables by Cambodian farmers, focusing on health and hygiene standards for the general public, especially the elderly and children.</p>

<p>សិប្បកម្មផលិតអាហារសំរន់ កែច្នៃពីចេញពីបន្លែរបស់កសិករខ្មែរ ដែលផ្ដោតលើស្ដង់ដារ សុខភាព និង អនាម័យ សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ជាពិសេស មនុស្សចាស់ និង ក្មេងៗ។ បច្ចុប្បន្នមានមីបន្លែ ៣ប្រភេទ ដែលផលិតពី ដំឡូង ត្រាវ និង ល្ពៅ។ លក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងរបស់សិប្បកម្មដាមគឺ៖</p><p>ទី១.ប្រើគ្រឿងផ្សំ៖</p><p>• សម្រិតសម្រាំងយកតែផលិតផលដែលមាន សុខភាពល្អៗ</p><p>• មានអនាម័យ និងគុណភាពស្រស់ៗ</p><p>• មានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់</p><p>• ផលិតតាមស្តង់ដារសុវត្ថភាពកសិកម្មដែលមានសុវត្ថភាពល្អគួរឱ្យជឿជាក់</p><p>• គ្មានស្នាមជំងឺ ឬ សត្វល្អិតបំផ្លាញ។</p><p>ទី២.មិនប្រើ៖</p><p>• សារធាតុគីមីពណ៌(ល័ក្ខ)</p><p>• សារធាតុគីមីក្លិន</p><p>• សារធាតុធ្វើឱ្យខាប់</p><p>• សារធាតុធ្វើឱ្យស្វិត</p><p>• សារធាតុគីមីជំនួយរសជាតិ (ប៊ីចេង)</p><p>• សារធាតុគីមីទុកឱ្យបានយូរ</p><p>• សារធាតុដែលប៉ះពាល់សុខភាពដទៃទៀតឡើយ។</p><p>លើសពីនេះ សិប្បកម្មមីដាមបានឆ្លងកាត់ធ្វើការពិសោធន៍ទេសគុណភាពចំនីអាហាររួចរាល់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពិសោធន៍ឧស្សហកម្មកម្ពុជា និងអ្នកបរិភោគសាកល្បងជាច្រើនករណីទទួលស្គាល់ទៀតផង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងមាន</p><p>១.មីដាម មីរសជាតិល្ពៅ</p><p>២.មីដាម មីរសជាតិដំឡូង</p><p>៣.មីដាម មីរសជាតិត្រាវ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

មីដាម រសជាតិត្រាវ | 500ក្រាម
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

មីដាម រសជាតិត្រាវ | 500ក្រាម

ដាម

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Midarm Egg Noodles - Potato Flavour | 500g

មីដាម រសជាតិដំឡូង | 500ក្រាម

DARM

ដាម

<p>A package of noodles contains 10 pieces. One-piece weighs 50 grams. One package weighs 500 grams.</p><p>Student products of the Royal University of Agriculture Made in Cambodia</p>

<p>មីដាម មួយកញ្ចប់មាន១០ដុំ។ មួយដុំមានទំងន់៥០ក្រាម។ មួយកញ្ចប់ទំងន់៥០០ក្រាម។ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>ផលិតផលនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា&nbsp;</p>

<p>Handicrafts made from vegetables by Cambodian farmers, focusing on health and hygiene standards for the general public, especially the elderly and children.</p>

<p>សិប្បកម្មផលិតអាហារសំរន់ កែច្នៃពីចេញពីបន្លែរបស់កសិករខ្មែរ ដែលផ្ដោតលើស្ដង់ដារ សុខភាព និង អនាម័យ សម្រាប់មនុស្សទូទៅ ជាពិសេស មនុស្សចាស់ និង ក្មេងៗ។ បច្ចុប្បន្នមានមីបន្លែ ៣ប្រភេទ ដែលផលិតពី ដំឡូង ត្រាវ និង ល្ពៅ។ លក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងរបស់សិប្បកម្មដាមគឺ៖</p><p>ទី១.ប្រើគ្រឿងផ្សំ៖</p><p>• សម្រិតសម្រាំងយកតែផលិតផលដែលមាន សុខភាពល្អៗ</p><p>• មានអនាម័យ និងគុណភាពស្រស់ៗ</p><p>• មានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់</p><p>• ផលិតតាមស្តង់ដារសុវត្ថភាពកសិកម្មដែលមានសុវត្ថភាពល្អគួរឱ្យជឿជាក់</p><p>• គ្មានស្នាមជំងឺ ឬ សត្វល្អិតបំផ្លាញ។</p><p>ទី២.មិនប្រើ៖</p><p>• សារធាតុគីមីពណ៌(ល័ក្ខ)</p><p>• សារធាតុគីមីក្លិន</p><p>• សារធាតុធ្វើឱ្យខាប់</p><p>• សារធាតុធ្វើឱ្យស្វិត</p><p>• សារធាតុគីមីជំនួយរសជាតិ (ប៊ីចេង)</p><p>• សារធាតុគីមីទុកឱ្យបានយូរ</p><p>• សារធាតុដែលប៉ះពាល់សុខភាពដទៃទៀតឡើយ។</p><p>លើសពីនេះ សិប្បកម្មមីដាមបានឆ្លងកាត់ធ្វើការពិសោធន៍ទេសគុណភាពចំនីអាហាររួចរាល់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពិសោធន៍ឧស្សហកម្មកម្ពុជា និងអ្នកបរិភោគសាកល្បងជាច្រើនករណីទទួលស្គាល់ទៀតផង។</p><p><br><br data-cke-filler="true"></p><p>យើងមាន</p><p>១.មីដាម មីរសជាតិល្ពៅ</p><p>២.មីដាម មីរសជាតិដំឡូង</p><p>៣.មីដាម មីរសជាតិត្រាវ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

