ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

Special Promotion from NS Angkor Ponlei Thamacheat
សាប៊ូដុសខ្លួន (ទឹក) - Boran Care  | 300ml
សាប៊ូដុសខ្លួនកាហ្វេ - Boran Care  | 75g
សាប៊ូដុសខ្លួនអង្ករសរីរាង្គ - Boran Care  | 75g
សាប៊ូដុសខ្លួនរមៀត - Boran Care  | 75g
ឡេលាបខ្លួនសម្បុកដង្កូវនាង - Boran Care  | 250ml

កសិកម្មថ្មី
លើទឹកដីអច្ឆរិយៈ

Siem Reap: Chopped Prahok with Ferroniella lucida | 1kg

សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>New recipes of Prahok from locals in Siem Reap. Yummy Yummy!</p>

<p>រូមមន្តពិសេសប្រចាំខេត្តសៀមរាម ទើបតែធ្វើហើយថ្មីៗ រស់ជាតិចាប់មាត់ ខ្លិនឈ្ងុយពី​ជីនាងវង លាយរស់ជាតិជូរតិចៗពីក្រសាំង</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀមរាប: ប្រហុកចិញ្រ្ចាំក្រសាំង​ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Siem Reap: Kantuy Hes - Smoked Fish | 1kg

សៀមរាប: កន្ទុយហេស​ត្រីឆ្អើរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Kantuy Hes from Siem Reap. Could be stored in the fridge up to 6 month</p>

<p>បុកកន្ទយហេសត្រីឆេី្អកគឿងសំមានត្រីឆើ្អរអាល្អមេ្ទស ខ្ទឹមសក្រហម​ រក្យាទុកបាន5ខែទៅ6ខែក្នុងទូរទឹកកក</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សៀមរាប: កន្ទុយហេស​ត្រីឆ្អើរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Cambodian Kimchi | 1kg

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>គីមឈីរស់ជាតិដើមមកពីកូរ៉េគ្រឿងផ្សំពីកូរ៉េ100%អ្នកលក់មានបទពិសោធន៍មកពីប្រទេសកូរ៉េ5ឆ្នាំធានាអនាម័យនិងរស់ជាតិ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គីមឈី រសជាតិបែបខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Green Pursat-Oranges | 40pcs

ក្រូចពោធិ៍សាត់ | 40ផ្លែ

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>សំបកស្ដើងទឹកច្រើន រស់ជាតិផ្អែម​ ស្រស់ៗទើបតែប្រមូលផលថ្មីៗ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm Purchase"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់ការទិញ"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ក្រូចពោធិ៍សាត់ | 40ផ្លែ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!