មីដាម រសជាតិដំឡូង | 500ក្រាម
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

មីដាម រសជាតិដំឡូង | 500ក្រាម

ដាម

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Garlic from Mundolkiri Province | 1kg

ខ្ទឹមសខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>(We are working on English description of this product)</i></p>

<p>ខ្ទឹមសមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្មីៗ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ខ្ទឹមសខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក
លក់អស់
ផុតរដូវ

ខ្ទឹមសខេត្តមណ្ឌលគិរី | 1គក

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Cambodian Yellow Corn | 1set

ពោតលឿងខ្មែរ | 1ផ្លូន

mychamka

mychamka

<p>Yellow corn or sweet corn</p><p>Planted in plantations in Tbong Khmum province<br>&nbsp;1set = 52 corns</p>

<p>ពោតលឿង ឬពោតផ្អែម ដាំនៅចម្ការខេត្តត្បូងឃ្មុំ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ពោតលឿងខ្មែរ | 1ផ្លូន
លក់អស់
ផុតរដូវ

ពោតលឿងខ្មែរ | 1ផ្លូន

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Kramun Banana | 1kg

ចេកក្រមួនធម្មជាតិ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>100% Khmer Kramun Banana planted in Tbong Khmum and Kampong Cham Provinces.<br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>ចេកក្រមួន របស់ខ្មែរ១០០% ដាំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តកំពង់ចាម ដាំលក្ខណះគ្រួសារចេកក្រមួនបានផ្លែធំ ឬតូច អាស្រ័យដោយដើម ដើមខ្លះបានផ្លែថ្លោះ ដើមខ្លះរៀងតូច សម្បុលខ្មៅតិចៗ សម្បុលស ទៅ តែរស់ជាតិឆ្ងាញ់ដដែល</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ចេកក្រមួនធម្មជាតិ | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ

ចេកក្រមួនធម្មជាតិ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Pure Organic Bee Comb | 1kg

ក្បាលទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 1kg

mychamka

mychamka

<p>(We are working on this description)</p>

<p>កសិដ្ធានឃ្មុំសម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ&nbsp;<br>1- ទីតាំង កសិដ្ធានសម្រស់ឃ្មុំខ្មែរមានទីតាំងដើមក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ប៉ុន្តែឃ្មុំត្រូវការទឹកដមផ្កាធម្មជាតិ ដូច្នេះកសិដ្ធានតែងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកទីតាំងដែលមានផ្កាធម្មជាតិអោយសត្វឃ្មុំរស់នៅ។&nbsp;</p><p>2- ការចិញ្ចឹម ពួកយើងតែងមើលថែសត្វឃ្មុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ បន្តពូជសត្វឃ្មុំ តាមដែលអាចធ្វើបាន។ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាសត្វឃ្មុំពិតជាមានសារសំខាន់ដល់គ្រប់ជីវិតនៅលើពិភពលោកទាំងមូល។&nbsp;</p><p>3- ការប្រមូលផល កសិដ្ធានសម្រស់ឃ្មុំខ្មែរប្រមូលផលត្រឹម2រដូវកាលធំៗប៉ុណ្ណោះ គឺរដូវរំុហើយ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែ12 រហូតចុងខែ1 និងចាប់ពីចុងខែ3រហូតដើមខែ6។ ពួកយើងមានក្រុមការងារដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់រាល់ពេលប្រតិបត្តិការ។ ផ្តោតសំខាន់ទៅលើអនាម័យជាចំបង។<br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្បាលទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ

ក្បាលទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ សម្រស់ឃ្មុំខ្មែរ | 1kg

mychamka

+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Fermented Radish with Special Taste | 1kg

ឆៃប៉ូវលាយគ្រឿង | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>​​​​​​​<br><br>Net weight: 1 Kg</p>

<p>​​​​​​​<br><br>ចំណុះ ១គីឡូ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ឆៃប៉ូវលាយគ្រឿង | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Dried Jackfruit | 1kg

ខ្នុរសម្ងួត ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>Looking for a healthy and tasty snack option? Look no further than jackfruit chips! Packed with fiber, vitamins, and minerals, these low-calorie chips are a great choice for anyone looking to improve their diet. Plus, they're gluten-free and low in fat, making them an ideal snack for people with celiac disease or those watching their weight. Whether you eat them as a standalone snack or use them as a crunchy topping, jackfruit chips are a versatile and delicious addition to your diet. So why not give them a try today and experience the benefits for yourself?<br><br>Net weight: 1 Kg</p>

<p>កំពុងរកមើលអាហារសម្រន់ដែលមានសុខភាពល្អ និងឆ្ងាញ់មែនទេ? មើល​ទៅ​មិន​ឆ្ងាយ​ពី​ខ្នុរ​ទេ! វាផ្ទុកទៅដោយជាតិសរសៃ វីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែ មានកាឡូរីទាបទៀត វាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់កែរបបអាហាររផងដែរ។ លើសពីនេះ ពួកវាគ្មានជាតិស្ករ និងមានជាតិខ្លាញ់ទាប ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាអាហារសម្រន់ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺ celiac ឬអ្នកដែលឆាប់ឡើងទម្ងន់។ មិនថាអ្នកញ៉ាំវាជាអាហារសម្រន់តែឯង ឬប្រើវាធ្វើជាអាហារបំពងនោះទេ ខ្នុរគឺជាអាហារដែលមានប្រយោជន៍ និងឆ្ងាញ់បន្ថែមលើរបបអាហាររបស់អ្នក។ ដូច្នេះ ហេតុអ្វី​មិន​សាកញ៉ាំវា​ថ្ងៃនេះ​?<br><br>ចំណុះ ១គីឡូ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ខ្នុរសម្ងួត ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg
3 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Special Pork with Beef Sausage | 1kg

សាច់ក្រកជ្រូកលាយសាច់គោពិសេស | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>Delicious sausage from the community in Siem Reap, 80% meat and 20% fat. Made from Khmer less fat pork, delicious, fresh every day, high quality, safe, hygienic, and no chemicals.</p>

<p>សាច់ក្រកឆ្ងាញ់ពីខាងសហគមន៍នៅខេត្តសៀមរាប សាច់ 80%និងខ្លាញ់ 20% ធ្វើពីសាច់ជ្រូកខ្មែរមិនមានខ្លាញ់ច្រើនញ៉ាំជាប់ចិត្ត រសជាតិល្មម ធានាថ្មីៗរាល់ថ្ងៃ មានគុណភាព សុវត្ថិភាព អនាម័យខ្ពស់មិនមានសារជាតិគីមី.</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សាច់ក្រកជ្រូកលាយសាច់គោពិសេស | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Sweet Brown Palm Sugar from Kampong Spue Province | 1kg

ស្ករត្នោតហ៊ុយអ្នកកំពង់ស្ពឺ ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>Palm sugar is a natural sweetener made from palm tree sap. It contains essential vitamins, minerals, and antioxidants, and has a lower glycemic index than refined sugar. Palm sugar is also a good source of prebiotic fiber and is popular in Southeast Asian cuisine. Its production is considered more sustainable than cane sugar production. While palm sugar offers potential health benefits, it should still be consumed in moderation.<br><br>Net weight: 1 Kg</p>

<p>ស្ករត្នោត​វាជាស្ករផ្អែម​ធម្មជាតិដែល​ផលិត​ពី​ដើម​ត្នោត។ វាមានវីតាមីន សារធាតុរ៉ែ និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសំខាន់ៗ និងមានសន្ទស្សន៍ glycemic ទាបជាងស្ករចម្រាញ់ធម្មតា។ ស្ករត្នោតក៏ជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិសរសៃ prebiotic និងមានល្បីល្បាញនៅក្នុងម្ហូបអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ផលិតកម្មរបស់វាត្រូវបានចាត់ទុកថាមាននិរន្តរភាពជាងការផលិតស្ករអំពៅ។ ខណៈពេលដែលស្ករត្នោតផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពដ៏មានសក្តានុពល ប៉ុន្តែយើងតែគួរទទួលទានវាក្នុងកម្រិតមធ្យមបានហើយ។<br><br>ចំណុះ ១គីឡូ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ស្ករត្នោតហ៊ុយអ្នកកំពង់ស្ពឺ ផ្អែមធម្មជាតិ | 1kg
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតរដូវ
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់

Special Dried River ROS Fish | 1kg

ត្រីងៀតរ៉ស់ទន្លេ ឆ្ងាញ់ | 1kg

Kannitha Grocery Store

កែវ កន្និដ្ឋា បន្លែ ត្រី សាច់ សុវត្តិភាព

<p>A handicraft of a family farmer</p>

<p>ជាសិប្បកម្មរបស់ប្រជាកសិករលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<p>From Battambang Family Crafts</p>

<p>ពីខាងបាត់ដំបង សិប្បកម្មលក្ខណះគ្រួសារ</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ត្រីងៀតរ៉ស់ទន្លេ ឆ្ងាញ់ | 1kg
លក់អស់
ផុតរដូវ
+ ដាក់ចូលកន្ត្រក់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!